MONTENEGRO AIRLINES a.d. Podgorica objavljuje

OGLAS
za dostavljanje ponuda za pružanje usluge hotelskog smještaja posada u Podgorici

 

Montenegro Airlines a.d. poziva zainteresovane ponuđače da dostave ponude za pružanje usluge hotelskog smještaja posada u Podgorici.

Opis usluge:

 • hotelski smještaj na bazi noćenja sa doručkom;
 • hotelski smještaj na bazi dnevnog boravka;
 • obrok (ručak ili večera) po narudžbi u okviru 24 časa;
 • vrsta soba: jednokrevetne ili dvokrevetne sa kupatilom, klimatizovane;
 • obezbijeđen parking;
 • smještaj u hotelu sa minimum tri zvjezdice (***).

Ponuđači su dužni dostaviti ponudu koja treba da sadrži:

 • cijenu hotelskog smještaja, po osobi, na bazi noćenja sa doručkom u jednokrevetnoj sobi;
 • cijenu hotelskog smještaja, po osobi, na bazi noćenja sa doručkom u dvokrevetnoj sobi;
 • cijenu hotelskog smještaja, po osobi, na bazi dnevnog boravka u jednokrevetnoj sobi;
 • cijenu hotelskog smještaja, po osobi, na bazi dnevnog boravka u dvokrevetnoj sobi;
 • cijenu obroka (ručak ili večera) po narudžbi po osobi;
 • dokaz o kategorizaciji smještajnog objekta;
 • uslove plaćanja (kompenzacija);
 • rok plaćanja;
 • reference.

Ponuđači su dužni uz ponudu dostaviti i:

 • fotografije smještajnih jedinica kao i zajedničkih prostorija objekta za pružanje usluga;
 • izvod iz registara privrednih društava;
 • dokaz da je registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca ili drugi akt nadležnog organa);
 • dokaz da u periodu od dvije godine prije objavljivanja oglasa za nabavku nisu osuđeni za krivično djelo i da im nije izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti u vezi sa krivičnim djelom;
 • dokaz da 3 mjeseca prije objavljivanja oglasa nije bio u blokadi i
 • dokaz da nad ponuđačem nije pokrenut postupak stečaja ili likvidacije.

Ponuda koja se dostavlja mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica.

Cijena sa PDV-om mora biti iskazana brojevima i slovima.

Na poleđini koverte navesti naziv, sjedište i adresu ponuđača.

Pozivaju se zainteresovani ponuđači ili njihovi ovlašteni predstavnici da svoje ponude dostave u zatvorenim kovertama sa naznakom "Ponuda za vršenje usluge hotelski smještaj posada u Podgorici", na adresu a.d. Montenegro Airlines, ul. Beogradska br. 10, Podgorica.

Za izbor najpovoljnije ponude preovlađujući kriterijumi za vrednovanje su:

 • Ponuđena cijena - 70 bodova
 • Kvalitet smještaja (kategorizacija objekta) - 15 bodova
 • Uslovi plaćanja (kompenzacija) - 10 bodova
 • Rok plaćanja - 5 bodova

Kontakt osoba za dodatne informacije u vezi sa oglasom je:

Rok za dostavu ponuda računa se od prvog narednog dana od dana objavljivanja oglasa.

Oglas je otvoren od 04.07.2013. godine, zaključno sa 13.07.2013. godine.

Neblagovremene ili nepotpune ponude se neće razmatarati.

Odluka o izboru najpovoljnije ponude biće donešena u roku od 10 dana od dana zatvaranja oglasa.

Napomena:

 • Montenegro Airlinesima ima pravo, sve do donošenja odluke o izboru najpovoljnije ponude, da odustane od nabavke koja je oglašena, bez davanja posebnog obrazloženja Ponuđačima.
 • Montenegro Airlines, u slučaju da se javi samo jedan Ponuđač, ima pravo da pristupi pregovaračkom postupku, a u slučaju nepostizanja dogovora ima pravo da odustne od oglašene nabavke.

U bilo kojoj situaciji iz prethodnih tačaka ni jedan Ponuđač nema pravo od Montenegro Airlines zahtjevati naknadu štete (stvarne štete ili izgubljena dobiti) uključujući i troškove sastavljanja i podnošenja ponude na oglas.

From Departure
To
Adults (25-59) Youth (12-24)
Children (2-11) Infants (0-1)
Seniors (60+)