"Montenegro Airlines" A.D. Podgorica, ul. Beogradska br. 10, raspisuje

OGLAS
za prikupljanje ponuda za pružanje usluge operatera mobilne telefonije za 2014/2015 godinu

 

Predmet nabavke

Predmet nabavke Montenegro Airlines-a je izbor operatera za pružanje usluge mobilne telefonije za period 12 mjeseci (2014/2015 godina).

Naknada za preuzimanje oglasne dokumentacije:

Naknadu za preuzimanje oglasne dokumentacije koja sadrži:

 1. Specifikaciju usluga - Prilog 1
 2. Obrazac ponude - Prilog 2
 3. Model ugovora - Prilog 3
 4. Obrazac izjave Ponuđača o urednom izvršenju obaveza po ranije zaključenim ugovorima - Prilog 4

u iznosu od 100,00 eura bespovratno Ponuđači su dužni uplatiti na račun Montenego Airlines a.d Podgorica kod Hipotekarne banke a.d. Podgorica 520-9075-10, uz naznaku - "Otkup oglasne dokumentacije za izbor operatera mobilne telefonije - 2014/15 godinu".

Opšti u slovi koje je Ponuđač obavezan ispuni:

Pravo učešća imaju Ponuđači koji dostave dokaze da ispunjavaju sljedeće opšte uslove:

 • da je osnovan i registrovani za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke;
 • da ima važeću dozvolu nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke;
 • da u periodu od dvije godine prije objavljivanja oglasa za prikupljanje ponuda nije osuđivan za krivično djelo i da mu nije izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti u vezi sa krivičnim djelom;
 • da 3 mjeseca prije objavljivanja oglas nije bio u blokadi i
 • da nad Ponuđačem nije pokrenut postupak stečaja ili likvidacije.

Ponuđač je obavezan pored dokaza iz opših uslova dostaviti:

Ponuđači su dužni pored opših uslova dostaviti:

 • Obrazac ponude - Prilog 2; ispravno popunjen, potpisan od strane ovlašćenog lica Ponuđača;
 • Model ugovora - Prilog 3; popunjen u skladu sa ponudom, parafirane sve strane, ovjeren pečatom i potpisan od strane ovlašćenog lica Ponuđača, čime potvrđuje da prihvata sve elemente modela ugovora;
 • Obrazac izjave Ponuđača o urednom izvršenju obaveza po ranije zaključenim ugovorima - Prilog 4

Uslovi ponude:

 • Ponuda mora u cjelini biti pripremljena i podnijeta u skladu sa oglasom i oglasnom dokumentacijom;
 • Ponuđač je dužan da dostavi ponudu potpisanu i ovjerenu od strane ovlašćenog lica Ponuđača, koja se sačinjava popunjavanjem "Obrasca ponude - Prilog 2" (sastavni dio oglasne dokumentacije);
 • Ponuđač je dužan da potpiše i ovjeri "Obrazac izjave Ponuđača o urednom izvršenju obaveza po ranije zaključenim ugovorima - Prilog 4" (sastavni dio oglasne dokumentacije);
 • Dokazi o ispunjenosti uslova za učešće u postupku nabavke dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj kopiji;
 • Ponuđač je dužan da dostavi listu/ spisak svih dokumenata koje dostavlja uz ponudu potpisanu od strane ovlašćenog lica Ponuđača;
 • Ponuđena cijena mora biti izražena u eurima bez uračunatog PDV-a, sa prikazom strukture cijena po predmetu nabavke;
 • Od Ponuđača se traži minimalan rok važenja ponude od 45 dana od dana dostavljanja ponuda;
 • Ponuđač može da podnese samo jednu ponudu;
 • Ponuda sa varijantama nije dozvoljena kao ni zajednička ponuda više Ponuđača;
 • Naknadno dostavljanje dokaza traženih oglasom nije dozvoljeno;
 • Komisija Naručioca će razmatrati samo ispravne i ponude dostavljene u skladu sa oglasom i oglasnom dokumentacijom;
 • Ponude dostavljene nakon isteka roka, ponude koje nisu dostavljene na "Obrascu ponude" Montenegro Airlines-a, neispravne, nekompletne i neodgovarajuće ponude neće biti uzete u razmatranje od strane Komisije Naručioca već će biti odbijene.
 • Komisija Naručioca ima pravo da od Ponuđača zatraži pojašnjenje dostavljene ponude.

Kontakt osoba:

Kontakt osoba za sva objašnjenja u vezi sa oglasom i dodatne informacije je:

svakog radnog dana u vremenu od 08-16 časova za vrijeme trajanja oglasa.

Preuzimanje oglasne dokumentacije može izvršiti ovlašćeno lice zainteresovanog Ponuđača sa pisanim ovlašćenjem i dokazom o uplati naknade za preuzimanje oglasne dokumentacije na naznačenoj adresi Naručioca.

Dostavljanje ponuda:

Ponude se dostavljaju u zatvorenim kovertama sa natpisom "Nabavka usluge operatera mobilne telefonije za 2014/2015 godinu – NE OTVARATI" na adresu:

Montenegro Airlines A.D, Podgorica, ul. Beogradska br. 10

Ponuda se dostavlja isključivo neposredno na arhivu Naručioca ul. Beogradska br. 10 u zatvorenoj i zapečaćenoj koverti svakog radnog dana od 08 do 16 časova za vrijeme trajanja oglasa.

Na poleđini koverte Ponuđač naznačava svoj naziv, adresu i kontakt telefon.

Ponude koje se ne dostave na naznačeni način Komisija Naručioca neće razmatrati, kao ni ponude koje stignu u oštećenoj ili ne zapečaćenoj koverti.

Rok za dostavljanje ponuda:

Ponude se dostavljaju u roku 10 (deset) dana od dana objavljivanja oglasa u dnevnim novinama i na web strani www.montenegroairlines.com.

Rok za dostavljanje ponuda računa se od prvog narednog dana od dana objavljivanja oglasa.

Ukoliko je posljednji dan navedenog roka neradni dan, rok za podnošenje ponuda se pomjera na prvi sljedeći radni dan do 16:00 časova.

Sve neblagovremeno podnijete ponude Naručilac će po okončanju postupka otvaranja ponuda vratiti neotvorene Ponuđačima, sa naznakom da su podnijete neblagovremeno.

Otvaranje i vrednovanje ponuda:

Otvaranje i vrednovanje ponuda obaviće Komisija Naručioca u roku od 15 dana od posljednjeg dana roka za podnošenje ponuda.

Vrednovanje i rangiranje dostavljenih ponuda izvršiće Komisija Naručioca u skladu sa kriterijumima i brojem bodova određenim za svaki kriterijum, kako je to definisano ovim oglasom.

Odluku o izboru najpovoljnije ponude:

Odluku o izboru najpovoljnije ponude Naručilac će donijeti u roku od 45 dana od posljednjeg dana roka za podnošenje ponuda.

Sa Ponuđačem koji dostavi najpovoljniju ponudu zaključuje se ugovor o pružanju usluge mobilne telefonije sa rokom važenja 12 mjeseci.

Kriterijumi za izbor najpovoljnije ponude:

 • Najniža ponuđena cijena
  • Grupa usluga 1 - 50 bodova
  • Grupa usluga 2 - 20 bodova
   • Ukupno najniža ponuđena cijena - 70 bodova
 • Kvalitet ponude - povoljnosti za korisnike kartica - 20 bodova
 • Kvalitet ponude - povoljnosti za korisnike grupe - 10 bodova

Obaveza izabranog ponuđača:

Izabrani Ponuđač se obavezuje da u roku od 10 dana od dana prijema obavještenja Naručioca o izboru njegove ponude kao najpovoljnije, pristupi zaključenju Ugovora.

Ako Ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija odbije da zaključi Ugovor o pružanju usluge mobilne telefonije, Naručilac ima pravo da zaključi ugovor sa prvim sljedećim najpovoljnijim Ponuđačem.

Montenegro Airlines A.D. Podgorica

NAPOMENA:

 • Montenegro Airlines ima pravo, sve do donošenja odluke o izboru najpovoljnije ponude, da odustane od nabavke koja je oglašena, bez davanja posebnog obrazloženja Ponuđačima.
 • Montenegro Airlines, u slučaju da se javi samo jedan Ponuđač, ima pravo da pristupi pregovaračkom postupku, a u slučaju nepostizanja dogovora ima pravo da odustne od oglašene nabavke.

U bilo kojoj situaciji iz prethodnih tačaka ni jedan Ponuđač nema pravo od Montenegro Airlines zahtjevati naknadu štete (stvarne štete ili izgubljena dobiti) uključujući i troškove sastavljanja i podnošenja ponude na oglas.

From Departure
To
Adults (25-59) Youth (12-24)
Children (2-11) Infants (0-1)
Seniors (60+)