Montenegro Airlines a.d. Podgorica, objavljuje

OGLAS
za dostavljanje ponuda za pružanje usluge hotelskog smještaja posada u Podgorici

 

Montenegro Airlines a.d. poziva zainteresovane ponuđače da dostave ponude za pružanje usluge hotelskog smještaja posada u Podgorici.

Opis usluge:

 • Hotelski smještaj na bazi noćenja sa doručkom;
 • Hotelski smještaj na bazi dnevnog boravka;
 • Obrok (ručak ili večera) po narudžbi u okviru 24 časa;
 • Vrsta soba: jednokrevetne ili dvokrevetne sa kupatilom, klimatizovane
 • Smještajni kapaciteti ponuđača: minimum 35 traženih smještajnih jedinica
 • Obezbjeđen parking
 • Smještaj u hotelu sa minimum tri zvjezdice (***)

Ponuđači su dužni dostaviti ponudu koja treba da sadrži:

 • Cijenu hotelskog smještaja, po osobi, na bazi noćenja sa doručkom u jednokrevetnoj sobi;
 • Cijenu hotelskog smještaja, po osobi, na bazi noćenja sa doručkom u dvokrevetnoj sobi;
 • Cijenu hotelskog smještaja, po osobi, na bazi dnevnog boravka u jednokrevetnoj sobi;
 • Cijenu hotelskog smještaja, po osobi, na bazi dnevnog boravka u dvokrevetnoj sobi;
 • Cijenu obroka (ručak ili večera) po narudžbi po osobi
 • Dokaz o kategorizaciji smještajnog objekta
 • Uslove plaćanja (kompenzacija)
 • Rok plaćanja
 • Reference

Ponuđači su dužni uz ponudu dostaviti i:

 • Fotografije (prospekt) smjestajnih jedinica kao i zajednickih prostorija objekta za pružanje usluga;
 • Izvod iz registara privrednih društava;
 • Dokaz da je registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca ili drugi akt nadležnog organa);
 • Dokaz da u periodu od dvije godine prije objavljivanja oglasa za nabavku nisu osuđeni za krivično djelo i da im nije izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti u vezi sa krivičnim djelom;
 • Dokaz da 3 mjeseca prije objavljivanja oglasa nije bio u blokadi i
 • Dokaz da nad ponuđačem nije pokrenut postupak stečaja ili likvidacije.

Ponuda koja se dostavlja mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica.

Cijena sa PDV-om mora biti iskazana brojevima i slovima.

Na poleđini koverte navesti naziv, sjedište i adresu ponuđača.

Pozivaju se zainteresovani ponuđači ili njihovi ovlašteni predstavnici da svoje ponude dostave u zatvorenim kovertama sa naznakom " Ponuda za vršenje usluge hotelski smještaj posada u Podgorici ", na adresu a.d. Montenegro Airlines, ul. Beogradska br. 10, Podgorica.

Za izbor najpovoljnije ponude preovlađujući kriterijumi za vrednovanje su:

 • Ponuđena cijena - 70 bodova
 • Kvalitet smještaja (kategorizacija objekta) - 15 bodova
 • Uslovi plaćanja (kompenzacija) - 10 bodova
 • Rok plaćanja - 5 bodova

Kontakt osoba za dodatne informacije u vezi sa oglasom je:

Rok za dostavu ponuda je 7 dana i računa se od prvog narednog dana od dana objavljivanja oglasa na web stranici:  www.montenegroairlines.com

Neblagovremene ili nepotpune ponude se neće razmatarati.

Odluka o izboru najpovoljnije ponude biće donešena u roku od 10 dana od dana zatvaranja oglasa.

Napomena:

 • Montenegro Airlinesima ima pravo, sve do donošenja odluke o izboru najpovoljnije ponude, da odustane od nabavke koja je oglašena, bez davanja posebnog obrazloženja Ponuđaćima.
 • Montenegro Airlines, u slučaju da se javi samo jedan Ponuđač, ima pravo da pristupi pregovaračkom postupku, a u slučaju nepostizanja dogovora ima pravo da odustne od oglašene nabavke.

U bilo kojoj situaciji iz prethodnih tačaka ni jedan Ponuđač nema pravo od Montenegro Airlines zahtjevati naknadu štete (stvarne štete ili izgubljena dobiti) uključujući i troškove sastavljanja i podnošenja ponude na oglas.

From Departure
To
Adults (25-59) Youth (12-24)
Children (2-11) Infants (0-1)
Seniors (60+)