MONTENEGRO AIRLINES a.d. Podgorica objavljuje

OGLAS
za dostavljanje ponuda za nabavku - kupovinu putničkog motornog vozila kombi 1+7 sjedišta

Montenegro Airlines poziva zainteresovane ponuđače da dostave ponude za nabavku - kupovinu jednog putničkog motornog vozila - kombi 1+7 sjedišta.

Karakteristike vozila:

 • broj sjedišta: vozačko + 7 putničkih
 • raspored sjedišta: prvi red: vozač + 1 sjedište, drugi red: 3 sjedišta; treći red 3 sjedišta
 • vozačko sjedište: podesivo po visini
 • unutrašnji pod : gumeni tepih
 • motor: dizel
 • zapremina: minimum 2.0
 • snaga motora: minimum 115 KS
 • tip motora: euro 5
 • prtljažni prostor: minimalna dimenzija 160x110 cm
 • prtljažni prostor: sa prekrivačem prtljaga
 • air bag: vozač + suvozač
 • bočna vrata: desna klizna vrata sa kliznim staklom
 • karoserija: ostakljeni putnički prostor
 • zadnja vrata: dvokrilna ostakljena
 • klima: za putnički prostor (ručni klima - naprijed i otpozadi)
 • pneumatici: 16 cola
 • upravljač: servo
 • menjač: šestostepeni
 • zadnji točkovi: jednostruki
 • osovinsko rastojanje: 350 cm

Minimalna dodatna oprema:

 • ABS
 • automatsko uključivanje kratkih svjetala
 • putni računar
 • električni podizači prednjih stakala
 • električno podesiv spoljnji retrovizori
 • grijanje spoljnih retrovizora
 • radio, CD, mp3
 • svijetla za maglu naprijed

Ponuda treba da sadrži:

 • cijenu sa uračunatim PDV-om,
 • rok isporuke,
 • uslove plaćanja,
 • garantni rok - uslovi garncije,
 • post garantno održavanje - servis i
 • tehničku specifikaciju vozila sa gore navedenim detaljima.

Ponuđači su dužni uz ponudu dostaviti i:

 • Izvod iz registara privrednih društava;
 • Dokaz da je registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca ili drugi akt nadležnog organa);
 • Dokaz da u periodu od dvije godine prije objavljivanja oglasa za nabavku nisu osuđeni za krivično djelo i da im nije izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti u vezi sa krivičnim djelom;
 • Dokaz da 3 mjeseca prije objavljivanja oglasa nije bio u blokadi i
 • Dokaz da nad ponuđačem nije pokrenut postupak stečaja ili likvidacije.

Ponuda koja se dostavlja mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica. Cijena sa PDV-om mora biti iskazana brojevima i slovima. Na poleđini koverte navesti naziv, sjedište i adresu ponuđača. Rok za dostavu ponuda računa se od prvog narednog dana od dana objavljivanja oglasa.

Pozivaju se zainteresovani ponuđači ili njihovi ovlašteni predstavnici da svoje ponude dostave u zatvorenim kovertama sa naznakom "Ponuda za nabavku putničkog motornog vozila - kombi 1+7 sjedišta", na adresu Montenegro Airlines a.d, ul. Beogradska br. 10, Podgorica.

Za izbor najpovoljnije ponude primjenjivaće se sledeći kriterijumi:

 • najniža ponuđena cijena - 60 bodova
 • rok isporuke - 10 bodova
 • tekući troškovi održavanja - 10 bodova
 • garantni period, vrste i kvalitet garancije - 10 bodova
 • plaćanje (kompenzacija) - 10 bodova

Kontakt osoba za dodatne informacije u vezi sa oglasom je:

Oglas je otvoren 10 (deset) dana od dana objavljivanja na portalu Montenegro Airlines www.montenegroairlines.com.

Neblagovremene ili nepotpune ponude se neće razmatarati.

Odluka o izboru najpovoljnije ponude biće donešena u roku od 10 dana od dana zatvaranja oglasa.

Napomena:

 • Montenegro Airlinesima ima pravo, sve do donošenja odluke o izboru najpovoljnije ponude, da odustane od nabavke koja je oglašena, bez davanja posebnog obrazloženja Ponuđačima.
 • Montenegro Airlines, u slučaju da se javi samo jedan Ponuđač, ima pravo da pristupi pregovaračkom postupku, a u slučaju nepostizanja dogovora ima pravo da odustne od oglašene nabavke.

U bilo kojoj situaciji iz prethodnih tačaka ni jedan Ponuđač nema pravo od Montenegro Airlines zahtjevati naknadu štete (stvarne štete ili izgubljena dobiti) uključujući i troškove sastavljanja i podnošenja ponude na oglas.

From Departure
To
Adults (25-59) Youth (12-24)
Children (2-11) Infants (0-1)
Seniors (60+)