Montenegro Airlines a.d. Podgorica objavljuje

 

KONKURS
za pružaoca usluga smještaja avio posada i avio mehaničara u Tivtu

 

Karakter usluga:

Pružalac usluga je dužan da obezbijedi korektan smještaj i ishranu u skladu sa standardima Kompanije i u skladu sa planom potreba kompanije, koje je Kompanija u obavezi da mu blagovremeno obezbijedi. Okviran plan i dinamika potreba biće dostavljeni svim potencijalnim ponuđačima na njihov zahtjev.

 

  • Rok za dostavljanje ponuda: petnaest (15) dana od dana objavljivanja konkursa
  • Adresa za dostavljanje ponuda: Montenegro Airlines, Beogradska 10, Podgorica (sa naznakom "Za konkurs - ne otvarati")
  • Kriterijumi vrednovanja: definisani pravilnikom
  • Za sve dodatne informacije kontakt telefon: +382 (0)20 445 121

From Departure
To
Adults (25-59) Youth (12-24)
Children (2-11) Infants (0-1)
Seniors (60+)