Montenegro Airlines a.d. Podgorica, objavljuje

OGLAS
za dostavljanje ponuda za pružanje usluge hotelskog smještaja avio posada u Tivtu

Predmet nabavke:

Montenegro Airlines a.d. poziva zainteresovane Ponuđače da dostave ponude za pružanje usluge hotelskog smještaja avio posada u Tivtu za period od 12 mjeseci.

Opis usluge:

 • Hotelski smještaj na bazi noćenja sa doručkom;
 • Hotelski smještaj na bazi dnevnog boravka;
 • Obrok (ručak ili večera) po unaprijed definisanom meniju, koji sadrži izbor od nekoliko jela sa fiksnom cijenom (maksimum do 6,00 eura po obroku);
 • Sastav obroka: predjelo, glavno jelo i dezert. (Posada na dnevnom odmoru ima pravo na jedan obrok /ručak ili večera/, posada na noćenju ima pravo na doručak i ručak ili večeru);
 • Vrsta soba: jednokrevetne ili dvokrevetne sa kupatilom, klimatizovane;
 • Smještajni kapaciteti Ponuđača: minimum 20 traženih smještajnih jedinica;
 • Orijentaciona dnevna potreba: u periodu maj-oktobar smještaj od 12 do 25 osoba na noćenju i dnevnom odmoru i u periodu novembar-april do 6-12 osoba noćenju i dnevnom odmoru;
 • Parking: obezbjeđen;
 • Hotel: kategorizacija minimum tri zvjezdice (***).

Opšti uslovi učešća:

 • Pravo učešća imaju Ponuđači koji su registrovani i ispunjavaju zakonom propisane uslove za obavljanje djelatnosti;
 • Ponuđač može da podnese samo jednu ponudu sa dokazima o ispunjenosti uslova i njen sadržaj se ne može mijenjati nakon podnošenja;
 • Zajednička ponuda više Ponuđača nije dozvoljena;
 • Ponuđač je dužan da dostavi ponudu potpisanu i ovjerenu od strane ovlašćenog lica Ponuđača;
 • Dokazi o ispunjenosti uslova za učešće u postupku nabavke dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj kopiji;
 • Cijena usluge sa uračunatim PDV-om mora biti iskazana brojevima i slovima u eurima;
 • Sa Ponuđačem koji bude izabran kao najpovoljniji će se zaključiti ugovor, na period od 12 mjeseci, kojim će se na jasan i precizan način definisati prava i obaveze ugovornih strana koji je Ponuđač dužan potpisati u roku od 15 dana od dana dostavljanja obavještenja o izboru njegove ponude kao najpovoljnije;
 • Prije zaključenja ugovora, na smještajnom kapacitetu Ponuđača koji je izabran kao najpovoljniji, Security odjeljenje Naručioca izvršiće provjeru bezbjednosnih uslova, radi dobijanja saglasnosti za smještaj avio posada, nakon čega će se pristupiti zaključenju ugovora;
 • Komisija Naručioca ima pravo da od Ponuđača zatraži pojašnjenje dostavljene ponude;
 • Naknadno dostavljanje dokaza traženih oglasom nije dozvoljeno;
 • Komisija Naručioca će razmatrati samo ispravne i ponude dostavljene u skladu sa oglasom;
 • Ponude dostavljene nakon isteka roka, neispravne, nekompletne i neodgovarajuće ponude neće biti uzete u razmatranje od strane Komisije Naručioca već će biti odbijene;
 • Ponuda se dostavlja na crnogorskom jeziku.

Ponuđači su dužni dostaviti ponudu koja treba da sadrži:

 • Cijenu hotelskog smještaja, po osobi, na bazi noćenja sa doručkom u jednokrevetnoj sobi;
 • Cijenu hotelskog smještaja, po osobi, na bazi noćenja sa doručkom u dvokrevetnoj sobi;
 • Cijenu hotelskog smještaja, po osobi, na bazi dnevnog boravka u jednokrevetnoj sobi;
 • Cijenu hotelskog smještaja, po osobi, na bazi dnevnog boravka u dvokrevetnoj sobi;
 • Cijenu obroka (ručak ili večera) po narudžbi po osobi (vrsta i sastav obroka);
 • Dokaz o kategorizaciji smještajnog objekta;
 • Uslove plaćanja;
 • Informaciju o udaljenosti hotela od aerodroma Tivat.

Preuzmite obrazac Data/Images/ikonica_pdf.gif

Ponuđači su dužni uz ponudu dostaviti i:

 • Fotografije (prospekt) smjestajnih jedinica kao i zajedničkih prostorija objekta za pružanje usluga;
 • Izvod iz registara privrednih društava;
 • Dokaz da je registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca ili drugi akt nadležnog organa);
 • Dokaz da u periodu od dvije godine prije objavljivanja oglasa za nabavku nisu osuđeni za krivično djelo i da im nije izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti u vezi sa krivičnim djelom;
 • Dokaz da 3 mjeseca prije objavljivanja oglasa nije bio u blokadi i
 • Dokaz da nad ponuđačem nije pokrenut postupak stečaja ili likvidacije.

Za izbor najpovoljnije ponude preovlađujući kriterijumi za vrednovanje su:

 • Ponuđena cijena - 80 bodova
 • Kvalitet smještaja (kategorizacija objekta) - 10 bodova
 • Uslovi plaćanja - 10 bodova

Kontakt za dodatne informacije:

 • Dalibor Medenica
   • telefon: +382 (0)20 445 122 i
   • e-mail: dalibor.medenica@mgx.me
   • svaki radni dan za vrijeme trajanja oglasa, u vremenu 08-16 časova.

Dostavljanje ponuda:

Ponude se dostavljaju u zatvorenim zapečaćenim kovertama sa natpisom "Ponuda za vršenje usluge hotelskog smještaja avio posada TIVAT – ne otvarati" na adresu:

"Montenegro Airlines" A.D, Podgorica, ul. Beogradska br.10

Na poleđini koverte Ponuđač naznačava svoj naziv, adresu i kontakt telefon.

Ponude koje se ne dostave na naznačeni način Komisija Naručioca neće razmatrati, kao ni ponude koje se dostave u oštećenoj ili nezapečaćenoj koverti.

Rok za dostavljanje ponuda:

Ponuda se mogu dostavljati neposredno na arhivu na naznačenoj adresi ili putem pošte.

Ponude se dostavljaju u roku 10 (deset) dana od prvog dana objavljivanja oglasa u dnevnim novinama i na web strani www.montenegroairlines.com.

Rok za dostavljanje ponuda računa se od prvog narednog dana od dana objavljivanja oglasa.

Ponude se mogu dostavljati neposredno na arhivu na naznačenoj adresi svaki radni dan do 16 časova.

Ukoliko je posljednji dan navedenog roka neradni dan, rok za podnošenje ponuda se pomjera na prvi sljedeći radni dan do 16.00 časova za ponude koje se dostavljaju neposredno na arhivu.

Ponude koje se dostavljaju putem pošte smatraće se blagovremenim ukoliko prispiju na naznačenu adresu pet dana od posljednjeg dana navedenog roka predaje.

Sve neblagovremeno podnijete ponude Naručilac će po okončanju postupka otvaranja ponuda vratiti neotvorene Ponuđačima, sa naznakom da su podnijete neblagovremeno.

Otvaranje i vrednovanje ponuda:

Otvaranje, vrednovanje i rangiranje dostavljenih ponuda izvršiće Komisija Naručioca u skladu sa kriterijumima i brojem bodova određenim za svaki kriterijum, kako je to definisano ovim oglasom u skladu sa Pravilnikom Naručioca o nabavkama roba, usluga i ustupanja izvođenja radova.

a.d. Montenegro Airlines

Napomena:

 • Montenegro Airlinesima ima pravo, sve do donošenja odluke o izboru najpovoljnije ponude, da odustane od nabavke koja je oglašena, bez davanja posebnog obrazloženja Ponuđaćima.
 • Montenegro Airlines, u slučaju da se javi samo jedan Ponuđač, ima pravo da pristupi pregovaračkom postupku, a u slučaju nepostizanja dogovora ima pravo da odustne od oglašene nabavke.
  U bilo kojoj situaciji iz prethodnih tačaka ni jedan Ponuđač nema pravo od Montenegro Airlines zahtjevati naknadu štete (stvarne štete ili izgubljena dobiti) uključujući i troškove sastavljanja i podnošenja ponude na oglas.

From Departure
To
Adults (25-59) Youth (12-24)
Children (2-11) Infants (0-1)
Seniors (60+)