Montenegro Airlines A.D. Podgorica, ul. Beogradska br. 10, raspisuje

OGLAS
za
izbor najpovoljnije ponude za pružanje usluge tehničkog pregleda motornih vozila

Predmet nabavke je pružanje usluge tehničkog pregleda motornih vozila prema specifikaciji vozila koja je sastavni dio oglasa (Prilog 1 – pdf).

Ponuđač usluge tehničkog pregleda dužan je obezbijediti:

 • Tehnički pregled motornog vozila;
 • Predaju obrazaca tehničkog pregleda i ostale dokumetacije MUP-u CG;
 • Preuzimanje sobraćanje dozvole i po potrebi registarskih tablica od MUP CG;
 • Polisu obaveznog osiguranja od autoodgovornosti;
 • Polisu međunarodnog osiguranja od autoodgovornosti (po potrebi).

Polisa obaveznog osiguranja od autoodgovornosti, kao i polisa međunarodnog osiguranja od autoodgovornosti (po potrebi) nije uključena u cijenu Tehničkog pregleda.

Ponuđač je dužan dostaviti cijenu polise obaveznog osiguranja od autoodgovornosti za svako vozilo pojedinačno.

Ponuđač je dužan dostaviti ponudu za pružanje usluge tehničkog pregleda motornih vozila (Prilog 1 – pdf) sa cijenama izraženim u eurima sa uračunatim PDV-om.

Spisak vozila zainteresovani Ponuđači mogu preuzeti ovdje .

Ponuđač je dužan dostaviti ponudu za pružanje usluge tehničkog pregleda motornih vozila sva vozila na obrascu za prikupljanje ponuda (Prilog 1 – pdf).

Zajednička ponuda više ponuđača nije dozvoljena.

Ponuda mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica Ponuđača.

Kontakt osoba za preuzimanje obrasca ponude i dodatne informacije je Peđa Stijepović, e-mail: pedja.stijepovic@mgx.me, telefon 067 256 532, svaki radni dan za vrijeme trajanja oglasa, u vremenu od 08-16 časova.

Sa Ponuđačem koji dostavi najpovoljniju ponudu za pružanje usluge tehničkog pregleda motornih vozila zaključuje se ugovor.

Ponuđači su dužni dostaviti:

 • Izvod iz registara privrednih Društava kojom dokazuje da je Ponuđač registrovan za obavljanje djelatnosti;
 • Odobrenje za obavljanje tehničkog pregleda vozila izdato od strane nadležnog organa;
 • Dokaz da nad Ponuđačem nije pokrenut postupak stečaja ili likvidacije u posljednjih 6 mjeseci;
 • Dokaz da u periodu od dvije godine prije objavljivanja oglasa za nabavku Ponuđač nije osuđivan za krivično djelo i da mu nije izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti u vezi sa krivičnim djelom.

Ponuda treba da sadrži:

 • Cijenu usluge tehničkog pregleda motornih vozila izraženu u eurima sa uračunatim PDV-om;
 • Cijenu polise obaveznog osiguranja od autoodgovornosti;
 • Rok plaćanja.

Za izbor najpovoljnije ponude kriterijumi za vrednovanje su:

 • Cijena tehničkog pregleda - 90 bodova
 • Rok plaćanja - 10 bodova

Rok za dostavljanje ponuda:

Ponude se dostavljaju u zatvorenim kovertama sa natpisom "Oglas za dostavljanje ponuda za pružanje usluge tehničkog pregleda motornih vozila - ne otvarati" na adresu:

Montenegro Airlines A.D, Podgorica, ul. Beogradska 10

Ponude se dostavljaju u roku 10 (deset) dana od dana objavljivanja oglasa u dnevnim novinama i na web strani www.montenegroairlines.com.

Rok za dostavljanje ponuda računa se od prvog narednog dana od dana objavljivanja oglasa.

Ponuda se mogu dostavljati neposredno na arhivu na naznačenoj adresi, svaki radni dan od 08:00 do 16:00 časova, ili putem pošte.

Ukoliko je posljednji dan navedenog roka neradni dan, rok za podnošenje ponuda se pomjera na prvi sljedeći radni dan do 16:00 časova za ponude koje se dostavljaju neposredno na arhivu.

Ponude koje se dostavljaju putem pošte smatraće se blagovremenim ukoliko prispiju na naznačenu adresu tri dana od posljednjeg dana navedenog roka predaje.

Ponude dostavljene nakon isteka roka, nekompletne ponude kao i ponude koje nisu dostavljene na obrascu Montenegro Airlines neće biti uzete u razmatranje.

Odluka o izboru najpovoljnije ponude biće donešena u roku od 10 dana od dana zatvaranja oglasa.

Montenegro Airlines A.D.

Napomena:

 • Montenegro Airlines ima pravo, sve do donošenja odluke o izboru najpovoljnije ponude, da odustane od nabavke koja je oglašena, bez davanja posebnog obrazloženja Ponuđačima.
 • Montenegro Airlines, u slučaju da se javi samo jedan Ponuđač, ima pravo da pristupi pregovaračkom postupku, a u slučaju nepostizanja dogovora ima pravo da odustne od oglašene nabavke.

U bilo kojoj situaciji iz prethodnih tačaka ni jedan Ponuđač nema pravo od Montenegro Airlines zahtjevati naknadu štete (stvarne štete ili izgubljena dobiti) uključujući i troškove sastavljanja i podnošenja ponude na oglas.

From Departure
To
Adults (25-59) Youth (12-24)
Children (2-11) Infants (0-1)
Seniors (60+)