Montenegro Airlines A.D. Podgorica, ul. Beogradska br. 10, raspisuje

OGLAS
za prikupljanje ponuda za izbor najpovoljnije ponude za izbor ovlašćenog procjenjivača
za procjenu nekretnina, postrojenja i opreme Montenegro Airlines AD

Predmet nabavke je utvrđivanje realne tržišne vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme Montenegro Airlines a.d. u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima i međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja.

Procjena se vrši sa stanjem vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme na dan 01.11.2014. godine.

Pravo učešća imaju pravna lica registrovana za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke.

Uslovi ponude:

 • Ponuda mora u cjelini biti pripremljena i podnijeta u skladu sa oglasom.
 • Ponuđač je dužan da dostavi ponudu potpisanu i ovjerenu od strane ovlašćenog lica Ponuđača sa listom/ spisakom svih dokumenata koje dostavlja uz ponudu.
 • Dokazi o ispunjenosti uslova za učešće u postupku nabavke dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj kopiji.
 • Od Ponuđača se traži minimalan rok važenja ponude od 20 dana od dana dostavljanja ponude.
 • Ponuđač može da podnese samo jednu ponudu.
 • Ponuda sa varijantama nije dozvoljena, kao ni zajednička ponuda više Ponuđača.
 • Naknadno dostavljanje dokaza traženih oglasom nije dozvoljeno.
 • Komisija Naručioca će razmatrati samo ispravne i ponude dostavljene u skladu sa oglasom.
 • Ponude dostavljene nakon isteka roka, neispravne, nekompletne i neodgovarajuće ponude neće biti uzete u razmatranje od strane Komisije Naručioca već će biti odbijene.
 • Komisija Naručioca ima pravo da od Ponuđača zatraži pojašnjenje dostavljene ponude.
 • Preuzimanje i uvid u potrebnu dokumetaciju može izvršiti ovlašćeno lice zainteresovanog Ponuđača sa dostavljenim pisanim ovlašćenjem.
 • Ovlašćeno lice Ponuđača prije preuzimanja dokumetacije i uvida u istu dužno je potpisati izjavu o povjerljivosti (izjavu možete preuzeti ovdje ).
 • Sa Ponuđačem koji dostavi najpovoljniju ponudu zaključuje se ugovor o pružanju usluge procjene nekretnina, postrojenja i opreme.
 • Ako Ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija odbije da zaključi Ugovor, Naručilac ima pravo da zaključi ugovor sa prvim sljedećim najpovoljnijim Ponuđačem.
 • Izabrani ponuđač je dužan dostaviti konačnu verziju izvršene porcjene u roku od 30 dana od dana potpisivanju ugovora o vršenju usluge procjene nekretnina, postrojenja i opreme Montenegro Airlines AD.

Ponuđač je dužan dostaviti dokaz:

 • da je osnovan i registrovani za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke;
 • licencu/ certifikat za vršenje poslova ovlašćenog procjenjivača;
 • da u periodu od dvije godine prije objavljivanja oglasa za prikupljanje ponuda nije osuđivan za krivično djelo i da mu nije izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti (koja je predmet nabavke) u vezi sa krivičnim djelom;
 • da 3 mjeseca prije objavljivanja oglas nije bio u blokadi;
 • da nad Ponuđačem nije pokrenut postupak stečaja ili likvidacije.
 • metodologiju, plan rada i dinamiku izvršenja posla;
 • cijenu izraženu u eurima sa uračunatim PDV-om;
 • reference - spisak velikih pravnih lica (u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji) kod kojih je vršena procjena;
 • rok plaćanja.

Kontakt osoba:

Kontakt osoba za sva objašnjenja u vezi sa oglasom i dodatne informacije je:

svakog radnog dana u vremenu od 08-16 časova za vrijeme trajanja oglasa.

Kriterijumi za izbor najpovoljnije ponude:

 • Ponuđena cijena - 85 bodova
 • Rok plaćanja - 10 bodova
 • Reference - 5 bodova

Dostavljanje ponuda:

Ponude se dostavljaju u zatvorenim kovertama sa natpisom "Oglas za izbor ovlašćenog procjenjivača - NE OTVARATI" na adresu:

Montenegro Airlines A.D, Podgorica, ul. Beogradska br.10

Ponuda se dostavlja isključivo neposredno na arhivu Naručioca ul. Beogradska br. 10, u zatvorenoj i zapečaćenoj koverti svakog radnog dana od 08 do 16 časova za vrijeme trajanja oglasa.

Na poleđini koverte Ponuđač naznačava svoj naziv, adresu i kontakt telefon.

Ponude koje se ne dostave na naznačeni način Komisija Naručioca neće razmatrati, kao ni ponude koje stignu u oštećenoj ili ne zapečaćenoj koverti.

Rok za dostavljanje ponuda:

Ponude se dostavljaju u roku 10 (deset) dana od dana objavljivanja oglasa u dnevnim novinama i na web strani www.montenegroairlines.com.

Rok za dostavljanje ponuda računa se od prvog narednog dana od dana objavljivanja oglasa.

Ukoliko je posljednji dan navedenog roka neradni dan, rok za podnošenje ponuda se pomjera na prvi sljedeći radni dan do 16:00 časova.

Sve neblagovremeno podnijete ponude Naručilac će po okončanju postupka otvaranja ponuda vratiti neotvorene Ponuđačima, sa naznakom da su podnijete neblagovremeno.

Otvaranje, vrednovanje i izbor najpovoljnije ponude:

Otvaranje i vrednovanje ponuda obaviće Komisija Naručioca u roku od 10 dana od posljednjeg dana roka za podnošenje ponuda.

Odluku o izboru najpovoljnije ponude Naručilac će donijeti u roku od 20 dana od posljednjeg dana roka za podnošenje ponuda.

Montenegro Airlines A.D. Podgorica

NAPOMENA:

 • Montenegro Airlines ima pravo, sve do donošenja odluke o izboru najpovoljnije ponude, da odustane od nabavke koja je oglašena, bez davanja posebnog obrazloženja Ponuđačima.
 • Montenegro Airlines, u slučaju da se javi samo jedan Ponuđač, ima pravo da pristupi pregovaračkom postupku, a u slučaju nepostizanja dogovora ima pravo da odustne od oglašene nabavke.

U bilo kojoj situaciji iz prethodnih tačaka ni jedan Ponuđač nema pravo od Montenegro Airlines-a zahtjevati naknadu štete (stvarne štete ili izgubljena dobiti) uključujući i troškove sastavljanja i podnošenja ponude na oglas.

From Departure
To
Adults (25-59) Youth (12-24)
Children (2-11) Infants (0-1)
Seniors (60+)