Montenegro Airlines a.d. objavljuje


 

KONKURS

 

1. Pružaoca usluga smještaja avio posada u Tivtu

Karakter usluga:

Pružalac usluga je dužan da obezbijedi korektan smještaj i ishranu u skladu sa standardima Kompanije i u skladu sa planom potreba kompanije, koje je Kompanija u obavezi da mu blagovremeno tj. jedanput nedjeljno obezbijeđuje. Okviran plan i dinamika potreba biće dostavljeni svim potencijalnim ponuđačima na njihov zahtjev.

  • Rok za dostavljanje ponuda: petnaest (15) dana od dana objavljivanja konkursa
  • Adresa za dostavljanje ponuda: Montenegro Airlines, Beogradska 10, Podgorica (sa naznakom "Za konkurs - ne otvarati")
  • Kriterijumi vrednovanja: definisani pravilnikom
  • Za sve dodatne informacije kontakt tel. +382 20/ 445-121

From Departure
To
Adults (25-59) Youth (12-24)
Children (2-11) Infants (0-1)
Seniors (60+)