"Montenegro Airlines" A.D. Podgorica, ul. Beogradska br. 10, oglašava

POZIV
za dostavljanje ponuda za nabavku/ kupovinu robe za opremanje vazduhoplova

 

Predmet nabavke

Predmet nabavke je kancelarijski materijalpo sljedećim grupama roba:

 

r/bGrupa roba
1. Plastika
2. Papirna galanterija
3. Tekstil
4. Proizvodi za opreamanje aviona
5. Ostali proizvodi za opremanje aviona

Detaljan spisak robe specificiran po grupama, vrstama robe sa opisom, jedinicom mjere, orjentacionim količinama i uslovima za zaključenje ugovora zainteresovani Ponuđači mogu preuzeti ovdje u pdf formatu:

 1. Grupa: Plastika Data/Images/pdfikonica1.png
 2. Grupa: Papirna galanterija Data/Images/pdfikonica1.png
 3. Grupa: Tekstil Data/Images/pdfikonica1.png
 4. Gruga: Proizvodi za opreamanje aviona Data/Images/pdfikonica1.png
 5. Gruga: Ostali proizvodi za opremanje aviona Data/Images/pdfikonica1.png

Ponuđači su dužni dostaviti ponude po grupama roba, na obrascima za prikupljanje ponuda. Ponuđači su dužni da dostave ponudu za najmanje jednu grupu roba sa svim traženim artiklima. Ponuda mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica Ponuđača.

Kontakt osoba za preuzimanje uzoraka, obrazaca i dodatne informacije:

Goran Mugosa

svaki radni dan za vrijeme trajanja oglasa, u vremenu od 08 do 16 časova.

Sa Ponuđačem koji dostavi najpovoljniju ponudu po grupi proizvoda zaključuje se ugovor o isporuci/ kupovini robe sa rokom realizacije nabavke od 12 mjeseci.

Komisija zadržava pravo da za određene vrste roba zatraži od Ponuđača uzorak robe prije zaključivanja ugovora.

Količine roba date u oglasu su orjentacione i Montenegro Airlines nije u obavezi iste realizovati u cijelosti.

Ponuđači su dužni dostaviti ponudu koja treba da sadrži:

 • Cijenu izraženu u eurima sa uračunatim PDV-om po jedinici mjere
 • Rok plaćanja

Ponuđači su dužni dostaviti:

 • Izvod iz registara privrednih Društava kojom dokazuje da je Ponuđač registrovan za obavljanje djelatnosti;
 • Dokaz da u periodu od dvije godine prije objavljivanja oglasa za nabavku Ponuđači nisu osuđeni za krivično djelo i da im nije izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti u vezi sa krivičnim djelom;
 • Dokaz da 3 mjeseca prije objavljivanja oglasa Ponuđač nije bio u blokadi;
 • Dokaz da nad Ponuđačem nije pokrenut postupak stečaja ili likvidacije.

Za izbor najpovoljnije ponude preovlađujući kriterijumi za vrednovanje su:

 • Ponuđena cijena - 90 bodova
 • Rok plaćanja - 10 bodova

Ostali uslovi:

 • Roba ce se isporučuje sukcesivno shodno potrebama i porudžbinama Montenegro Airlines-a.
 • Montenegro Airlines ima pravo da bez plaćanja bilo kakve naknade odbije prijem ili vrati robu Ponuđaču za sve isporučene proizvode kojima je na dan isporuke prošlo više ad 2/3 vremena deklarisanog roka upotrebe.
 • Prilikom svake isporuke/ preuzimanja robe između Ponuđača i Montenegro Airlines vršiće se kvantitativna i kvalitativna kontrola.
 • Ukoliko se utvrdi da je isporuka robe lošeg kvaliteta ili je isporučena manja količina od naručene Ponuđač je dužan izvršiti povraćaj robe ili dopunu, u protivnom je dužan nadoknaditi štetu.
 • Obaveza izabranog Ponuđaca je da izvrši dostavu robe do fco Podgorica - aerodrom Golubovci u roku od 7 dana od momenta poručivanja.
 • Ponuđači su dužni dostaviti sertifikate kojim potvrđuju bezbjednost proizvoda za upotrebu.

Dostavljanje ponuda:

Ponude se dostavljaju u zatvorenim zapečaćenim kovertama sa natpisom "Ponuda robe za opremanje vazduhoplova – ne otvarati" na adresu:

Montenegro Airlines A.D, Podgorica, ul. Beogradska br.10

Na poleđini koverte Ponuđač naznačava svoj naziv, adresu i kontakt telefon.

Ponude koje se ne dostave na naznačeni način Komisija Naručioca neće razmatrati, kao ni ponude koje se dostave u oštećenoj ili nezapečaćenoj koverti.

Rok za dostavljanje ponuda:

Ponuda se mogu dostavljati neposredno na arhivu na naznačenoj adresi ili putem pošte.

Ponude se dostavljaju u roku 10 (deset) dana od dana objavljivanja oglasa u dnevnim novinama i na web strani www.montenegroairlines.com.

Rok za dostavljanje ponuda računa se od prvog narednog dana od dana objavljivanja oglasa.

Ponude se mogu dostavljati neposredno na arhivu na naznačenoj adresi svaki radni dan do 16 časova.

Ukoliko je posljednji dan navedenog roka neradni dan, rok za podnošenje ponuda se pomjera na prvi sljedeći radni dan do 16 časova za ponude koje se dostavljaju neposredno na arhivu.

Ponude koje se dostavljaju putem pošte smatraće se blagovremenim ukoliko prispiju na naznačenu adresu pet dana od posljednjeg dana navedenog roka predaje.

Sve neblagovremeno podnijete ponude Naručilac će po okončanju postupka otvaranja ponuda vratiti neotvorene Ponuđačima, sa naznakom da su podnijete neblagovremeno.

Otvaranje i vrednovanje ponuda:

Otvaranje, vrednovanje i rangiranje dostavljenih ponuda izvršiće Komisija Naručioca u skladu sa kriterijumima i brojem bodova određenim za svaki kriterijum, kako je to definisano ovim oglasom.

Montenegro Airlines A.D.

Napomena:

 • Montenegro Airlines ima pravo, sve do donošenja odluke o izboru najpovoljnije ponude, da odustane od nabavke koja je oglašena, bez davanja posebnog obrazloženja Ponuđačima.
 • Montenegro Airlines, u slučaju da se javi samo jedan Ponuđač, ima pravo da pristupi pregovaračkom postupku, a u slučaju nepostizanja dogovora ima pravo da odustne od oglašene nabavke.

U bilo kojoj situaciji iz prethodnih tačaka ni jedan Ponuđač nema pravo od Montenegro Airlines zahtjevati naknadu štete (stvarne štete ili izgubljena dobiti) uključujući i troškove sastavljanja i podnošenja ponude na oglas.

From Departure
To
Adults (25-59) Youth (12-24)
Children (2-11) Infants (0-1)
Seniors (60+)