Montenegro Airlines a.d, Podgorica objavljuje

 

KONKURS
za nabavku Dizel agregata 33 KVA

Montenegro Airlines raspisuje konkurs za nabavku Dizel agregata 33 KVA sljedećih tehničkih karakteristika:

 • "stand by" režim rada
 • sistem automatskog starta agregata
 • izlazni napon 3x400/230V, 50Hz, 1500 obrtaja/min
 • faktor snage cosΦ=0.8
 • hlađenje rashladnom tečnošću (ne-vazdušno hlađenje)
 • autonomija rada minimum 8h
 • spoljna montaža agregata

Od ponuđača se dodatno očekuje da:

 • izvrši montažu agregata
 • obuči rukovaoce za redovnu kontrolu agregata
 • obavi povezivanje agregata na niskonaponsku instalaciju u objektu
 • izvrši sve eventualne prepravke na instalaciji u cilju povezivanja agregata na mrežu, a sve sa ciljem da agregat ne bude preopterećen
 • da provuče napojni kabal od razvodne kutije na prizemlju do server sale u cilju povezivanja server sale na agregat

Ponuđač je dužan da dostavi:

 • tačan naziv i adresu, poreski i identifikacioni broj
 • dokaz o registraciji ponuđača (izvod iz Registra nadležnog organa)
 • dokaz da mu račun nije blokiran (potvrda poslovne banke)
 • reference ponuđača

 

Rok za dostavljanje ponuda: 12.04.2013. godine do 16 časova.

Adresa za dostavljanje ponuda: Montenegro Airlines, Beogradska 10, 81000 Podgorica (sa naznakom na koverti "Za konkurs za nabavku Dizel agregata 33 KVA - ne otvarati").

Kriterijumi vrednovanja:

 • cijena i način plaćanja
 • garantni rok
 • kvalitet i ekonomičnost agregata
 • reference ponuđača

Ponude dostavljene poslije navedenog roka, kao i one koje nijesu u skladu sa uslovima iz poziva, neće se razmatrati.

Kontakt osoba: Milovan Kotlica

From Departure
To
Adults (25-59) Youth (12-24)
Children (2-11) Infants (0-1)
Seniors (60+)