Montenegro Airlines AD Podgorica raspisuje:

Konkurs
za
školovanje profesionalnih pilota za sticanje ovlašćenja kopilota na vazduhoplovu tipa Embraer 195

Kandidati moraju da ispunjavaju sljedeće uslove:

 • crnogorska važeća dozvola profesionalog pilota aviona CPL (A),
 • položen teorijski ispit za dozvolu transportnog pilota aviona ATPL,
 • ovlašćenje za instrumentalno letenje na višemotornom avionu IR/ME,
 • kurs saradnje unutar višečlane posade aviona MCC,
 • važeće ljekarsko uvjerenje klasa 1,
 • minimum srednja stručna sprema,
 • znanje engleskog jezika - minimum operational level 4,
 • crnogorsko državljanstvo,
 • da nije stariji od 28 godina do dana isteka roka za prijavu na konkurs,
 • uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

Kandidati su dužni uz prijavu na konkurs dostaviti CV, kao i navedene dokaze u originalu ili ovjerenoj kopiji.

Prijave na konkurs dostavljaju se na adresu:

Montenegro Airlines AD, Podgorica, ul. Beogradska br. 10

sa naznakom "PRIJAVA NA KONKURS ZA ŠKOLOVANJE PROFESIONALNIH PILOTA" - NE OTVARATI.

Prijave se dostavljaju u roku od 10 dana od dana objavljivanja konkursa u štampanim medijima i na web strani www.montenegroairlines.com.

Prijava se dostavlja isključivo lično na arhivi Montenegro Airlines ad Podgorica na gore naznačenoj adresi.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.

Komisija Montenegro Airlines-a AD Podgorica će razmatranje prijava i selekciju kandidata obavljati u skladu sa internim kompanijskim procedurama.

Montenegro Airlines AD Podgorica će nakon razmatranja prijava i selekcije kandidata odlučiti o broju kandidata koji će sticanje ovlašćenja na Embraeru 195.

Obavještenje o izboru kandidata Montenegro Airlines AD Podgorica dostavlja pisanim putem svim kandidatima.

Napomena:

 • Montenegro Airlines AD Podgorica ima pravo da odustane od konkursa, odnosno da po predmetnom konkursu ne izabere niti jednog kandidata bez obaveze davanja posebnog obrazloženja kandidatima.
 • U navedenom slučaju kandidati nemaju pravo da od Montenegro Airlines-a AD Podgorica zahtijevaju bilo kakvu naknadu za učešće na konkursu.

From Departure
To
Adults (25-59) Youth (12-24)
Children (2-11) Infants (0-1)
Seniors (60+)