Montenegro Airlines A.D. Podgorica, ul. Beogradska br. 10, raspisuje

OGLAS
za
dostavljanje ponuda za izvođenje radova na adaptaciji objekata:
Ketering - na Aerodromu Podgorica; Stari toranj na Aerodromu Podgorica i Poslovni prostor na Aerodromu Tivat

Predmet nabavke je izvođenje radova/ adaptacija poslovnog prostora koji se nalazi na:

Lokacija I

Aerodrom Podgorica, Golubovci, objekat Keterig koja obuhvata radove, isporuku i ugradnju opreme prema pozicijama kako slijedi:

R. br. Opis i vrste radova
1 Radovi na izradi kanalizacione instalacije
2 radovi na rušenju
3 zidarski radovi
4 izolaterski radovi
5 bravarski radovi
6 podopolagački radovi
7 keramičarski radovi
8 gipsarski radovi
9 molersko-farbarski radovi
10 instalaterski radovi
11 pripremni radovi na instalaciji agregata

Prilog: Lokacija I – obrazac ponude (detaljan spisak radova)

Lokacija II

Aerodrom Podgorica, Golubovci, objekat Stari toranj koja obuhvata radove, isporuku i ugradnju opreme prema pozicijama kako slijedi:

R. br. Opis i vrste radova
1 demontaže i rušenja
2 bravarski radovi
3 gips-kartonski i molerski radovi
4 instalaterski radovi
5 nabavke

Prilog: Lokacija II - obrazac ponude (detaljan spisak radova) i grafički prikazi

Lokacija III

Aerodrom Tivat koji obuhvata radove, isporuku i ugradnju opreme prema pozicijama kako slijedi:

R. br. Opis i vrste radova
1 zemljani radovi
2 vodovod i kanalizacija
3 sanitarni pribor

Prilog: Lokacija III - obrazac ponude (detaljan spisak radova)

 

Obrazac ponude koji sadrži detaljan spisak radova specificiran po Lokaciji za izvođenje radova, grupama radova, pozicijama, vrstama, jedinicom mjere, orjentacionim količinama, opremom, opisom (grafički prikaz otvora za Lokaciju II), zainteresovani Ponuđači mogu preuzeti ovdje:

Ponuđač je dužan dostaviti jedinstvenu ponudu po Lokaciji (pojednačno) za izvođenje radova (za sve grupe radova/ pozicije na obrascu za prikupljanje ponuda).

Ponuđač je dužan dostaviti ponudu sa cijenama izraženim u eurima sa uračunatim PDV-om.

Ponuda mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica Ponuđača.

Kontakt osoba za preuzimanje obrasca ponude i dodatne informacije:

 • Goran Mugoša
  • e-mail goran.mugoša@mgx.me
  • telefon +382 20 415 445
  • svaki radni dan za vrijeme trajanja oglasa, u vremenu od 08 do 16 časova

Sa Ponuđačem koji dostavi najpovoljniju ponudu po oglašenoj Lokaciji zaključuje se ugovor za izvođenje radova.

Pojedini segmenti datih pozicija radova koji uključuju opise, vrste, kao i količine materijala i roba dati u oglasu su orjentaciono navedeni i Montenegro Airlines nije u obavezi iste realizovati u cijelosti.

Ponuđači su dužni dostaviti:

 • Izvod iz registara privrednih Društava kojom dokazuje da je Ponuđač registrovan za obavljanje djelatnosti.
 • Dokaz da u periodu od dvije godine prije objavljivanja oglasa za nabavku Ponuđač nije osuđivan za krivično djelo i da mu nije izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti u vezi sa krivičnim djelom.
 • Dokaz da nad Ponuđačem nije pokrenut postupak stečaja ili likvidacije.

Ponuda treba da sadrži:

 • Cijenu izraženu u eurima sa uračunatim PDV-om po jedinici mjere za svaku poziciju posebno kao i zbirnu rekapitulaciju za sve predviđene pozicije po definisanoj Lokaciji;
 • Garantni rok za izvedene radove;
 • Garantni rok za ugrađenu opremu;
 • Rok plaćanja.

Za izbor najpovoljnije ponude po Lokacijama kriterijumi za vrednovanje su:

 • Ponuđena cijena - 80 bodova;
 • Rok završetka radova - 10 bodova
 • Garantni rok za izvedene radove - 5 bodova;
 • Rok plaćanja - 5 bodova.

Ostali uslovi:

 • Ponuđač koji bude izabran kao najpovoljniji Ponuđač za oglašenu Lokaciju dužan je prilikom zaključenja ugovora dostaviti garanciju banke za dobro izvršenje posla u vrijednosti od 10% od ugovorene cijene i garanciju za garantni rok u iznosu od 5% vrijednosti ugovora sa rokom važenja 2 godine.
 • Primopredaja radova, ovjera pozicija izvedenih radova, kao i plaćanje izvedenih radova vršiće se na osnovu ovjere Nadzornog organa angažovanog od strane Montenegro Airlines-a.

Rok za dostavljanje ponuda:

Ponude se dostavljaju u zatvorenim kovertama sa natpisom "Oglas za dostavljanje ponuda za izvođenje radova/ adaptaciju na lokaciji ____________________ (upisati za koju lokaciju se dostavlja) – ne otvarati" na adresu:

Montenegro Airlines A.D, Podgorica, ul. Beogradska 10

Ponude se dostavljaju u roku 10 (deset) dana od dana objavljivanja oglasa u dnevnim novinama i na web strani www.montenegroairlines.com.

Rok za dostavljanje ponuda računa se od prvog narednog dana od dana objavljivanja oglasa.

Ponuda se mogu dostavljati neposredno na arhivu na naznačenoj adresi, svaki radni dan do 16 časova, ili putem pošte.

Ukoliko je posljednji dan navedenog roka neradni dan, rok za podnošenje ponuda se pomjera na prvi sljedeći radni dan do 16:00 časova za ponude koje se dostavljaju neposredno na arhivu.

Ponude koje se dostavljaju putem pošte smatraće se blagovremenim ukoliko prispiju na naznačenu adresu pet dana od posljednjeg dana navedenog roka predaje.

Ponude dostavljene nakon isteka roka, nekompletne ponude kao i ponude koje nisu dostavljene na obrascu Montenegro Airlines neće biti uzete u razmatranje.

Odluka o izboru najpovoljnije ponude biće donešena u roku od 10 dana od dana zatvaranja oglasa.

Montenegro Airlines A.D.

Napomena:

 • Montenegro Airlines ima pravo, sve do donošenja odluke o izboru najpovoljnije ponude, da odustane od nabavke koja je oglašena, bez davanja posebnog obrazloženja Ponuđačima.
 • Montenegro Airlines, u slučaju da se javi samo jedan Ponuđač, ima pravo da pristupi pregovaračkom postupku, a u slučaju nepostizanja dogovora ima pravo da odustne od oglašene nabavke.

U bilo kojoj situaciji iz prethodnih tačaka ni jedan Ponuđač nema pravo od Montenegro Airlines zahtjevati naknadu štete (stvarne štete ili izgubljena dobiti) uključujući i troškove sastavljanja i podnošenja ponude na oglas.

From Departure
To
Adults (25-59) Youth (12-24)
Children (2-11) Infants (0-1)
Seniors (60+)