Montenegro Airlines a.d. Podgorica, objavljuje

JAVNI POZIV
za dostavljanje ponuda za nabavku - kupovinu robe široke potrošnje

Predmet nabavke: Predmet nabavke je roba široke potrošnje po sljedećim grupama roba:

 1. Vino
 2. Pivo
 3. Hljeb i peciva

Ponuđači su dužni dostaviti ponude po grupama roba, na obrascima za prikupljanje ponuda. Ponuđači su dužni da dostave ponudu za najmanje jednu grupu roba sa svim traženim artiklima. Ponuda mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica Ponuđača.

Kontakt osoba za preuzimanje obrazaca i dodatne informacije:

Vladimir Seratlić

 • e-mail: vladimir.seratlic@mgx.me
 • telefon: +382 20/ 405-549
 • svaki radni dan za vrijeme trajanja oglasa, u vremenu od 08 do 16 časova.

Sa Ponuđačem koji dostavi najpovoljniju ponudu po grupi proizvoda zaključuje se ugovor o isporuci/kupovini robe sa rokom realizacije nabavke od 12 mjeseci.

Komisija zadržava pravo da za odredjene vrste roba zatraži od Ponuđača uzorak robe prije zaključivanja ugovora.

Količine roba date u oglasu su orijentacione i Montenegro Airlines nije u obavezi iste realizovati u cijelosti.

Ponuđači su dužni dostaviti ponudu koja treba da sadrži:

 • Cijenu izraženu u eurima sa uračunatim PDV-om po jedinici mjere (komad, kilogram/litar zavisno od zahtjeva koji su definisani po grupama);
 • Rok plaćanja.

Za izbor najpovoljnije ponude preovlađujući kriterijumi za vrednovanje su:

 • Ponuđena cijena - 90 bodova;
 • Rok plaćanja - 10 bodova.

Pored navedenog Ponuđači su dužni dostaviti:

 • Reference;
 • Izvod iz registara privrednih Društava kojom dokazuje da je Ponuđač registrovan za obavljanje djelatnosti;
 • Dokaz da u periodu od dvije godine prije objavljivanja oglasa za nabavku Ponuđač nije osuđivan za krivično djelo i da mu nije izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti u vezi sa krivičnim djelom;
 • Dokaz da nad Ponuđačem nije pokrenut postupak stečaja ili likvidacije.

Ostali uslovi za robu široke potrošnje:

 • Roba se isporučuje sukcesivno shodno potrebama i porudžbinama Montenegro Airlines-a.
 • Montenegro Airlines ima pravo da bez plaćanja bilo kakve naknade odbije prijem ili da vrati robu Ponuđaču za sve isporučene proizvode kojima je na dan isporuke prošlo više od 2/3 vremena deklarisanog roka upotrebe.
 • Prilikom svake isporuke/preuzimanja robe između Ponuđača i Montenegro Airlines vršiće se kvantitativna i kvalitativna kontrola.
 • Ukoliko se utvrdi da je isporuka robe lošeg kvaliteta ili je isporučena manja količina od naručene Ponuđač je dužan izvršiti povraćaj robe ili dopunu, u protivnom je dužan nadoknaditi štetu.
 • Obaveza izabranog Ponuđača je da izvrši dostavu robe do magacina Montenegro Airlines - aerodrom Golubovci u roku od 24 sata od momenta poručivanja.
 • Za robu koja podliježe HACCP standardu Ponuđači su dužni dostaviti dokaz.
 • Usaglašavanje cijena robe široke potrošnje vrši se svakih 30 dana.

Rok za dostavljanje ponuda:

 • Ponude se dostavljaju do 26.01.2014. godine.
 • Rok za dostavljanje ponuda računa se od prvog narednog dana od dana objavljivanja oglasa.
 • Ponude dostavljene nakon isteka roka, nekompletne ponude kao i ponude koje nisu dostavljene na obrascu Montenegro Airlines neće biti uzete u razmatranje.

Adresa za dostavljanje ponuda:

 • Ponude se dostavljaju u zatvorenim kovertama sa natpisom "Oglas za nabavku robe široke potrošnje - ne otvarati" na adresu: Montenegro Airlines A.D, Podgorica, ul. Beogradska 10.

Odluka o izboru najpovoljnije ponude biće donešena u roku od 10 dana od dana zatvaranja oglasa.

Napomena:

 • Montenegro Airlines ima pravo, sve do donošenja odluke o izboru najpovoljnije ponude, da odustane od nabavke koja je oglašena, bez davanja posebnog obrazloženja Ponuđačima.
 • Montenegro Airlines, u slučaju da se javi samo jedan Ponuđač, ima pravo da pristupi pregovaračkom postupku, a u slučaju nepostizanja dogovora ima pravo da odustne od oglašene nabavke.
  U bilo kojoj situaciji iz prethodnih tačaka ni jedan Ponuđač nema pravo od Montenegro Airlines zahtjevati naknadu štete (stvarne štete ili izgubljena dobiti) uključujući i troškove sastavljanja i podnošenja ponude na oglas.

Obrasce možete preuzeti ovdje:

 1. Vino Data/Images/pdfikonica1.png
 2. Pivo Data/Images/pdfikonica1.png
 3. Hljeb i peciva Data/Images/pdfikonica1.png

From Departure
To
Adults (25-59) Youth (12-24)
Children (2-11) Infants (0-1)
Seniors (60+)