Montenegro Airlines a.d. Podgorica, objavljuje

OGLAS
za dostavljanje ponuda za vršenje usluge transfera-prevoza avio posada u Tivtu

Montenegro Airlines poziva zainteresovane ponuđače da dostave ponude za za transfer/ prevoz avio posada na relaciji aerodrum "Tivat"/ Tivat - grad Tivat/ hotel Palma.

Opis usluge transfera - prevoz avio posada:

 • Prevoz: avio posade sa aerodrum "Tivat"/ Tivat - grad Tivat/ hotel Palma i obratno;
 • Prevozno sredstvo: putnički kombi 1+7 sjedišta, klimatizovan;
 • Prevozno sredstvo: ne starije od 8 godina;
 • Vrijeme transvera/ prevoza: prema važećem redu letenja i po pozivu u slučaju neplaniranih okolnosti;
 • Broj transvera: prema važećem redu letenja Montenegro Airlines (orjentaciono: 6-8 dnevno u zimskom periodu i 14-20 dnevno u ljetnjem periodu).

Ponuđači su dužni dostaviti ponudu koja treba da sadrži:

 • Cijena po kilometru (sa uračuntim PDV) sa svim uračunatim troškovima prevoznika/ Ponuđača (vozača, pogonskog goriva, osiguranja, taksi i slično);
 • Rok plaćanja;
 • Tehničke podatke za prevozna sredstva kojim obavljaju djelatnost prevoza putnika (minimum dva);
 • Fotografije (za minimum dva) prevozna sredstva kojim obavljaju djelatnost prevoza putnika (minimum 5 fotografija po vozilu);
 • Dokaz o sklopljenom ugovoru o osiguranju putnika u javnom prevozu;
 • Reference.

Ponuđači su dužni uz ponudu dostaviti i:

 • Izvod iz registara privrednih društava;
 • Dokaz da je registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca ili drugi akt nadležnog organa);
 • Dokaz da u periodu od dvije godine prije objavljivanja oglasa za nabavku nisu osuđeni za krivično djelo i da im nije izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti u vezi sa krivičnim djelom.

Ponuda koja se dostavlja mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica Ponuđača.

Cijena sa PDV-om mora biti iskazana brojevima i slovima.

Na poleđini koverte navesti naziv, sjedište i adresu Ponuđača.

Rok za dostavu ponuda računa se od prvog narednog dana od dana objavljivanja oglasa.

Pozivaju se zainteresovani Ponuđači ili njihovi ovlašteni predstavnici da svoje ponude dostave u zatvorenim kovertama sa naznakom "Ponuda za vršenje usluge transver - prevoz avio posada Tivat", na adresu a.d. Montenegro Airlines, ul. Beogradska br. 10, Podgorica.

Za izbor najpovoljnije ponude preovlađujući kriterijumi za vrednovanje su:

 • Ponuđena cijena - 90 bodova
 • Rok plaćanja - 10 bodova

Kontakt osoba za dodatne informacije u vezi sa oglasom je:

Dalibor Medenica

Oglas je otvoren 10 (deset) dana od dana objavljivanja na web strani www.montenegroairlines.com.

Neblagovremene ili nepotpune ponude se neće razmatarati.

Odluka o izboru najpovoljnije ponude biće donešena u roku od 7 dana od dana zatvaranja oglasa.

Napomena:

 • Montenegro Airlinesima ima pravo, sve do donošenja odluke o izboru najpovoljnije ponude, da odustane od nabavke koja je oglašena, bez davanja posebnog obrazloženja Ponuđaćima.
 • Montenegro Airlines, u slučaju da se javi samo jedan Ponuđač, ima pravo da pristupi pregovaračkom postupku, a u slučaju nepostizanja dogovora ima pravo da odustne od oglašene nabavke.
  U bilo kojoj situaciji iz prethodnih tačaka ni jedan Ponuđač nema pravo od Montenegro Airlines zahtjevati naknadu štete (stvarne štete ili izgubljena dobiti) uključujući i troškove sastavljanja i podnošenja ponude na oglas.

From Departure
To
Adults (25-59) Youth (12-24)
Children (2-11) Infants (0-1)
Seniors (60+)