Montenegro Airlines a.d. Podgorica, objavljuje

OGLAS
za dostavljanje ponuda za pružanje usluge transfera/ prevoza avio posada u Beogradu
za period 2014/2015

Montenegro Airlines poziva zainteresovane Ponuđače da dostave ponude za pružanje usluge transfera/ prevoza avio posada na relaciji aerodrom "Nikola Tesla" Beograd – grad Beograd (hotel) za period 2014/2015 g.

Predmet nabavke:

 • Prevoz: avio posade sa aerodroma "Nikola Tesla" Beograd – grad Beograd (hotel) i obratno;
 • Prevozno sredstvo: putnički kombi 1+7 sjedišta, klimatizovan;
 • Prevozno sredstvo: ne starije od 8 godina;
 • Vrijeme transvera/prevoza: prema važećem redu letenja i po pozivu u slučaju neplaniranih okolnosti;
 • Broj transvera: prema važećem redu letenja Montenegro Airlines (orjentaciono: 1-2 dnevno u zimskom periodu i 3-4 dnevno u ljetnjem periodu).

Opšti uslovi učešća:

 • Pravo učešća imaju Ponuđači koji su registrovani i ispunjavaju zakonom propisane uslove za obavljanje djelatnosti;
 • Ponuđač može da podnese samo jednu ponudu sa dokazima o ispunjenosti uslova i njen sadržaj se ne može mijenjati nakon podnošenja;
 • Zajednička ponuda više Ponuđača nije dozvoljena;
 • Ponuđač je dužan da dostavi ponudu potpisanu i ovjerenu od strane ovlašćenog lica Ponuđača;
 • Dokazi o ispunjenosti uslova za učešće u postupku nabavke dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj kopiji;
 • Cijena usluge sa uračunatim PDV-om mora biti iskazana brojevima i slovima u eurima;
 • Sa ponuđačem koji bude izabran kao najpovoljniji će se zaključiti ugovor, na period od 12 mjeseci, kojim će se na jasan i precizan način definisati prava i obaveze ugovornih strana koji je Ponuđač dužan potpisati u roku od 15 dana od dana dostavljanja obavještenja o izboru njegove ponude kao najpovoljnije;
 • Komisija Naručioca ima pravo da od Ponuđača zatraži pojašnjenje dostavljene ponude;
 • Naknadno dostavljanje dokaza traženih oglasom nije dozvoljeno;
 • Komisija Naručioca će razmatrati samo ispravne i ponude dostavljene u skladu sa oglasom;
 • Ponude dostavljene nakon isteka roka, neispravne, nekompletne i neodgovarajuće ponude neće biti uzete u razmatranje od strane Komisije Naručioca već će biti odbijene;
 • Ponuđač je dužan dostaviti cijenu po pređenom kilometru koja podrazumjeva pređenu kilometražu prevoza posade/zaposlenih/pošte a ne uključuje dolazak i povratak praznog vozila što predstavlja trošak Ponuđača.

Ponuđači su dužni uz ponudu dostaviti:

 • Dokaz da je registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca ili drugi akt nadležnog organa);
 • Dokaz o sklopljenom ugovoru o osiguranju putnika u javnom prevozu;
 • Dokaz od ovlascenog servisa o redovnom servisiranju motornih vozila kojim se vrši prevoz;
 • Tehničke podatke za prevozna sredstva kojim obavljaju djelatnost prevoza putnika (minimum dva);
 • Fotografije (za minimum dva) prevozna sredstva kojim obavljaju djelatnost prevoza putnika (5-10 fotografija po vozilu);
 • Cijenu po kilometru (sa uračuntim PDV) sa svim uračunatim troškovima prevoznika (vozača, putarina, pogonskog goriva, osiguranja, troškovi parkinga, takse i slično);
 • Rok plaćanja;
 • Dokaz da u periodu od dvije godine prije objavljivanja oglasa za nabavku nisu osuđeni za krivično djelo i da im nije izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti u vezi sa krivičnim djelom;
 • Dokaz da 3 mjeseca prije objavljivanja oglasa nije bio u blokadi;
 • Dokaz da nad ponuđačem nije pokrenut postupak stečaja ili likvidacije;
 • Reference (broj sklopljenih ugovora za pružanje traženih usluga sa pravnim licima)

Za izbor najpovoljnije ponude preovlađujući kriterijumi za vrednovanje su:

 • Ponuđena cijena - 90 bodova
 • Rok plaćanja - 5 bodova
 • Referece – 5 bodova

Kontakt za dodatne informacije:

Dalibor Medenica

svaki radni dan za vrijeme trajanja oglasa, u vremenu od 08-16 časova.

Dostavljanje ponuda:

Ponude se dostavljaju u zatvorenim zapečaćenim kovertama sa natpisom "Ponuda za vršenje usluge transfera posada Beograd – ne otvarati" na adresu:

"Montenegro Airlines" A.D, Podgorica, ul. Beogradska br.10

Na poleđini koverte Ponuđač naznačava svoj naziv, adresu i kontakt telefon.

Ponude koje se ne dostave na naznačeni način Komisija Naručioca neće razmatrati, kao ni ponude koje se dostave u oštećenoj ili nezapečaćenoj koverti.

Rok za dostavljanje ponuda:

Ponuda se mogu dostavljati neposredno na arhivu na naznačenoj adresi ili putem pošte.

Ponude se dostavljaju u roku 10 (deset) dana od dana objavljivanja oglasa u dnevnim novinama i na web strani www.montenegroairlines.com.

Rok za dostavljanje ponuda računa se od prvog narednog dana od dana objavljivanja oglasa.

Ponude se mogu dostavljati neposredno na arhivu na naznačenoj adresi svaki radni dan do 16 časova.

Ukoliko je posljednji dan navedenog roka neradni dan, rok za podnošenje ponuda se pomjera na prvi sljedeći radni dan do 16.00 časova za ponude koje se dostavljaju neposredno na arhivu.

Ponude koje se dostavljaju putem pošte smatraće se blagovremenim ukoliko prispiju na naznačenu adresu pet dana od posljednjeg dana navedenog roka predaje.

Sve neblagovremeno podnijete ponude Naručilac će po okončanju postupka otvaranja ponuda vratiti neotvorene Ponuđačima, sa naznakom da su podnijete neblagovremeno.

Otvaranje i vrednovanje ponuda:

Otvaranje, vrednovanje i rangiranje dostavljenih ponuda izvršiće Komisija Naručioca u skladu sa kriterijumima i brojem bodova određenim za svaki kriterijum, kako je to definisano ovim oglasom.

a.d. Montenegro Airlines

Napomena:

 • Montenegro Airlinesima ima pravo, sve do donošenja odluke o izboru najpovoljnije ponude, da odustane od nabavke koja je oglašena, bez davanja posebnog obrazloženja Ponuđaćima.
 • Montenegro Airlines, u slučaju da se javi samo jedan Ponuđač, ima pravo da pristupi pregovaračkom postupku, a u slučaju nepostizanja dogovora ima pravo da odustne od oglašene nabavke.

U bilo kojoj situaciji iz prethodnih tačaka ni jedan Ponuđač nema pravo od Montenegro Airlines zahtjevati naknadu štete (stvarne štete ili izgubljena dobiti) uključujući i troškove sastavljanja i podnošenja ponude na oglas.

From Departure
To
Adults (25-59) Youth (12-24)
Children (2-11) Infants (0-1)
Seniors (60+)