Montenegro Airlines a.d. Podgorica, objavljuje

OGLAS
za izbor ovlašćenog revizora za obavljanje revizije finansijskih izveštaja za 2014. godinu

Montenegro Airlines a.d. poziva kvalifikovane zainteresovane ponuđače da dostave ponude za obavljanje revizije finansijskih izveštaja Montenegro Airlines za 2014. godinu.

Pravo učešća imaju ponuđači koji:

 1. ispunjavaju zakonom propisane uslove za obavljanje djelatnosti u Crnoj Gori;
 2. imaju iskustvo u obavljanju poslova revizije finansijskih izveštaja velikih privrednih društava;
 3. imaju spremnost prilagođavanja rokova izvršenja potrebama naručioca (pisana izjava);
 4. će da izrade reviziju finansijskih izveštaja na engleskom jeziku (pisana izjava).

Opšti uslovi ponude:

 • Revizija finansijskih izveštaja će se izvršiti u skladu važećim propisima Crne Gore o računovodstvu i reviziji, kao i Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja i Međunarodnim računovodstvenim standardima.
 • Ponuđač može da podnese samo jednu ponudu sa dokazima o ispunjenosti uslova i njen sadržaj se ne može mijenjati nakon podnošenja.
 • Ponuda sa varijantama nije dozvoljena kao ni zajednička ponuda više Ponuđača.
 • Ponuđač je dužan da dostavi ponudu potpisanu i ovjerenu od strane ovlašćenog lica Ponuđača.
 • Dokazi o ispunjenosti uslova za učešće u postupku nabavke dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj kopiji.
 • Od Ponuđača se traži minimalan rok važenja ponude od 60 dana od dana otvaranja ponuda.
 • Cijena sa PDV-om mora biti iskazana brojevima i slovima u eurima.
 • Sa ponuđačem koji bude izabran kao najpovoljniji će se zaključiti ugovor, kojim će se na jasan i precizan način definisati prava i obaveze ugovornih strana koji je Ponuđač dužan potpisati u roku od 30 dana od dana dostavljanja obavještenja o izboru njegove ponude kao najpovoljnije.
 • Ponuđač je dužan obaviti reviziju sa licenciranim revizorima koje je naveo u prihvaćenoj ponudi.
 • Prednost prilikom izbora najpovoljnije ponude imaju Ponuđači koji nisu vršili reviziju u Montenegro Airlines Podgorica u posljednje tri godine.
 • Komisija Naručioca ima pravo da od Ponuđača zatraži pojašnjenje dostavljene ponude.
 • Naknadno dostavljanje dokaza traženih oglasom nije dozvoljeno.
 • Komisija Naručioca će razmatrati samo ispravne i ponude dostavljene u skladu sa oglasom.
 • Ponude dostavljene nakon isteka roka, neispravne, nekompletne i neodgovarajuće ponude neće biti uzete u razmatranje od strane Komisije Naručioca već će biti odbijene.
 • Ponuda se dostavlja na crnogorskom jeziku.

Ponuđači su dužni uz ponudu dostaviti:

 • Izvod iz registara privrednih društava.
 • Dokaz da je registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca ili drugi akt nadležnog organa).
 • Dokaz da u periodu od dvije godine prije objavljivanja oglasa za nabavku nije osuđen za krivično djelo i da mu nije izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti u vezi sa krivičnim djelom.
 • Dokaz da nad ponuđačem nije pokrenut postupak stečaja ili likvidacije.
 • Neopozivu i bezuslovnu bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla svoje poslovne banke, plativu na prvi poziv, bez prigovora, u visini od 10% od ukupne vrijednosti ponude.
 • Izjavu o prihvatanju uslova iz oglasa (sekcija - pravo učešća tačka 3 i 4).
 • Pregled revizija koje su obavili članovi njegovog revizorskog tima kod registrovanih domaćih velikih privrednih društava.
 • Pregled revizija koje su obavili članovi njegovog revizorskog tima kod registrovanih stranih društva koje obavlja privrednu djelatnost u Crnoj Gori.
 • Ponuđač je dužan da dostavi spisak licenciranih revizora (ime i prezime i kopja licence) koji će vršiti reviziju.
 • Cijenu usluge, izraženu u EUR-ima sa uračunatim PDV-om, u ukupnom iznosu, koja uključuje honorare i sve obaveze preuzete oglasom, kao i troškove za završetak revizije do traženog roka.

Kriterijumi za vrednovanje ponude su:

 • ponuđena cijena - 60 bodova;
 • broj obavljenih revizija registrovanih velikih privrednih društava - 20 bodova;
 • broj obavljenih revizija registrovanih stranih društva koje obavlja privrednu djelatnost u Crnoj Gori - 10 bodova;
 • rok plaćanja - 10 bodova.

Kontakt osoba za dodatne informacije u vezi sa oglasom je:

Dostavljanje ponuda:

Ponude se dostavljaju u zatvorenim kovertama sa natpisom "Nabavka usluge revizije finansijskih izveštaja za 2014. godinu - ne otvarati" na adresu:

"Montenegro Airlines" A.D, Podgorica, ul. Beogradska br.10

Ponuda se dostavlja na arhivu na navedenoj adresi Naručioca isključivo neposredno u zatvorenoj i zapečaćenoj koverti svaki radni dan do 16 časova.

Na poleđini koverte Ponuđač naznačava svoj naziv, adresu i kontakt telefon.

Ponude koje se ne dostave na naznačeni način Komisija Naručioca neće razmatrati, kao ni ponude koje se dostave u oštećenoj ili nezapečaćenoj koverti.

Rok za dostavljanje ponuda:

Ponude se dostavljaju u roku 7 (sedam) dana od dana prvog objavljivanja oglasa u dnevnim novinama i na web strani www.montenegroairlines.com.

Rok za dostavljanje ponuda računa se od prvog narednog dana od dana objavljivanja oglasa.

Ukoliko je posljednji dan navedenog roka neradni dan, rok za podnošenje ponuda se pomjera na prvi sljedeći radni dan do 16:00 časova.

Sve neblagovremeno podnijete ponude Naručilac će po okončanju postupka otvaranja ponuda vratiti neotvorene Ponuđačima, sa naznakom da su podnijete neblagovremeno.

Otvaranje i vrednovanje ponuda:

Otvaranje i vrednovanje ponuda obaviće Komisija Naručioca u roku od 7 dana od posljednjeg dana roka za podnošenje ponuda.

Vrednovanje i rangiranje dostavljenih ponuda izvršiće Komisija Naručioca u skladu sa kriterijumima i brojem bodova određenim za svaki kriterijum, kako je to definisano ovim oglasom u skladu sa Pravilnikom Naručioca o nabavkama roba, usluga i ustupanja izvođenja radova.

Odluku o izboru najpovoljnije ponude:

Odluku o izboru najpovoljnije ponude Naručilac će dostaviti svim Ponuđačima u roku od 7 dana od dana donošenja odluke.

a.d. Montenegro Airlines
Podgorica

Napomena:

 • Montenegro Airlinesima ima pravo, sve do donošenja odluke o izboru najpovoljnije ponude, da odustane od nabavke koja je oglašena, bez davanja posebnog obrazloženja Ponuđaćima.
 • Montenegro Airlines, u slučaju da se javi samo jedan Ponuđač, ima pravo da pristupi pregovaračkom postupku, a u slučaju nepostizanja dogovora ima pravo da odustne od oglašene nabavke.
  U bilo kojoj situaciji iz prethodnih tačaka ni jedan Ponuđač nema pravo od Montenegro Airlines zahtjevati naknadu štete (stvarne štete ili izgubljena dobiti) uključujući i troškove sastavljanja i podnošenja ponude na oglas.

From Departure
To
Adults (25-59) Youth (12-24)
Children (2-11) Infants (0-1)
Seniors (60+)