Montenegro Airlines AD Podgorica raspisuje:

Konkurs
za
školovanje 10 (deset) stjuardesa/ stjuarda

Za prijem na školovanje za stjuardesu/stjuarda kandidati moraju ispunjavati sljedeće uslove:

 • starosna granica: od 20 godina do 30 godina starosti;
 • stručna sprema: minimum IV stepen stručne spreme;
 • crnogorsko državljanstvo;
 • da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak;
 • obavezno znanje engleskog jezika (provjera);
 • poznavanje drugog stranog jezika (provjera);
 • zdravstvena sposobnost i ispunjenost psiho-fizičkih kriterijuma za obavljanje poslova stjuardese/ stjuarda (provjera).

Kandidati su dužni uz prijavu na konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju u originalu ili ovjerenoj kopiji:

 • CV;
 • 2 fotografije (portret i cijela figura);
 • diplomu o završenoj srednjoj školi;
 • uvjerenje o crnogorskom državljanstvu;
 • uvjerenje Osnovnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak;
 • potvrdu o znanju engleskog jezika.

Prijave na konkurs dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu:

Montenegro Airlines AD, Podgorica, ul. Beogradska br. 10

sa naznakom "PRIJAVA NA KONKURS ZA ŠKOLOVANJE STJUARDESA/ STJUARDA" - NE OTVARATI.

Prijave se dostavljaju u roku od 10 dana od dana objavljivanja konkursa u štampanim medijima i na web strani www.montenegroairlines.com.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.

Postupak provjere ispunjenosti uslova i selekcije kandidata sprovešće Komisija Montenegro Airlines-a AD Podgorica, uvidom u dostavljenu dokumentaciju, na osnovu rezultata intervjua i testiranja kandidata, u skladu sa Pravilnikom o uslovima i dužnostima koje moraju ispunjavati članovi kabinskog osoblja i operativnim priručnicima Društva.

U postupku selekcije prijavljenih kandidata Montenegro Airlines AD Podgorica će, o svom trošku, organizovati provjeru znanja engleskog jezika i poznavanja drugog stranog jezika, te ispunjenosti uslova koji se odnose na zdravstvenu sposobnost i psiho-fizičke kriterijume za obavljanje poslova stjuardese/ stjuarda.

Obavještenje o ishodu konkursa Montenegro Airlines AD Podgorica dostavlja pisanim putem svim kandidatima.

Dodatne informacije u vezi sa predmetnim konkursom mogu se dobiti na telefon + 382 20 445-125.

Napomena:

 • Montenegro Airlines AD Podgorica ima pravo da odustane od konkursa, odnosno da po predmetnom konkursu ne izabere niti jednog kandidata bez obaveze davanja posebnog obrazloženja kandidatima.
 • U navedenom slučaju kandidati nemaju pravo da od Montenegro Airlines-a AD Podgorica zahtijevaju bilo kakvu naknadu za učešće na konkursu.

From Departure
To
Adults (25-59) Youth (12-24)
Children (2-11) Infants (0-1)
Seniors (60+)