Montenegro Airlines AD Podgorica, u skladu sa kadrovskim potrebama u Sektoru letačke operative, objavljuje

 

KONKURS
za 
stipendiranje školovanja pilota

 

Avio kompanija Montenegro Airlines AD raspisuje konkurs za dodjelu stipendija polaznicima pilotskih škola u vidu djelimičnog učešća u troškovima školovanja.

Ukupan broj stipendija koji se dodjeljuje je 4 (četiri).

 

Pravo učešća na konkurs imaju kandidati koji budu ispunjavali sljedeće kriterijume:

  • da je kandidat polaznik pilotske škole i
  • starosne dobi od 20 do 25 godina

Uz prijavu se podnose sljedeći dokazi:

  • CV i propratno pismo sa kontaktom,
  • diplomu o završenoj stručnoj spremi,
  • dokaz od pilotske škole o godini školovanja, položenim ispitima i visini preostalih troškova školovanja,
  • dokaz o mjestu prebivališta (kopija lične karte) i
  • sve relevantne potvrde o ispunjenim uslovima za vazduhoplovno osoblje, po međunarodnim vazduhoplovnim standardima.

 

Prijave se podnose na mail adresu konkurs.piloti@mgx.me ili poštom na adresu "Montenegro Airlines" AD, ul. Beogradska br.10 Podgorica, u roku od 7 (sedam) dana od dana objavljivanja ovog oglasa, a najkasnije do 15.05.2012. godine.

Izbor kandidata će vršiti imenovana komisija, najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana zatvaranja ovog konkursa, a u skladu sa internim procedurama i standardima.

Prava i obaveze između Montenegro Airlines AD i izabranih kandidata za stipendiranje biće bliže regulisane posebnim ugovorom.

Neblagovremeno podnijete prijave i bez potrebnih dokaza neće se uzeti u razmatranje.

From Departure
To
Adults (25-59) Youth (12-24)
Children (2-11) Infants (0-1)
Seniors (60+)