Montenegro Airlines A.D. Podgorica, ul. Beogradska br. 10, raspisuje

OGLAS
za
prikupljanje ponuda za nabavku - pružanje usluge osiguranja avio-flote

Predmet nabavke

Predmet nabavke je nabavka usluge osiguranja avio-flote "Montenegro Airlines" a.d. za period od 12 mjeseci od 10.03.2015. godine do 09.03.2016. godine i to:

 1. Kasko osiguranje vazduhoplova i rezervnih djelova;
 2. Osiguranje vlasnika vazduhoplova od odgovornosti za štete pričinjene trećim licima;
 3. Osiguranje vlasnika vazduhoplova od odgovornosti za štete pričinjene putnicima, prtljagu, kargu i pošti;
 4. Kasko osiguranje vazduhoplova i rezervnih djelova od ratnog rizika;
 5. Osiguranje dodatne odgovornosti od rizika rata, otmice i drugih opasnosti - AVN52E;
 6. Osiguranje franšize za vazduhoplove.

Specifikaciju i valutaciju avio-flote, vrijednost rezervnih djelova, iznos franšiza, planirani broj putnika i poletanja vazduhoplova kao i ostale neophodne podatke za sačinjavanje ponude Ponuđači mogu preuzeti od Naručioca na adresi naznačenoj u oglasu.

Opšti uslovi koje je Ponuđač obavezan da ispuni:

Pravo učešća imaju domaći Ponuđači koji dostave dokaze da ispunjavaju sljedeće opšte uslove:

 • da je osnovan i registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke;
 • da ima važeću dozvolu nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke;
 • da u periodu od dvije godine prije objavljivanja oglasa za prikupljanje ponuda nije osuđivan za krivično djelo i da mu nije izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti u vezi sa krivičnim djelom;
 • da 3 mjeseca prije objavljivanja oglasa nije bio u blokadi i
 • da nad Ponuđačem nije pokrenut postupak stečaja ili likvidacije.

Posebni uslovi koje je Ponuđač obavezan da ispuni:

Ponuđači su dužni pored opših uslova dostaviti:

 • Uslove osiguranja po svim vrstama osiguranja koji su predmet nabavke;
 • Ovjerenu i potpisanu potvrdu o reosiguranju u zemlji i inostranstvu sa evidencijom i rejtingom ino reosiguravača ne manjim od A- ;
 • Referentnu listu, spisak zaključenih ugovora osiguranja u oblasti civilne avijacije, sa iznosima, datumima i listama korisnika usluge u periodu od 01.01.2013. godine do dana raspisivanja ovog oglasa;
 • Neopozivu i bezuslovnu bankarsku garanciju za ozbiljnost ponude, u visini od 10% od ponuđene premije, plativu na prvi poziv bez prigovora, važnosti najmanje koliko je i važenje ponude;
 • Pismo o namjerama banke za izdavanje neopozive i bezuslovne bankarske garancije za dobro izvršenje posla, plative na prvi poziv bez prigovora, u visini od 10% od vrijednosti Ugovora, važnosti najmanje tri dana duže od dana isteka roka za konačno izvršenje posla;
 • "Obrazac ponude" ispravno popunjen, potpisan od strane ovlašćenog lica Ponuđača;
 • "Obrazac izjave Ponuđača o urednom izvršenju obaveza po ranije zaključenim ugovorima" potpisan od strane ovlašćenog lica Ponuđača;
 • Popunjen "Model ugovora" u skladu sa ponudom, parafirane sve strane, ovjeren pečatom i potpisan od strane ovlašćenog lica Ponuđača, čime potvrđuje da prihvata sve elemente modela ugovora.

Naknada za preuzimanje oglasne dokumentacije:

Naknadu za preuzimanje oglasne dokumentacije koja sadrži:

 1. Specifikaciju i valutaciju vazduhoplova, vrijednost rezervnih djelova za vazduhoplove, iznos franšiza po vazduhoplovu, planirani broj putnika i poletanja za osigurani period;
 2. "Obrazac ponude";
 3. "Model ugovora";
 4. "Obrazac izjave Ponuđača o urednom izvršenju obaveza po ranije zaključenim ugovorima".

Iznos od 300,00 eura bespovratno Ponuđači su dužni uplatiti na račun "Montenegro Airlines" a.d. kod "Hipotekarne banke" a.d. Podgorica 520-9075-10, uz naznaku - "Otkup oglasne dokumentacije za nabavku usluge osiguranja avio-flote Montenegro Airlines".

Opšti uslovi ponude:

 • Ponuda mora u cjelini biti pripremljena i podnijeta u skladu sa oglasom i oglasnom dokumentacijom.
 • Ponuđač je dužan da dostavi ponudu potpisanu i ovjerenu od strane ovlašćenog lica Ponuđača, koja se sačinjava popunjavanjem "Obrasca ponude" (sastavni dio oglasne dokumentacije).
 • Ponuđač je dužan da potpiše i ovjeri obrazac izjave Ponuđača o urednom izvršenju obaveza po ranije zaključenim ugovorima (sastavni dio oglasne dokumentacije).
 • Dokazi o ispunjenosti uslova za učešće u postupku nabavke dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj kopiji.
 • Ponuđač je dužan da dostavi listu svih dokumenata koje dostavlja uz ponudu potpisanu od strane ovlašćenog lica Ponuđača.
 • Ponuđač je u obavezi da prihvati strukturu i dinamiku plaćanja kako je definisano u članu 4. "Modela ugovora" (sastavni dio oglasne dokumentacije).
 • Ponuđena premija mora da sadrži ukupnu premiju izraženu u US$ sa prikazom strukture premije po svim rizicima i pokrićima.
 • Premija se obračunava uz primjenu valutne klauzule i sva plaćanja će se vršiti u eurima po referentnom kursu Centralne Banke Crne Gore za US$ na dan plaćanja.
 • Od Ponuđača se traži minimalan rok važenja ponude od 30 dana od dana otvaranja ponuda.
 • Ponuđač može da podnese samo jednu ponudu.
 • Ponuda sa varijantama nije dozvoljena kao ni zajednička ponuda više Ponuđača.
 • Naknadno dostavljanje dokaza traženih oglasom nije dozvoljeno.
 • Komisija Naručioca će razmatrati samo ispravne i ponude dostavljene u skladu sa oglasom i oglasnom dokumentacijom.
 • Ponude dostavljene nakon isteka roka, ponude koje nisu dostavljene na "Obrascu ponude" Montenegro Airlines-a, neispravne, nekompletne i neodgovarajuće ponude neće biti uzete u razmatranje od strane Komisije Naručioca već će biti odbijene.
 • Na svaku stranicu ponude koja sadrži podatke koji su povjerljivi za Ponuđača, Ponuđač treba da u gornjem desnom uglu stavi oznaku "Povjerljivo".
 • Naručilac čuva kao povjerljive sve podatke o Ponuđaču sadržane u ponudi koji su posebnim propisom utvrđeni kao povjerljivi i koje je kao takve Ponuđač označio u ponudi.
 • Naručilac je dužan da odbije davanje informacije koja bi značila povredu povjerljivosti podataka dobijenih u ponudi.
 • Naručilac čuva kao poslovnu tajnu imena Ponuđača i podnijete ponude do isteka roka za otvaranje ponuda.
 • Premija i ostali podaci iz ponude koji su od značaja za primjenu elemenata i kriterijuma za rangiranje ponuda neće se smatrati povjerljivim.
 • Komisija Naručioca ima pravo da od Ponuđača zatraži pojašnjenje dostavljene ponude.

Kontakt osoba:

Kontakt osoba za preuzimanje oglasne dokumentacije, na oglasom naznačenoj adresi, i dodatne informacije je:

svakog radnog dana u vremenu od 08-16 časova za vrijeme trajanja oglasa.

Dodatne informacije i objašnjenja u vezi sa oglasom i oglasnom dokumentacijom zainteresovani Ponuđači mogu tražiti u pisanom obliku i to najkasnije 5 (pet) dana prije isteka roka za podnošenje ponuda.

Preuzimanje oglasne dokumentacije može izvršiti ovlašćeno lice zainteresovanog Ponuđača sa pisanim ovlašćenjem, uz priloženi dokaz o uplaćenom iznosu naknade za preuzimanje oglasne dokumentacije.

Dostavljanje ponuda:

Ponude se dostavljaju u zatvorenim kovertama sa naznakom "Nabavka usluge osiguranja avio flote Montenegro Airlines – ne otvarati". Na poleđini koverte Ponuđač naznačava svoj naziv, adresu i kontakt telefon.

Ponude se dostavljaju isključivo neposredno (lična dostava) na arhivu Montenegro Airlines A.D, Podgorica, ul. Beogradska br.10 svakog radnog dana u vremenu od 08:00 do 16:00 časova.

Rok za dostavljanje ponuda je 10 (deset) dana od dana objavljivanja oglasa u dnevnim novinama i na web strani www.montenegroairlines.com.

Rok za dostavljanje ponuda računa se od prvog narednog dana od dana objavljivanja oglasa.

Ukoliko je posljednji dan navedenog roka neradni dan, rok za podnošenje ponuda se pomjera na prvi sljedeći radni dan do 16:00 časova.

Sve neblagovremeno podnijete ponude Naručilac će po okončanju postupka otvaranja ponuda vratiti neotvorene Ponuđačima, sa naznakom da su podnijete neblagovremeno.

Ponude koje se ne dostave na naznačeni način Komisija Naručioca neće razmatrati, kao i ponude dostavljene u oštećenoj ili nezapečaćenoj koverti.

Otvaranje i vrednovanje ponuda:

Otvaranje i vrednovanje ponuda obaviće Komisija Naručioca u roku od 5 dana od posljednjeg dana roka za podnošenje ponuda.

Vrednovanje i rangiranje dostavljenih ponuda izvršiće Komisija Naručioca u skladu sa kriterijumima i brojem bodova određenim za svaki kriterijum, kako je to definisano ovim oglasom u skladu sa Pravilnikom o nabavkama roba, usluga i ustupanja izvođenja radova.

Odluku o izboru najpovoljnije ponude:

Odluku o izboru najpovoljnije ponude Naručilac će donijeti u roku od 5 dana od dana otvaranja ponuda i dostaviće je svim Ponuđačima.

Kriterijumi za izbor najpovoljnije ponude:

Kriterijumi za izbor najpovoljnije ponude su:

 1. Najniža ponuđena premija -> 70 bodova
 2. Ponuda koja obezbeđuje vodećeg ino-reosiguravača sa rejtingom AAA ili AAA- ili AA+ ili AA ili AA- ili A+ ili A ili A- -> 10 bodova
 3. Kvalitet reosiguravajućeg pokrića:
  • najveći povrat premije, ne manji od 10% od visine premije za kasko osiguranje vazduhoplova, po isteku osiguranog perioda na osnovu ostvarenog pozitivnog rezultata - no claim bonus (ukoliko nije bilo šteta po kasko osiguranju) -> 5 bodova
  • najmanje ponuđeni broj dana za primjenu odredbe umanjenja premije zbog prizemljenja vazduhoplova - lay up, ne veći od 3 dana -> 5 bodova
  • osiguranje prtljaga (gubitak, ostećenje, kašnjenje), robe i pošte bez franšize -> 5 bodova
  • najmanje ponuđena franšiza za osiguranje rezervnih djelova ne veća od US$ 5.000,00 -> 3 boda
 4. Povećanje roka otkazne note zbog neplaćanja premije ne manje od 60 dana -> 2 boda

Napomena:

 • za tačku 1:
  Ponuđena premija mora da sadrži ukupnu godišnju premiju izraženu u US$ sa prikazom strukture premije po osnovu kasko osiguranja vazduhoplova i rezervnih djelova i osiguranja od odgovornosti za štete pričinjene trećim licima na bazi 95% a za pokrića kasko ratni rizik, dodatna odgovornost od rizika rata, otmice i drugih opasnosti i osiguranje franšize, na bazi 100% iskazanih premijskih stopa u ponudi.
  Konačan obračun premije biće izvršen na bazi ostvarenog statusa flote, broja poletanja i broja prevezenih putnika.
 • za tačku 2:
  Kvalitet reosiguranja kao kriterijum za utvrđivanje kvaliteta reosigurača dokazuje se rejtingom vodećeg reosiguravača koji se utvrđuje na bazi posljednjeg rejtinga dodjeljenog od strane AMBest.

Obaveza izabranog ponuđača:

Izabrani Ponuđač se obavezuje da u roku od 3 dana od dana prijema obavještenja Naručioca o izboru njegove ponude kao najpovoljnije, pristupi zaključenju Ugovora.

Naručilac će po zaključenju ugovora izdati izabranom Ponuđaču ovlašćenje za konačni plasman rizika kod ino reosiguravača.

Ako Ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija odbije da zaključi Ugovor o osiguranju, Naručilac ima pravo da zaključi ugovor sa prvim sljedećim najpovoljnijim Ponuđačem.

Montenegro Airlines A.D. Podgorica

Napomena:

 • Montenegro Airlines ima pravo, sve do donošenja odluke o izboru najpovoljnije ponude, da odustane od nabavke koja je oglašena, bez davanja posebnog obrazloženja Ponuđačima.
 • Montenegro Airlines, u slučaju da se javi samo jedan Ponuđač, ima pravo da pristupi pregovaračkom postupku, a u slučaju nepostizanja dogovora ima pravo da odustne od oglašene nabavke.

U bilo kojoj situaciji iz prethodnih tačaka ni jedan Ponuđač nema pravo od Montenegro Airlines-a zahtjevati naknadu štete (stvarne štete ili izgubljena dobiti) uključujući i troškove sastavljanja i podnošenja ponude na oglas.

From Departure
To
Adults (25-59) Youth (12-24)
Children (2-11) Infants (0-1)
Seniors (60+)