MONTENEGRO AIRLINES a.d. Podgorica objavljuje

OGLAS
za dostavljanje ponuda za vrsenje usluge transfera/ prevoza avio posada u Beogradu

 

Montenegro Airlines poziva zainteresovane ponuđače da dostave ponude za transfer/ prevoz avio-posada na relaciji aerodrum "Nikola Tesla" Beograd - grad Beograd (hotel).

Opis usluge transfera - prevoz avio-posada:

 • prevoz avio-posade sa aerodrum "Nikola Tesla" Beograd - grad Beograd (hotel) i obratno,
 • prevozno sredstvo: putnički kombi 1+7 sjedišta, klimatizovan,
 • prevozno sredstvo: ne starije od 8 godina,
 • vrijeme transvera/prevoza: prema važećem redu letenja i po pozivu u slučaju neplaniranih okolnosti,
 • broj transvera: prema važećem redu letenja Montenegro Airlines (orjentaciono: 1-2 dnevno u zimskom periodu i 3-4 dnevno u ljetnjem periodu).

Ponudači su dužni dostaviti ponudu koja treba da sadrži:

 • tehničke podatke za prevozna sredstva kojim obavljaju djelatnost prevoza putnika (minimum dva),
 • fotografije (za minimum dva) prevozna sredstva kojim obavljaju djelatnost prevoza putnika (minimum 5-10 fotografija po vozilu),
 • cijenu po kilometru sa svim uračunatim troškovirna prevoznika (vozača, putarina, pogonskog goriva, osiguranja, taksi i slično);
 • uslove plaćanja,
 • dokaz o redovnom servisiranju motornih vozila,
 • dokaz o sklopljenom ugovoru o osiguranju putnika u javnom prevozu,
 • reference.

Ponuđači su dužni da uz ponudu dostave i:

 • izvod iz registara privrednih društava,
 • dokaz da je registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca ili drugi akt nadležnog organa),
 • dokaz da u periodu od dvije godine prije objavljivanja oglasa za nabavku nisu osuđeni za krivično djelo i da im nije izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti u vezi sa krivičnim djelom,
 • dokaz da 3 mjeseca prije objavljivanja oglasa nije bio u blokadi i
 • dokaz da nad ponuđačem nije pokrenut postupak stečaja ili likvidacije.

Pozivaju se zainteresovani ponuđači ili njihovi ovlašteni predstavnici da svoje ponude dostave u zatvorenim kovertama sa naznakom "Ponuda za vršenje usluge transver/ prevoz avio-posada Beograd", na adresu a.d. Montenegro Airlines, ul. Beogradska br. 10, Podgorica.

Za izbor najpovoljnije ponude preovlađujući kriterijumi za vrednovanje su:

 • ponuđena cijena - 70 bodova,
 • kvalitet voznog parka - 20 bodova,
 • uslovi plaćanja - 5 bodova,
 • referece - 5 bodova.

Oglas je otvoren od 27.06.2013. godine zaključno sa 06.07.2013. godine.

Neblagovremene ili nepotpune ponude se neće razmatarati.

Odluka o izboru najpovoljnije ponude biće donesena u roku od 10 dana od dana zatvaranja oglasa.

Napomene:

 • Montenegro Airlinesima ima pravo, sve do donošenja odluke o izboru najpovoljnije ponude, da odustane od nabavke koja je oglašena, bez davanja posebnog obrazloženja Ponuđačima.
 • Montenegro Airlines, u slučaju da se javi samo jedan Ponuđač, ima pravo da pristupi pregovaračkom postupku, a u slučaju nepostizanja dogovora ima pravo da odustane od oglašene nabavke.

U bilo kojoj situaciji iz prethodnih tačaka ni jedan Ponuđač nema pravo od Montenegro Airlinesa zahtjevati naknadu štete (stvarne štete ili izgubljene dobiti), uključujući i troškove sastavljanja i podnošenja ponude na oglas.

Kontakt osoba za dodatne informacije u vezi sa oglasom je Dalibor Medenica:

From Departure
To
Adults (25-59) Youth (12-24)
Children (2-11) Infants (0-1)
Seniors (60+)