Montenegro Airlines a.d. Podgorica, objavljuje

OGLAS
za prodaju putničkih motornih vozila
putem prikupljanja ponuda (zatvorene pisane ponude)

 1. Predmet prodaje putem prikupljanja zatvorenih pisanih ponuda (licitacije) su sljedeća rashodovana motorna vozila u vlasništvu Montenegro Airlines A.D:

r.b. marka I tip god. r.b. marka I tip god.
1 Audi 100 1992 14 Opel Astra 1995
2 Audi 100 1994 15 Peugeot 806 1997
3 Audi 80 1990 16 Renault Clio 1998
4 Dacia 1.9 pick up 2004 17 Rover 216 1998
5 Fiat Regata 1988 18 Suzuki Vagon R+ 1998
6 Fiat Skudo 1997 19 VW Jetta 2 1990
7 VW Golf 2 1989 20 Citroen Berlingo 1997
8 VW Golf 2 1988 21 VW Jetta 2 1989
9 VW Golf 2 1988 22 VW Golf 4 2000
10 VW Golf 3 1998 23 Citroen Evasion 1997
11 VW Golf 3 VR 6 1997 24 Peugeot Ranch 1997
12 Jugo 55 1995 25 Peugeot Ranch 1997
13 Mercedes-platforma 1976

  • Vozila se prodaju po početnoj cijeni od 4.204,20 €.
  • Vozila se prodaju isključivo kao rashodovana, bez mogućnosti registracije.
  • Zainteresovani Ponuđači mogu pogledati vozila, u prisustvu ovlašćenog lica Montenegro Airlins A.D, svakog radnog dana u vremenu od 09 do 15 časova počev od 11.06.2014. godine, pa do 20.06.2014. godine.
  • Ovlašćeno lice za davanje svih potrebnih obavještenja i informacija je Peđa Stijepović, kontakt telefon 067 256 532.
 1. Predmetna vozila se prodaju u viđenom stanju i bez prava na naknadnu reklamaciju.
  Prodavac ne daje garanciju kupcu u pogledu ispravnosti, funkcionalnosti, izgleda i kvaliteta motornih vozila koja su predmet licitacije-porodaje.
  Prodavac ne odgovara i nije dužan uvažiti eventualne reklamacije u pogledu postojanja skrivenih mana na motornim vozilima koja su predmet licitacije-prodaje.
 2. Pravo učešča na licitaciji imaju sva pravna i fizička lica koja:
  • Blagovremeno dostave pisanu ponudu i
  • Uplate depozit od 10% od početne cijene vozila koje se licitira
  Uplata novčanog depozita vrši se na žiro račun 520-9075-10 kod Hipotekarne Banke AD Podgorica uz poziv na broj (vozila 25/2014).
 3. Uz ponudu se prilažu sljedeći dokazi:
  • Za pravno lice:
   • naziv i sjedište pravnog lica;
   • matični broj pravnog lica;
   • ime i prezime lica ovlašćenog za zastupanje;
   • broj žiro računa i naziv banke radi vraćanja depozita;
   • izvod iz CRPS;
   • dokaz o izvršenoj uplati depozita.
  • Za fizičko lice:
   • ime i prezime;
   • adresa stanovanja;
   • ovjerena kopija lične karte;
   • broj telefona;
   • broj žiro računa i naziv banke radi vraćanja depozita;
   • dokaz o izvršenoj uplati depozita.
 4. Ponuda treba da sadrži ponuđenu cijenu isključivo za sva vozila.
 5. Ponuda se dostavlja u zapečaćenoj koverti sa naznakom "Ne otvaraj" i naznakom "Ponuda za rashodovana motornih vozila", te da se isključivo lično dostavi, na arhivu Montenegro Airlines AD Podgorica ul. Beogradska br 10.
  Prilikom predaje ponude na arhivi Montenegro Airlines AD Podgorica Ponuđač dobija potvrdu kada je predao ponudu sa datumom i vremenom prijema ponude.
 6. Krajnji rok za dostavu ponuda je 20.06.2014. godine u 15 časova.
 7. Ponude dostavljene poslije roka navedenog u tački 7 ovog oglasa, kao i nepotpune ponude neće se razmatrati.
 8. Otvaranje ponuda, na koju su ovim oglasom pozvani svi Ponuđači, te se na drugi način neće pozivati, obaviće se dana 24.06.2014. godine u 12 časova u prostorijama Montenegro Airlines AD Podgorica, ul. Beogradska br 10.
 9. Predstavnik pravnog lica, osim zakonskog zastupnika, dužan je imati/ dostaviti pisano ovlašćenje za učešće u otvaranju ponuda, dok je fizičko lice dužno imati ličnu kartu, radi indentifikacije, za učešće u otvaranju ponuda.
 10. Kriterijum za prodaju vozila je najviša ponuđena cijena koja ne može biti niža od početne prodajne cijene definisane ovim oglasom.
  Ukoliko se prilikom otvaranja ponuda utvrdi da su dva ili više Pobuđača ponudili istu cijenu za Ponuđača sa najboljom ponudom proglasiće se Ponuđač koji je prvi dostavio ponudu.
 11. Ponuđač koji ponudi najvišu cijenu proglašava se kupcem, a uplaćeni depozit biće uračunat u kupoprodajnu cijenu, dok će Ponuđačima-učesnicima koji nisu uspjeli u licitaciji uplaćeni depozit biti vraćen u roku od 8 dana od dana otvaranja ponuda.
 12. Ponuđač koji je ponudio najvišu cijenu dužan je zaključiti Ugovor o kupoprodaji licitiranih motornih vozila u roku od 10 dana od dana završetka licitacije (otvaranja ponuda).
 13. Kupoprodajna cijena se uplaćuje na dan potpisivanja ugovora.
 14. Ukoliko izabrani Ponuđač odustane od zaključenja kupoprodajnog ugovora ili ako ne uplati kupoprodajnu cijenu u predviđenom roku gubi pravo na povraćaj depozita.
 15. Ponuđač/Kupac ima pravo i obavezu da izvrši preuzimanje vozila nakon potpisivanja ugovora o kupoprodaji i izvršene uplate kupoprodajne cijene. Ponuđač/Kupac je dužan preuzeti vozila najkasnije u roku od 10 dana od dana uplate kuporodajne cijene.
 16. Prilikom preuzimanja vozila Kupac je dužan potpisati zapisnik o primopredaji.
 17. Ukoliko kupac u roku navedenom u tački 16 ne preuzme kupljena vozila, vozila ostaju vlasništvo Montenegro Airlines AD i Montenegro Airlines AD nije dužan da izvrši povraćaj uplaćenih novčanih sredstava.
 18. Montenegro Airlines ima pravo, sve do donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg Ponuđača da odustane od prodaje-lictacije bez davanja posebnog obrazloženja Ponuđačima.
  U navedenom slučaju Ponuđači nemaju pravo od Montenegro Airlines A.D. zahtjevati naknadu štete (stvarne štete ili izgubljena dobiti) uključujući i troškove sastavljanja i podnošenja ponude na oglas.

From Departure
To
Adults (25-59) Youth (12-24)
Children (2-11) Infants (0-1)
Seniors (60+)