Montenegro Airlines a.d. Podgorica, objavljuje

JAVNI POZIV
za dostavljanje ponuda za nabavku – kupovinu robe široke potrošnje

 

Predmet nabavke:

Predmet nabavke je roba široke potrošnje po sljedećim grupama roba:

r/b Grupa roba r/b Grupa roba
1 Prirodni sokovi 11 Ostali prehrambeni proizvodi
2 Gazirani sokovi 12 Kisjeli proizvodi
3 Mineralna voda 13 Zamrznuto povrće
4 Negazirana voda 14 Svježe voće
5 Alkoholna pića - žestoka 15 Svježe povrće
6 Kafa 16 Papirna galanterija
7 Mliječni proizvodi 17 Plastične kese
8 Suhomesnati proizvodi 18 Hemijski proizvodi
9 Meso i mesne prerađevine 19 Sredstva za higijenu
10 Hljeb i peciva 20 Ostala roba široke potrošnje

Ponuđači su dužni dostaviti ponude po grupama roba, na obrascima za prikupljanje ponuda. Ponuđači su dužni da dostave ponudu za najmanje jednu grupu roba sa svim traženim artiklima. Ponuda mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica Ponuđača.

Kontakt osobe za preuzimanje obrazaca i dodatne informacije:

svaki radni dan za vrijeme trajanja oglasa, u vremenu od 08-16 časova.

Sa Ponuđačem koji dostavi najpovoljniju ponudu po grupi proizvoda zaključuje se ugovor o isporuci/kupovini robe sa rokom realizacije nabavke od 12 mjeseci.

Komisija zadržava pravo da za odredjene vrste roba zatraži od Ponuđača uzorak robe prije zaključivanja ugovora.

Količine roba date u oglasu su orjentacione i Montenegro Airlines nije u obavezi iste realizovati u cijelosti.

Ponuđači su dužni dostaviti ponudu koja treba da sadrži:

 • Cijenu izraženu u eurima sa uračunatim PDV-om po jedinici mjere (komad, kilogram/ litar zavisno od zahtjeva koji su definisani po grupama) za sve robe široke potrošnje izuzev svježeg voća i povrća
 • Trgovačku maržu za svježe voće i povrće
 • Rok plaćanja

Za izbor najpovoljnije ponude preovlađujući kriterijumi za vrednovanje su:

 • Ponuđena cijena - 70 bodova (za svu robu široke potrošnje izuzev svježeg voća i povrća)
 • Ponuđena trgovačka marža - 70 bodova (za svježe voće i povrće)
 • Rok plaćanja - 30 bodova

Pored navedenog Ponuđači su dužni dostaviti:

 • Reference
 • Izvod iz registara privrednih Društava kojom dokazuje da je Ponuđač registrovan za obavljanje djelatnosti;
 • Dokaz da u periodu od dvije godine prije objavljivanja oglasa za nabavku Ponuđač nije osuđivan za krivično djelo i da mu nije izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti u vezi sa krivičnim djelom;
 • Dokaz da nad Ponuđačem nije pokrenut postupak stečaja ili likvidacije.

Ostali uslovi za robu široke potrošnje izuzev voća i povrća:

 • Roba se isporučuje sukcesivno shodno potrebama i porudžbinama Montenegro Airlines-a.
 • Montenegro Airlines ima pravo da bez plaćanja bilo kakve naknade odbije prijem ili da vrati robu Ponuđaču za sve isporučene proizvode kojima je na dan isporuke prošlo više od 2/3 vremena deklarisanog roka upotrebe.
 • Prilikom svake isporuke/ preuzimanja robe između Ponuđača i Montenegro Airlines vršiće se kvantitativna i kvalitativna kontrola.
 • Ukoliko se utvrdi da je isporuka robe lošeg kvaliteta ili je isporučena manja količina od naručene, Ponuđač je dužan izvršiti povraćaj robe ili dopunu, u protivnom je dužan nadoknaditi štetu.
 • Obaveza izabranog Ponuđača je da izvrši dostavu robe do magacina Montenegro Airlines - aerodrom Golubovci u roku od 24 sata od momenta poručivanja.
 • Za robu koja podliježe HACCP standardu Ponuđači su dužni dostaviti dokaz.
 • Usaglašavanje cijena robe široke potrošnje, izuzev svježeg voća i povrća, vrši se svakih 30 dana.

Ostali uslovi za snadbijevanje svježim voćem i povrćem :

 • Ponuđači su dužni isporuku svježeg voća i povrća vršiti u propisnoj ambalaži.
 • Ponuđači su dužni isporuku svježeg voća i povrća vršiti najmanje tri puta nedjeljno, a na zahtjev Montenegro Airlines-a i češće.
 • Ponuđači su dužni isporuku svježeg voća i povrća izvršiti najdalje do 09:00 časova na mjestu istovara – aerodrom Golubovci.
 • Ponuđači su dužni isporuku svježeg voća i povrća vršiti prema dostavljenom trebovanju po asortimanu i količinama.
 • Ponuđači su dužni isporuku svježeg voća i povrća vršiti sa dostavljanjem računa/fakture sa otpremnicom u tri primjerka.
 • Prilikom svake isporuke/preuzimanja robe između Ponuđača i Montenegro Airlines vršiće se kvantitativna i kvalitativna kontrola.
 • Ponuđači su dužni isporučeno svježe voće i povrće zamjeniti drugim ukoliko se utvrdi da je isporuka lošeg kvaliteta ili nadoknaditi štetu.
 • Cijena svježeg voća i povrća se utvrđuje jednom nedjeljno na tržnici (Kamionska – kvantaška pijaca) od strane predstavnika Ponuđača i predstavnika Montenegro Airlines-a i primjenjuje se narednih 7 dana.

Rok za dostavljanje ponuda:

 • Ponude se dostavljaju u roku 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja oglasa u dnevnoj štampi i na web strani www.montenegroairlines.com
 • Rok za dostavljanje ponuda računa se od prvog narednog dana od dana objavljivanja oglasa.
 • Ponude dostavljene nakon isteka roka, nekompletne ponude kao i ponude koje nisu dostavljene na obrascu Montenegro Airlines neće biti uzete u razmatranje.

Adresa za dostavljanje ponuda:

Ponude se dostavljaju u zatvorenim kovertama sa natpisom "Oglas za nabavku robe široke potrošnje – ne otvarati" na adresu Montenegro Airlines A.D, Podgorica, ul. Beogradska 10.

Odluka o izboru najpovoljnije ponude biće donešena u roku od 10 dana od dana zatvaranja oglasa.

Napomena:

 • Montenegro Airlines ima pravo, sve do donošenja odluke o izboru najpovoljnije ponude, da odustane od nabavke koja je oglašena, bez davanja posebnog obrazloženja Ponuđačima.
 • Montenegro Airlines, u slučaju da se javi samo jedan Ponuđač, ima pravo da pristupi pregovaračkom postupku, a u slučaju nepostizanja dogovora ima pravo da odustne od oglašene nabavke.
  U bilo kojoj situaciji iz prethodnih tačaka ni jedan Ponuđač nema pravo od Montenegro Airlines zahtjevati naknadu štete (stvarne štete ili izgubljena dobiti) uključujući i troškove sastavljanja i podnošenja ponude na oglas.

Obrasce možete preuzeti ovdje:

 1. Prirodni sokovi Data/Images/pdfikonica1.png
 2. Gazirani sokoviData/Images/pdfikonica1.png
 3. Mineralna voda Data/Images/pdfikonica1.png
 4. Negazirana voda Data/Images/pdfikonica1.png
 5. Žestoka alhoholna pića Data/Images/pdfikonica1.png
 6. Kafa Data/Images/pdfikonica1.png
 7. Mliječni proizvodi Data/Images/pdfikonica1.png
 8. Suhomesnati proizvodi Data/Images/pdfikonica1.png
 9. Meso i mesne prerađevine Data/Images/pdfikonica1.png
 10. Hljeb i peciva Data/Images/pdfikonica1.png
 11. Ostali prehrambeni artikli Data/Images/pdfikonica1.png
 12. Kisjeli proizvodi Data/Images/pdfikonica1.png
 13. Zamrznuto povrće Data/Images/pdfikonica1.png
 14. Svježe voće Data/Images/pdfikonica1.png
 15. Svježe povrće Data/Images/pdfikonica1.png
 16. Papirna galanterija Data/Images/pdfikonica1.png
 17. Plastične kese Data/Images/pdfikonica1.png
 18. Hemijski proizvodi Data/Images/pdfikonica1.png
 19. Sredstva za higijenu Data/Images/pdfikonica1.png
 20. Ostala roba široke potrošnje Data/Images/pdfikonica1.png
 21. Zbirni obrazac Data/Images/pdfikonica1.png

From Departure
To
Adults (25-59) Youth (12-24)
Children (2-11) Infants (0-1)
Seniors (60+)