Montenegro Airlines a.d. Podgorica objavljuje

  

KONKURS
za dostavljanje ponuda
za pružaoca usluga smještaja avio posada u Beogradu


Karakter usluga:

Pružalac usluga je dužan da obezbijedi smještaj i ishranu u hotelu u skladu sa standardima i planom potreba kompanije koje je Kompanija u obavezi da mu blagovremeno obezbijedi.

Period važenja ugovora: godinu dana (23. maj 2013. – 22. maj 2014.).

Rok za dostavljanje ponuda: 10. maj 2013. do 16h.

Adresa za dostavljanje ponuda: Montenegro Airlines, Beogradska 10, Podgorica (sa naznakom "Za konkurs - ne otvarati").

Kriterijumi vrednovanja: definisani pravilnikom.

Informacije po ovom pozivu mogu se dobiti radnim danom od 8 do 16 časova, putem telefona +382 (0)20 445 121.

From Departure
To
Adults (25-59) Youth (12-24)
Children (2-11) Infants (0-1)
Seniors (60+)