Montenegro Airlines a.d. objavljuje


 

KONKURS
za:

 

1. Nabavku ili opravku specijalnog vozila sa platformom za potrebe catering službe

 

Karakter usluga:

Ponuda treba da sarži cijenu, uslove i način plaćanja, rok isporuke i garantni rok.

 

  • Rok za dostavljanje ponuda: petnaest (15) dana od dana objavljivanja konkursa
  • Adresa za dostavljanje ponuda: Montenegro Airlines, Beogradska 10, Podgorica (sa naznakom "Za konkurs - ne otvarati")
  • Kriterijumi vrednovanja: definisani pravilnikom
  • Za sve dodatne informacije kontakt tel. +382 20/ 445-121

From Departure
To
Adults (25-59) Youth (12-24)
Children (2-11) Infants (0-1)
Seniors (60+)