Montenegro Airlines a.d. Podgorica, objavljuje

OGLAS
za dostavljanje ponuda za nabavku/ kupovinu robe široke potrošnje

Predmet nabavke:

r/b Grupa roba
1 Mineralna voda
2 Žestoka alkoholna pića
3 Orašasto voće

Montenegro Airlines poziva zainteresovane Ponuđače da dostave ponude za pružanje usluge nabavke – kupovine robe široke potrošnje za period od 12 mjeseci u toku 2014/2015 godine.

Detaljni spisak robe specificiran po grupama (na obrascima za prikupljanje ponuda), vrstama robe sa opisom, jedinicom mjere i orjentacionim količinama i uslovima za zaključenje ugovora zainteresovani Ponuđači mogu preuzeti ovde:

Ponuđači su dužni dostaviti ponude po grupama roba, na obrascima za prikupljanje ponuda.

Ponuđači su dužni da dostave ponudu za najmanje jednu grupu roba sa svim traženim artiklima.

Ponuda mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica Ponuđača.

Kontakt za preuzimanje obrazaca i dodatne informacije:

svaki radni dan za vrijeme trajanja oglasa, u vremenu od 08-16 časova.

Sa Ponuđačem koji dostavi najpovoljniju ponudu po grupi proizvoda zaključuje se ugovor o isporuci/kupovini robe sa rokom realizacije nabavke od 12 mjeseci.

Komisija zadržava pravo da za odredjene vrste roba zatraži od Ponuđača uzorak robe prije sklapanja ugovora.

Opšti uslovi za nabavku/kupovinu robe široke potrošnje:

 • Roba se isporučuje sukcesivno shodno potrebama i porudžbinama Montenegro Airlines-a.
 • Montenegro Airlines ima pravo da bez plaćanja bilo kakve naknade odbije prijem ili vrati robu Ponuđaču za sve isporučene proizvode kojima je na dan isporuke prošlo više ad 2/3 vremena deklarisanog roka upotrebe.
 • Prilikom svake isporuke/preuzimanja robe između Ponuđača i Montenegro Airlines vršiće se kvantitativna i kvalitativna kontrola.
 • Ukoliko se utvrdi da je isporuka robe lošeg kvaliteta ili je isporučena manja količina od naručene Ponuđač je dužan izvršiti povraćaj robe ili dopunu, u protivnom je dužan nadoknaditi štetu.
 • Obaveza izabranog Ponuđača je da izvrši dostavu robe do magacina Montenegro Airlines - aerodrom Golubovci u roku od 24 sata od momenta poručivanja.
 • Za robu koja podliježe HACCP sertifikatu Ponuđači su dužni dostaviti sertifikat.
 • Količine roba date u oglasu su orjentacione i Montenegro Airlines nije u obavezi iste realizovati u cijelosti.
 • U slučaju promjene cijene robe koja je predmet nabavke u toku važenja ugovora Ponuđač je dužan dostaviti obavještenje o istom 10 dana unaprijed radi usaglasavanja.

Ponuđači su dužni dostaviti ponudu koja treba da sadrži:

 • Cijenu izraženu u eurima sa uračunatim PDV-om po jedinici mjere (na obrascu Oglašivača);
 • Rok plaćanja;
 • Izvod iz registara privrednih Društava;
 • Dokaz da je Ponuđač registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke;
 • Dokaz da u periodu od dvije godine prije objavljivanja oglasa za nabavku Ponušači nisu osuđeni za krivično djelo i da im nije izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti u vezi sa krivičnim djelom;
 • Dokaz da 3 mjeseca prije objavljivanja oglasa Ponuđač nije bio u blokadi;
 • Dokaz da nad Ponuđačem nije pokrenut postupak stečaja ili likvidacije.

Za izbor najpovoljnije ponude preovlađujući kriterijumi za vrednovanje su:

 • Ponuđena cijena – 85 bodova
 • Rok plaćanja – 15 bodova

Dostavljanje ponuda:

Ponude se dostavljaju u zatvorenim zapečaćenim kovertama sa natpisom "Ponuda za nabavku/ kupovinu robe široke potrošnje – ne otvarati" na adresu:

"Montenegro Airlines" A.D., Podgorica, ul. Beogradska br.10

Na poleđini koverte Ponuđač naznačava svoj naziv, adresu i kontakt telefon.

Ponude koje se ne dostave na naznačeni način Komisija Naručioca neće razmatrati, kao ni ponude koje se dostave u oštećenoj ili nezapečaćenoj koverti.

Rok za dostavljanje ponuda:

Ponuda se mogu dostavljati neposredno na arhivu na naznačenoj adresi ili putem pošte.

Ponude se dostavljaju u roku 10 (deset) dana od dana objavljivanja oglasa u dnevnim novinama i na web strani www.montenegroairlines.com.

Rok za dostavljanje ponuda računa se od prvog narednog dana od dana objavljivanja oglasa.

Ponude se mogu dostavljati neposredno na arhivu na naznačenoj adresi svaki radni dan do 16 časova.

Ukoliko je posljednji dan navedenog roka neradni dan, rok za podnošenje ponuda se pomjera na prvi sljedeći radni dan do 16.00 časova za ponude koje se dostavljaju neposredno na arhivu.

Ponude koje se dostavljaju putem pošte smatraće se blagovremenim ukoliko prispiju na naznačenu adresu pet dana od posljednjeg dana navedenog roka predaje.

Sve neblagovremeno podnijete ponude Naručilac će po okončanju postupka otvaranja ponuda vratiti neotvorene Ponuđačima, sa naznakom da su podnijete neblagovremeno.

Otvaranje i vrednovanje ponuda:

Otvaranje, vrednovanje i rangiranje dostavljenih ponuda izvršiće Komisija Naručioca u skladu sa kriterijumima i brojem bodova određenim za svaki kriterijum, kako je to definisano ovim oglasom i biće donešena u roku od 15 dana.

Montenegro Airlines A.D.

Napomena:

 • Montenegro Airlines ima pravo, sve do donošenja odluke o izboru najpovoljnije ponude, da odustane od nabavke koja je oglašena, bez davanja posebnog obrazloženja Ponuđačima.
 • Montenegro Airlines, u slučaju da se javi samo jedan Ponuđač, ima pravo da pristupi pregovaračkom postupku, a u slučaju nepostizanja dogovora ima pravo da odustane od oglašene nabavke.

U bilo kojoj situaciji iz prethodnih tačaka ni jedan Ponuđač nema pravo od Montenegro Airlines zahtjevati naknadu štete (stvarne štete ili izgubljena dobiti) uključujući i troškove sastavljanja i podnošenja ponude na oglas.

From Departure
To
Adults (25-59) Youth (12-24)
Children (2-11) Infants (0-1)
Seniors (60+)