Montenegro Airlines

Booking

Timetable

Trip Status

Hotels

Rent-a-car
more options
close
Booking
Return trip
One way
Multisegment Flights
+
Adults
>12 yrs.
+
Children
2-11 yrs.
+
Infants
<2 yrs.
Find hotel accommodations that suit your needs
Booking.com
Continue your journey with our partner
Sixt.de

Poziv za sazivanje redovne Skupštine akcionara Montenegro Airlines AD Podgorica 28.06.2019. godine

May 28, 2019

Montenegro Airlines AD
Broj: 5053
Podgorica 28.05.2019. godine

Na osnovu člana 36 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 006/02 od 08.02.2002, Službeni list Crne Gore", br. 017/07 od 31.12.2007, 080/08 od 26.12.2008, 040/10 od 22.07.2010, 036/11 od 27.07.2011, 040/11 od 08.08.2011), člana 17 Statuta Montenegro Airlines AD Podgorica zavodni broj 1586 od 21.03.2018.godine, odluke Odbora direktora zavodni broj 3052 od 28.05.2019.godine, Odbor direktora

SAZIVA
redovnu Skupštinu akcionara "Montenegro Airlines" a.d. Podgorica

 1. Sjednica redovne Skupštine akcionara održaće se dana 28.06.2019. godine u Podgorici, ul. Beogradska br.10, sa početkom u 10:00 časova.
 2. Za redovnu Skupštinu akcionara "Montenegro Airlines" a.d. predlaže se sljedeći:

  DNEVNI RED

  1. Izbor predsjedavajućeg Skupštine akcionara.
  2. Izbor zapisničara i ovjerivača zapisnika sa Skupštine akcionara.
  3. Predlog Odluke o usvajanju Godišnjih finansijskih iskaza i Izvještaja Menadžmenta za 2018. godinu.
  4. Predlog Odluke o usvajanju Izvještaja nezavisnog ovlašćenog revizora za 2018. godinu.
  5. Predlog Odluke o imenovanju nezavisnog ovlašćenog revizora Društva za 2019. godinu.
  6. Predlog Odluke o prestanku mandata članova Odbora direktora.
  7. Predlog Odluke o izboru/ imenovanju članova Odbora direktora.
  8. Predlog Odluke o prestanku mandata članova Revizorskog Odbora.
  9. Predlog Odluke o izboru/ imenovanju članova Revizorskog Odbora.
 3. Materijal sa predlozima odluka za Skupštinu akcionara biće dostupan na uvid akcionarima, u zakonskom roku, u poslovnoj zgradi Montenegro Airlines AD, ul. Beogradska br. 10 u kancelariji Sekretara Društva svakog radnog dana od 10:00 do 14:00 časova.
 4. Samo oni akcionari koji su na spisku akcionara, Centralno klirinško depozitarno društvo AD Podgorica, na dan pribavljanja spiska akcionara (najranije dva dana prije održavanja Skupštine) mogu učestvovati na Skupštini i ostvariti prava akcionara.
 5. Indentifikacija akcionara na Skupštini akcionara vrši se na osnovu lične isprave vlasnika akcija, a punomoćnika na osnovu ovjerenog punomoćja i lične isprave ili ovjerene kopije lične isprave.
 6. Kvorum za punopravan rad Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju najmanje polovinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni Skupštini ili zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.
 7. Obavještenje o sazivanju Skupštine akcionara objavljuje se na internet stranici Društva: www.montenegroairlines.com , sve dodatne informacije u vezi Skupštine akcionara mogu se dobiti na telefon 020/405-549.

Odbor direktora
Predsjednik
Nikola Vukićević s.r.

Poziv za Skupštinu akcionara možete preuzeti i u formatu.

Pregled posljednjih vesti