Montenegro Airlines a.d. Podgorica, objavljuje

OGLAS
za prikupljanje ponuda za nabavku - pružanje usluge osiguranja imovine i zaposlenih

Predmet nabavke

Predmet nabavke Montenegro Airlines-a je nabavka usluge osiguranja i to:

r/b Grupa usluga
1. Osigurаnje grаđevinskih objekаtа, opreme, zaliha, mašina od loma i novca od provalne krađe
2. Osiguranje zaposlenih

za period od 12 mjeseci od isteka prethodnog osiguranja.

Specifikaciju i vrijednosti objekata, vrijednost opreme, vrijednost zaliha, vrijednost mašina i opreme, iznose novca i novčanih sredstava i broj zaposlenih čije osiguranje se vrši kao i ostale neophodne podatke za sačinjavanje ponude, Ponuđači mogu preuzeti od Naručioca na adresi naznačenoj u oglasu.

Naknada za preuzimanje oglasne dokumentacije:

Naknadu za preuzimanje oglasne dokumentacije koja sadrži:

 1. Specifikaciju grаđevinskih objekаtа, opreme, zaliha, mašina od loma, novca od provalne krađe i broja zaposlenih čije osiguranje se vrši za osigurani period;
 2. Obrazac ponude;
 3. Model ugovora;
 4. Obrazac izjave Ponuđača o urednom izvršenju obaveza po ranije zaključenim ugovorima.

u iznosu od 30,00 eura bespovratno, Ponuđači su dužni uplatiti na račun Montenego Airlines a.d. kod Hipotekarne banke a.d. Podgorica 520-9075-10, uz naznaku "Otkup oglasne dokumentacije za nabavku usluge osiguranja imovine i zaposlenih Montenegro Airlines".

Opšti uslovi koje je Ponuđač obavezan ispuni:

Pravo učešća imaju domaći Ponuđači koji dostave dokaze da ispunjavaju sljedeće opšte uslove:

 • da je osnovan i registrovani za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke;
 • da ima važeću dozvolu nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke;
 • da u periodu od dvije godine prije objavljivanja oglasa za prikupljanje ponuda nije osuđivan za krivično djelo i da mu nije izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti u vezi sa krivičnim djelom;
 • neopozivu i bezuslovnu bankarsku garanciju za ozbiljnost ponude, u visini od 10% od ponuđene premije, plativu na prvi poziv bez prigovora, važnosti najmanje koliko je i važenje ponude;
 • da 3 mjeseca prije objavljivanja oglas nije bio u blokadi i
 • da nad Ponuđačem nije pokrenut postupak stečaja ili likvidacije.

Ponuđač je obavezan pored dokaza iz opših uslova dostaviti:

Ponuđači su dužni pored opših uslova dostaviti:

 • Uslove osiguranja po svim vrstama osiguranja koji su predmet nabavke;
 • Reference - Referentnu listu, spisak zaključenih ugovora osiguranja koje se odnose nа predmet nаbаvke, zа period od prethodne tri godine, sа iznosimа, dаtumimа i listаmа nаručilаc;
 • Pismo o namjerama banke za izdavanje neopozive i bezuslovne bankarske garancije za dobro izvršenje posla, plative na prvi poziv bez prigovora, u visini od 10% od vrijednosti Ugovora, važnosti najmanje tri dana duže od dana isteka roka za konačno izvršenje posla;
 • Obrazac ponude ispravno popunjen, potpisan od strane ovlašćenog lica Ponuđača;
 • Obrazac izjave Ponuđača o urednom izvršenju obaveza po ranije zaključenim ugovorima potpisan od strane ovlašćenog lica Ponuđača;
 • Model ugovora popunjen u skladu sa ponudom, parafirane sve strane, ovjeren pečatom i potpisan od strane ovlašćenog lica Ponuđača, čime potvrđuje da prihvata sve elemente modela ugovora.

Uslovi ponude:

 • Ponuda mora u cjelini biti pripremljena i podnijeta u skladu sa oglasom i oglasnom dokumentacijom;
 • Ponuđač je dužan da dostavi ponudu po grupi usluga osiguranja potpisanu i ovjerenu od strane ovlašćenog lica Ponuđača, koja se sačinjava popunjavanjem Obrasca ponude (sastavni dio oglasne dokumentacije);
 • Ponuđači su dužni da dostave ponudu za najmanje jednu grupu usluga osiguranja.
 • Ponuđač je dužan da potpiše i ovjeri Obrazac izjave Ponuđača o urednom izvršenju obaveza po ranije zaključenim ugovorima (sastavni dio oglasne dokumentacije);
 • Dokazi o ispunjenosti uslova za učešće u postupku nabavke dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj kopiji;
 • Ponuđač je dužan da dostavi listu svih dokumenata koje dostavlja uz ponudu potpisanu od strane ovlašćenog lica Ponuđača;
 • Ponuđač je u obavezi da prihvati strukturu i dinamiku plaćanja kako je definisano u obrascu Model ugovora (sastavni dio oglasne dokumentacije);
 • Ponuđena premija mora da sadrži ukupnu premiju izraženu u eurima sa prikazom strukture premije po svim rizicima i pokrićima uračunatim porezom na premiju;
 • Od Ponuđača se traži minimalan rok važenja ponude od 45 dana od dana otvaranja ponuda;
 • Ponuđač može da podnese samo jednu ponudu;
 • Ponuda sa varijantama nije dozvoljena, kao ni zajednička ponuda više Ponuđača;
 • Naknadno dostavljanje dokaza traženih oglasom nije dozvoljeno;
 • Komisija Naručioca će razmatrati samo ispravne i ponude dostavljene u skladu sa oglasom i oglasnom dokumentacijom;
 • Ponude dostavljene nakon isteka roka, ponude koje nisu dostavljene na Obrascu ponude Montenegro Airlines-a, neispravne, nekompletne i neodgovarajuće ponude neće biti uzete u razmatranje od strane Komisije Naručioca već će biti odbijene;
 • Komisija Naručioca ima pravo da od Ponuđača zatraži pojašnjenje dostavljene ponude.

Kontakt osoba:

Kontakt osoba za preuzimanje oglasne dokumentacije, na oglasom naznačenoj adresi, i dodatne informacije je:

svakog radnog dana u vremenu od 08 do 16 časova za vrijeme trajanja oglasa.

Dodatne informacije i objašnjenja u vezi sa oglasom i oglasnom dokumentacijom zainteresovani Ponuđači mogu tražiti u pisanom obliku i to najkasnije 3 (tri) dana prije isteka roka za podnošenje ponuda.

Preuzimanje oglasne dokumentacije može izvršiti ovlašćeno lice zainteresovanog Ponuđača sa pisanim ovlašćenjem.

Dostavljanje ponuda:

Ponude se dostavljaju u zatvorenim kovertama sa natpisom "Nabavka usluge osiguranja imovine i zaposlenih Montenegro Airlines – ne otvarati" na adresu:

Montenegro Airlines A.D, Podgorica, ul. Beogradska br.10

Ponuda se dostavlja isključivo neposredno na arhivu Naručioca ul. Beogradska br 10 u zatvorenoj i zapečaćenoj koverti svakog radnog dana od 08 do 16 časova za vrijeme trajanja oglasa.

Na poleđini koverte Ponuđač naznačava svoj naziv, adresu i kontakt telefon.

Ponude koje se ne dostave na naznačeni način Komisija Naručioca neće razmatrati, kao ni ponude koje stignu u oštećenoj ili ne zapečaćenoj koverti.

Rok za dostavljanje ponuda:

Ponude se dostavljaju u roku 10 (deset) dana od dana objavljivanja oglasa u dnevnim novinama i na našem web site-u. Rok za dostavljanje ponuda računa se od dana objavljivanja oglasa.

Ukoliko je posljednji dan navedenog roka neradni dan, rok za podnošenje ponuda se pomjera na prvi sljedeći radni dan do 16:00 časova.

Sve neblagovremeno podnijete ponude Naručilac će po okončanju postupka otvaranja ponuda vratiti neotvorene Ponuđačima, sa naznakom da su podnijete neblagovremeno.

Otvaranje i vrednovanje ponuda:

Otvaranje i vrednovanje ponuda obaviće Komisija Naručioca u roku od 15 dana od posljednjeg dana roka za podnošenje ponuda.

Vrednovanje i rangiranje dostavljenih ponuda izvršiće Komisija Naručioca u skladu sa kriterijumima i brojem bodova određenim za svaki kriterijum, kako je to definisano ovim oglasom u skladu sa Pravilnikom o nabavkama roba, usluga i ustupanja izvođenja radova.

Odluku o izboru najpovoljnije ponude:

Odluku o izboru najpovoljnije ponude Naručilac će donijeti u roku od 45 dana od dana otvaranja ponuda.

Sa Ponuđačem koji dostavi najpovoljniju ponudu po grupi usluga osiguranja zaključuje se ugovor o pružanju usluge osiguranja sa rokom važenja 12 mjeseci.

Kriterijumi za izbor najpovoljnije ponude

 1. Najniža ponuđena cijena - 90 bodova
 2. Reference (broj vazećih ugovora) - 10 bodova

Obaveza izabranog ponuđača:

Izabrani Ponuđač se obavezuje da u roku od 5 dana od dana prijema obavještenja Naručioca o izboru njegove ponude kao najpovoljnije, pristupi zaključenju Ugovora i izda polise osiguranja.

Ako Ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija odbije da zaključi Ugovor o osiguranju, Naručilac ima pravo da zaključi ugovor sa prvim sljedećim najpovoljnijim Ponuđačem.

Montenegro Airlines A.D. Podgorica

NAPOMENE:

 • Montenegro Airlines ima pravo, sve do donošenja odluke o izboru najpovoljnije ponude, da odustane od nabavke koja je oglašena, bez davanja posebnog obrazloženja Ponuđačima.
 • Montenegro Airlines, u slučaju da se javi samo jedan Ponuđač, ima pravo da pristupi pregovaračkom postupku, a u slučaju nepostizanja dogovora ima pravo da odustne od oglašene nabavke.

U bilo kojoj situaciji iz prethodnih tačaka ni jedan Ponuđač nema pravo od Montenegro Airlines-a zahtjevati naknadu štete (stvarne štete ili izgubljena dobiti) uključujući i troškove sastavljanja i podnošenja ponude na oglas.

From Departure
To
Adults (25-59) Youth (12-24)
Children (2-11) Infants (0-1)
Seniors (60+)