Montenegro Airlines a.d. objavljuje


 

KONKURS

 

1. Pružaoca usluga smještaja avio-posada u Nišu

Karakter usluga:

Pružalac usluga je dužan da obezbijedi korektan smještaj i ishranu u hotelu u skladu sa standardima i planom potreba kompanije koje je Kompanija u obavezi da mu blagovremeno obezbijedi.

Period važenja ugovora je godinu dana.

 

Rok za dostavljanje ponuda: do 18. oktobra 2012. do 16h.

Adresa za dostavljanje ponuda: Montenegro Airlines, Beogradska 10, Podgorica (sa naznakom "Za konkurs – ne otvarati").

Kriterijumi vrednovanja: definisani pravilnikom.

Za sve dodatne informacije kontakt telefon +382 20/ 445-121.

From Departure
To
Adults (25-59) Youth (12-24)
Children (2-11) Infants (0-1)
Seniors (60+)