Montenegro Airlines a.d. Podgorica, objavljuje

JAVNI POZIV
za dostavljanje ponuda za adaptaciju poslovnog prostora

Predmet nabavke:

Predmet nabavke je adaptacija poslovnog prostora čiji planirani rok izvođenja radova iznosi 10 dana, a koja obuhvata sljedeće radove, isporuku i ugradnju opreme prema pozicijama kako slijedi:

r/b Opis i vrste radova prema pozicijama
1. Demontaža i rušenje
2. Izolaterski i limarski radovi
3. Zidarski i armirano-betonski radovi
4. Gips kartonski radovi
5. Keramički radovi
6. Vodovodni i kanalizacioni radovi
7. Elektroinstalacioni radovi - jaka stuja
8. Elektroinstalacioni radovi - slaba struja
9. Molersko-farbarski i tapetarski radovi
10. Stolarski radovi
11. Klimatizacija i ventilacija
12. Oprema

Detaljan spisak radova specificiran je po pozicijama, vrstama, jedinicom mjere, orjentacionim količinama, opremom, opisom i uslovima i zainteresovani Ponuđači ih mogu preuzeti ovde u pdf formatu:

 1. Demontaža i rušenje Data/Images/pdfikonica1.png
 2. Izolaterski i limarski radovi Data/Images/pdfikonica1.png
 3. Zidarski i armirano-betonski radovi Data/Images/pdfikonica1.png
 4. Gips kartonski radovi Data/Images/pdfikonica1.png
 5. Keramički radovi Data/Images/pdfikonica1.png
 6. Vodovodni i kanalizacioni radovi Data/Images/pdfikonica1.png
 7. Elektroinstalacioni radovi - jaka stuja Data/Images/pdfikonica1.png
 8. Elektroinstalacioni radovi - slaba struja Data/Images/pdfikonica1.png
 9. Molersko-farbarski i tapetarski radovi Data/Images/pdfikonica1.png
 10. Stolarski radovi Data/Images/pdfikonica1.png
 11. Klimatizacija i ventilacija Data/Images/pdfikonica1.png
 12. Oprema Data/Images/pdfikonica1.png
 13. Ukupno Data/Images/pdfikonica1.png

Ponuđači su dužni dostaviti jedinstvenu ponudu za sve pozicije na obrascu za prikupljanje ponuda.

Ponuđač je dužan dostaviti ponudu sa cijenama izraženim u eurima sa uračunatim PDV-om.

Ponuda mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica Ponuđača.

Kontakt osoba za preuzimanje obrazaca i dodatne informacije:

Dalibor Tomić

 • e-mail: dalibor.tomic@mgx.me
 • tel: +382 69 620 200
 • svaki radni dan za vrijeme trajanja oglasa, u vremenu od 08-16 časova.

Sa Ponuđačem koji dostavi najpovoljniju ponudu zaključuje se ugovor.

Pojedini segmenti datih pozicija radova koji uključuju opise, vrste kao i količine materijala i roba dati u oglasu su orjentaciono navedeni i Montenegro Airlines nije u obavezi iste realizovati u cijelosti.

Ponuđači su dužni dostaviti ponudu koja treba da sadrži:

 • Cijenu izraženu u eurima sa uračunatim PDV-om po jedinici mjere za svaku poziciju posebno, kao i zbirnu rekapitulaciju za sve predviđene pozicije;
 • Reference;
 • Garanciju banke - tendersku garanciju za ozbiljnost ponude u iznosu od 2% od ponuđene cijene;
 • Garantni rok za izvedene radove;
 • Garantni rok za ugrađenu opremu.

Pored navedenog Ponuđači su dužni dostaviti:

 • Reference;
 • Izvod iz registara privrednih Društava kojom dokazuje da je Ponuđač registrovan za obavljanje djelatnosti;
 • Dokaz da u periodu od dvije godine prije objavljivanja oglasa za nabavku Ponuđač nije osuđivan za krivično djelo i da mu nije izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti u vezi sa krivičnim djelom;
 • Dokaz da nad Ponuđačem nije pokrenut postupak stečaja ili likvidacije u posljednjih 6 mjeseci.

Za izbor najpovoljnije ponude kriterijumi za vrednovanje su:

 • Ponuđena cijena - 90 bodova
 • Reference - 10 bodova

Ostali uslovi:

 • Ponuđač koji bude izabran kao najpovoljniji dužan je prilikom zaključenja ugovora dostaviti garanciju banke za dobro izvršenje posla u vrijednosti od 10% od ugovorene cijene i garanciju za garantni rok u iznosu od 5% vrijednosti ugovora sa rokom važenja 2 godine.
 • Primopredaja radova, ovjera pozicija izvedenih radova kao i plaćanje izvedenih radova vršiće se na osnovu ovjere nadzornog organa angažovanog od strane Montenegro Airlines-a.

Rok za dostavljanje ponuda

 • Ponude se dostavljaju u roku 8 (osam) dana od dana objavljivanja oglasa u jednom dnevnom stampanom listu i na web strani www.montenegroairlines.com.
 • Rok za dostavljanje ponuda računa se od prvog narednog dana od dana objavljivanja oglasa.
 • Ponude dostavljene nakon isteka roka, nekompletne ponude kao i ponude koje nisu dostavljene na obrascu Montenegro Airlines neće biti uzete u razmatranje.

Adresa za dostavljanje ponuda:

 • Ponude se dostavljaju u zatvorenim kovertama sa natpisom "Oglas za dostavljanje ponuda za adaptaciju poslovnog prostora – ne otvarati" na adresu: Montenegro Airlines A.D, Podgorica, ul. Beogradska 10.

Odluka o izboru najpovoljnije ponude biće donešena u roku od 7 dana od dana zatvaranja oglasa.

Napomena:

 • Montenegro Airlines ima pravo, sve do donošenja odluke o izboru najpovoljnije ponude, da odustane od nabavke koja je oglašena, bez davanja posebnog obrazloženja Ponuđačima.
 • Montenegro Airlines, u slučaju da se javi samo jedan Ponuđač, ima pravo da pristupi pregovaračkom postupku, a u slučaju nepostizanja dogovora ima pravo da odustne od oglašene nabavke.
  U bilo kojoj situaciji iz prethodnih tačaka ni jedan Ponuđač nema pravo od Montenegro Airlines zahtjevati naknadu štete (stvarne štete ili izgubljena dobiti) uključujući i troškove sastavljanja i podnošenja ponude na oglas.

From Departure
To
Adults (25-59) Youth (12-24)
Children (2-11) Infants (0-1)
Seniors (60+)