Montenegro Airlines a.d. Podgorica, objavljuje

OGLAS
za prodaju putničkih motornih vozila
putem prikupljanja ponuda (zatvorene pisane ponude)

 1. Predmet prodaje putem prikupljanja zatvorenih pisanih ponuda (licitacije) su sljedeća putnička motorna vozila u vlasništvu Montenegro Airlinesa A.D.:

r/b Marka i tip vozila Godište Reg. oznake Početna cijena
1. Mercedes Benz S400L 2010. PG CG 151 65.000,00 €
2. Mercedes Benz E320 3.2CDI 2002. PG BM 317 9.500,00€
3. VW Golf 1.9 TDI 2006. PG DM 943 5.000,00€
4. VW Pheaton 6.0W12 2003 PG DS 525 8.500,00€
5. Reanault Clio II 1.2 1998 PG BC 613 200,00€

Zainteresovani Ponuđači mogu pogledati vozila, u prisustvu ovlašćenog lica Montenegro Airlinesa A.D, svakog radnog dana na parkingu kod poslovne zgrade Montenegro Airlinesa, ul. Beogradska br. 10, u vremenu od 09-15 časova, počev od 20.11.2013. godine do 29.11.2013. godine.

Ovlašćeno lice za davanje svih potrebnih obavještenja i informacija je Peđa Stijepović, kontakt telefon 067 256 532.

 1. Predmetna vozila se prodaju u viđenom stanju i bez prava na naknadnu reklamaciju.
  Prodavac ne daje garanciju kupcu u pogledu ispravnosti, funkcionalnosti, izgleda i kvaliteta motornih vozila koja su predmet licitacije-prodaje.
  Prodavac ne odgovara i nije dužan uvažiti eventualne reklamacije u pogledu postojanja skrivenih mana na motornim vozilima koja su predmet licitacije-prodaje.
 2. Pravo učešća na licitaciji imaju sva pravna i fizička lica koja:
  • Blagovremeno dostave pisanu ponudu i
  • Uplate depozit od 10% od početne cijene vozila koje se licitira.
 3. Uplata novčanog depozita vrši se na žiro račun 520-9075-10 kod Hipotekarne Banke A.D. Podgorica uz poziv na broj (upisati registarske oznake vozila koje se licitira).
 4. Uz ponudu se prilažu sljedeći dokazi:
  • Za pravno lice:
   • naziv i sjedište pravnog lica;
   • matični broj pravnog lica;
   • ime i prezime lica ovlašćenog za zastupanje;
   • broj žiro računa i naziv banke radi vraćanja depozita;
   • izvod iz CRPS;
   • dokaz o izvršenoj uplati depozita.
  • Za fizičko lice:
   • ime i prezime;
   • adresa stanovanja;
   • ovjerena kopija lične karte;
   • broj telefona;
   • broj žiro računa i naziv banke radi vraćanja depozita;
   • dokaz o izvršenoj uplati depozita.
 5. Ponuda treba da sadrži podatke o vozilu/vozilima datim u tački 1) oglasa koje/a se licitira/ju sa ponuđenom cijenom.
 6. Ponuda se dostavlja u zapečaćenoj koverti sa naznakom "Ne otvaraj" i naznakom "Oglas za prikupljanje ponuda za prodaju motornih vozila putem licitacije", te se lično dostavlja, na arhivu Montenegro Airlinesa A.D. Podgorica, ul. Beogradska br. 10.
  Prilikom predaje ponude na arhivi Montenegro Airlinesa A.D. Podgorica Ponuđač dobija potvrdu kada je predao ponudu sa datumom i vremenom prijema ponude.
 7. Krajnji rok za dostavu ponuda je 02.12.2013. godine u 15 časova.
 8. Ponude dostavljene poslije roka navedenog u tački 7) ovog oglasa, kao i nepotpune ponude neće se razmatrati.
 9. Otvaranje ponuda, na koju su ovim oglasom pozvani svi Ponuđači, te se na drugi način neće pozivati, obaviće se dana 05.12. 2013. godine u 12 časova u prostorijama Montenegro Airlinesa A.D. Podgorica, ul. Beogradska br. 10.
 10. Predstavnik pravnog lica, osim zakonskog zastupnika, dužan je imati-dostaviti pisano ovlašćenje za učešće u otvaranju ponuda, dok je fizičko lice dužno imati ličnu kartu, radi indentifikacije, za učešće u otvaranju ponuda.
 11. Kriterijum za prodaju vozila je najviša ponuđena cijena koja ne može biti niža od početne prodajne cijene definisane ovim oglasom.
  Ukoliko se prilikom otvaranja ponuda utvrdi da su dva ili više Ponuđača ponudili istu cijenu, za Ponuđača sa najboljom ponudom proglasiće se Ponuđač koji je prvi dostavio ponudu.
 12. Ponuđač koji ponudi najvišu cijenu proglašava se kupcem, a uplaćeni depozit biće uračunat u kupoprodajnu cijenu, dok će Ponuđačima-učesnicima koji nisu uspjeli u licitaciji uplaćeni depozit biti vraćen u roku od 8 dana od dana otvaranja ponuda.
 13. Ponuđač koji je ponudio najvišu cijenu dužan je zaključiti Ugovor o kupoprodaji izlicitiranog motornog vozila u roku od 5 dana od dana završetka licitacije (otvaranja ponuda).
 14. Kupoprodajna cijena se uplaćuje na dan potpisivanja ugovora.
 15. Ukoliko izabrani Ponuđač odustane od zaključenja kupoprodajnog ugovora ili ako ne uplati kupoprodajnu cijenu u predviđenom roku gubi pravo na povraćaj depozita.
 16. Ponuđač/Kupac ima pravo i obavezu da izvrši preuzimanje vozila nakon potpisivanja ugovora o kupoprodaji i izvršene uplate kupoprodajne cijene. Ponuđač/Kupac je dužan preuzeti vozilo najkasnije u roku od 5 dana od dana uplate kupoprodajne cijene.
 17. Prilikom preuzimanja vozila Kupac je dužan potpisati zapisnik o primopredaji.
 18. Ukoliko kupac u roku navedenom u tački 16 ne preuzme kupljeno vozilo/a, vozilo/a ostaju vlasništvo Montenegro Airlinesa A.D. i Montenegro Airlines A.D. nije dužan da izvrši povraćaj uplaćenih novčanih sredstava.
 19. Kupac je dužan danom kupoprodaje motornog vozila izvršiti prenos vlasništva na kupljenom motornom vozilu.
 20. Troškove registracije, prenosa vlasništva i poreza snosi Ponuđač/Kupac.
 21. Montenegro Airlines A.D.ima pravo, sve do donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg Ponuđača, da odustane od prodaje-licitacije bez davanja posebnog obrazloženja Ponuđačima.
  U navedenom slučaju Ponuđači nemaju pravo od Montenegro Airlinesa A.D. zahtjevati naknadu štete (stvarne štete ili izgubljene dobiti) uključujući i troškove sastavljanja i podnošenja ponude na oglas.

Montenegro Airlines A.D.

From Departure
To
Adults (25-59) Youth (12-24)
Children (2-11) Infants (0-1)
Seniors (60+)