Montenegro Airlines A.D. Podgorica, ul. Beogradska br. 10, raspisuje

JAVNI POZIV
za dostavljanje ponuda za nabavku/ kupovinu robe široke potrošnje

Predmet nabavke:

r/b Grupa roba r/b Grupa roba
1 Prirodni sokovi 13 Kolači
2 Gazirani sokovi 14 Konditorski proizvodi, džemovi, voćne salate i mini napitci
3 Negazirana voda 15 Ostali prehrambeni proizvodi
4 Žestoka alkoholna pića 16 Kisjeli proizvodi
5 Vino 17 Zamrznuto povrće
6 Pivo 18 Svježe voće
7 Kafa 19 Svježe povrće
8 Mliječni proizvodi 20 Papirna galanterija
9 Suhomesnati proizvodi 21 Plastične kese
10 Meso i mesne prerađevine 22 Hemijski proizvodi
11 Ribe i riblje prerađevine 23 Artikli za održavanje higijene
12 Hljeb i peciva 24 Ostala roba široke potrošnje

Obrazac za dostavu ponude sa detaljnim spisakom robe specificiran po grupama roba, vrstama robe sa opisom, jedinicom mjere i orjentacionim količinama i uslovima za zaključenje ugovora zainteresovani Ponuđači mogu preuzeti na ovdje:

 1. Prirodni sokovi
 2. Gazirani sokovi
 3. Negazirana voda
 4. Žestoka alkoholna pića
 5. Vino
 6. Pivo
 7. Kafa
 8. Mliječni proizvodi
 9. Suhomesnati proizvodi
 10. Meso i mesne prerađevine
 11. Ribe i riblje prerađevine
 12. Hljeb i peciva
 13. Kolači
 14. Konditorski proizvodi, džemovi, voćne salate i mini napitci
 15. Ostali prehrambeni proizvodi
 16. Kisjeli proizvodi
 17. Zamrznuto povrće
 18. Svježe voće
 19. Svježe povrće
 20. Papirna galanterija
 21. Plastične kese
 22. Hemijski proizvodi
 23. Artikli za održavanje higijene
 24. Ostala roba široke potrošnje

Ponuđači su dužni dostaviti ponude po grupama roba, na obrascima za prikupljanje ponuda. Ponuđači su dužni da dostave ponudu za najmanje jednu grupu roba sa svim traženim artiklima. Ponuda mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica Ponuđača.

Kontakt za preuzimanje obrazaca i dodatne informacije:

 • Goran Mugoša
  • e-mail: goran.mugosa@mgx.me
  • telefon: +382 20 415 445
  • svaki radni dan za vrijme trajanja oglasa, u vremenu od 08 do 16 časova

Sa Ponuđačem koji dostavi najpovoljniju ponudu po grupi proizvoda zaključuje se ugovor o isporuci/ kupovini robe sa rokom realizacije nabavke od 12 mjeseci.

Komisija zadržava pravo da za odredjene vrste roba zatraži od Ponuđača uzorak robe prije sklapanja ugovora.

Zajednička ponuda više ponuđača nije dozvoljena.

Količine roba date u oglasu su orjentacione i Montenegro Airlines nije u obavezi iste realizovati u cijelosti.

Ponuđači su dužni dostaviti ponudu koja treba da sadrži:

 • Cijenu izraženu u eurima sa uračunatim PDV-om po jedinici mjere (komad, kilogram/ litar zavisno od zahtjeva koji su definisani po grupama) za sve robe široke potrošnje izuzev svježeg voća i povrća;
 • Trgovačku maržu za svježe voće i povrće;
 • Rok plaćanja;
 • Izvod iz registara privrednih Društava kojom dokazuje da je Ponuđač registrovan za obavljanje djelatnosti;
 • Dokaz da u periodu od dvije godine prije objavljivanja oglasa za nabavku Ponušači nisu osuđeni za krivično djelo i da im nije izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti u vezi sa krivičnim djelom;
 • Dokaz da 3 mjeseca prije objavljivanja oglasa Ponuđač nije bio u blokadi i
 • Dokaz da nad Ponuđačem nije pokrenut postupak stečaja ili likvidacije.

Za izbor najpovoljnije ponude preovlađujući kriterijumi za vrednovanje su:

 • Ponuđena cijena - 90 bodova (za svu robe široke potrošnje izuzev svježeg voća i povrća)
 • Ponuđena trgovačka marža - 90 bodova (za svježe voće i povrće)
 • Rok plaćanja - 10 bodova

Ostali uslovi za robu široke potrošnje izuzev voća i povrća:

 • Roba se isporučuje sukcesivno shodno potrebama i porudžbinama Montenegro Airlines-a.
 • Montenegro Airlines ima pravo da bez plaćanja bilo kakve naknade odbije prijem ili vrati robu Ponuđaču za sve isporučene proizvode kojima je na dan isporuke prošlo više ad 2/3 vremena deklarisanog roka upotrebe.
 • Prilikom svake isporuke/ preuzimanja robe između Ponuđača i Montenegro Airlines vršiće se kvantitativna i kvalitativna kontrola.
 • Ukoliko se utvrdi da je isporuka robe lošeg kvaliteta ili je isporučena manja količina od naručene, Ponuđač je dužan izvršiti povraćaj robe ili dopunu, u protivnom je dužan nadoknaditi štetu.
 • Obaveza izabranog Ponuđača je da izvrši dostavu robe do magacina Montenegro Airlines - aerodrom Golubovci u roku od 24 sata od momenta poručivanja.
 • Za robu koja podliježe HACCP sertifikatu Ponuđači su dužni dostaviti sertifikat.
 • Za grupu proizvoda 12 i 13 ponuđači su obavezni da pored toga što posjeduju HACCP standard, imaju minimum 5 godina iskustva u obavljanju te djelatnosti (dokaz izvod iz registra Privrednih Drustava).
 • Usaglašavanje cijena robe široke potrošnje, izuzev svježeg voća i povrća, vrši se svakih 30 dana.

Ostali uslovi za snadbijevanje svježim voćem i povrćem:

 • Ponuđači su dužni isporuku svježeg voća i povrća vršiti u propisnoj ambalaži.
 • Ponuđači su dužni isporuku svježeg voća i povrća vršiti najmanje tri puta nedjeljno, a na zahtjev Montenegro Airlines-a i češće.
 • Ponuđači su dužni isporuku svježeg voća i povrća vršiti najdalje do 09:00 časova na mjestu istovara - aerodrom Golubovci.
 • Ponuđači su dužni isporuku svježeg voća i povrća vršiti prema dostavljenom trebovanju po asortimanu i količinama.
 • Ponuđači su dužni isporuku svježeg voća i povrća vršiti sa dostavljanjem računa/ fakture sa otpremnicom u tri primjerka.
 • Prilikom svake isporuke/ preuzimanja robe između Ponuđača i Montenegro Airlines vršiće se kvantitativna i kvalitativna kontrola.
 • Ponuđači su dužni isporučeno svježe voće i povrće zamjeniti drugim ukoliko se utvrdi da je isporuka lošeg kvaliteta ili nadoknaditi štetu.
 • Cijena svežeg voća i povrća se utvrđuje jednom nedjeljno na tržnici (Kamionska pijaca) od strane predstavnika Ponuđača i Montenegro Airlines-a i primjenjuje se narednih 7 dana.

Rok za dostavljanje ponuda:

Ponuda se mogu dostavljati neposredno na arhivu na naznačenoj adresi, svaki radni dan do 16 časova, ili putem pošte.

Ponude se dostavljaju u roku deset (10) dana od dana objavljivanja oglasa u dnevnoj štampi i na web strani www.montenegroairlines.com.

Rok za dostavljanje ponuda računa se od prvog narednog dana od dana objavljivanja oglasa.

Ukoliko je posljednji dan navedenog roka neradni dan, rok za podnošenje ponuda se pomjera na prvi sljedeći radni dan do 16.00 časova za ponude koje se dostavljaju neposredno na arhivu.

Ponude koje se dostavljaju putem pošte smatraće se blagovremenim ukoliko prispiju na naznačenu adresu tri dana od posljednjeg dana navedenog roka predaje.

Ponude dostavljene nakon isteka roka, nekomletne ponude kao i ponude koje nisu dostavljene na obrascu Montenegro Airlines neće biti uzete u razmatranje.

Adresa za dostavljanje ponuda:

Ponude se dostavljaju u zatvorenim kovertama sa natpisom "Oglas za nabavku robe široke potrošnje – ne otvarati" na adresu Montenegro Airlines A.D, Podgorica, ul. Beogradska 10.

 

Montenegro Airlines A.D.

Napomena:

 • Montenegro Airlines ima pravo, sve do donošenja odluke o izboru najpovoljnije ponude, da odustane od nabavke koja je oglašena, bez davanja posebnog obrazloženja Ponuđačima.
 • Montenegro Airlines, u slučaju da se javi samo jedan Ponuđač, ima pravo da pristupi pregovaračkom postupku, a u slučaju nepostizanja dogovora ima pravo da odustne od oglašene nabavke.

U bilo kojoj situaciji iz prethodnih tačaka ni jedan Ponuđač nema pravo od Montenegro Airlines zahtjevati naknadu štete (stvarne štete ili izgubljena dobiti) uključujući i troškove sastavljanja i podnošenja ponude na oglas.

From Departure
To
Adults (25-59) Youth (12-24)
Children (2-11) Infants (0-1)
Seniors (60+)