Na osnovu Odluke Odbora direktora br. 7976 od 27.07.2012. godine Montenegro Airlines AD Podgorica objavljuje

  

JAVNI POZIV
za prodaju motornog vozila

 

Montenegro Airlines AD objavljuje javni poziv (prikupljanje ponuda) za prodaju osnovnog sredstva - motornog vozila marke Mercedes Benz S 400 Hybrid Long, godinja proizvodnje 2010, broj šasije WDD2211951A342720 i broj motora 27297431550696.

Početna cijena vozila je 100.000 Eur.

Motorno vozilo se prodaje u viđenom stanju, a izabrani kupac nema pravo na reklamaciju. Troškovi prenosa imovine padaju u cjelosti na teret kupca.

Pravo učešća na javnom pozivu za prikupljanje ponuda imaju sva pravna i fizička lica koja dostave ponude, neposredno ili putem pošte, u zatvorenim kovertama, zaključno sa 15.09.2012. godine.

Ponuda za nadmetanje mora da sadrži:

  • ponuđenu cijenu izraženu u eurima i
  • tačan naziv, adresu i broj telefona ponuđača (ukoliko je ponuđač pravno lice obavezna je dostava Izvoda iz Centralnog registra privrednih subjekata)

Ponude dostaviti u zapečaćenoj koverti, na adresu ul. Beogradska br. 10, Podgorica, sa naznakom:

  • "Ponuda za kupovinu vozila - NE OTVARATI"
  • tačan naziv, adresu i broj telefona ponuđača (jasno ispisane na poleđini koverte)

Kriterijum za prodaju vozila je naveća ponuđena cijena, izražena u eurima, koja ne može biti niža od početne cijene.

U slučaju da dva ili više ponuđača dostave istu cijenu za vozilo, prednost će imati onaj ponuđač koji je prvi dostavio ponudu, odnosno onaj ponuđač čija je ponuda prva zavedena u arhivi Montenegro Airlines-a.

Neblagovremene, nepotpune i nejasne ponude u nezapečaćenim kovertama neće se uzeti u razmatranje i iste će biti vraćene na adresu ponuđača.

Javno otvaranje ponuda, na kome imaju pravo da učestvuju svi ponuđači, odnosno njihovi ovlašćeni predstavnici, će sprovesti Komisija imenovana od strane Izvršnog direktora. Svi ponuđači će blagovremeno biti obaviješteni o terminu javnog otvaranja ponuda.

Pravo učešća na javnom otvaranju ponuda imaju svi ponuđači koji se adekvatno legitimišu.

Kontakt osoba: Anđelko Milićević, broj telefona 067/256-012

From Departure
To
Adults (25-59) Youth (12-24)
Children (2-11) Infants (0-1)
Seniors (60+)