Montenegro Airlines a.d. Podgorica, objavljuje

OGLAS
za školovanje profesionalnih pilota za sticanje ovlašćenja kopilota
na vazduhoplovu tipa Embraer 195, odnosno Fokker 100

Kandidati moraju ispunjavati sledeće uslove:

 • važeća dozvola profesionalnog pilota aviona CPL (A),
 • položen teorijski ispit za dozvolu transportnog pilota aviona ATPL,
 • ovlašćenje za instrumentalno letjenje na višemotornom avionu IR/ME,
 • kurs saradnje unutar višečlane posade aviona MCC,
 • važeće ljekarsko uvjerenje klasa 1,
 • minimum srednja stručna sprema,
 • znanje engleskog jezika – minimum operational level 4,
 • crnogorsko državljanstvo,
 • potvrda da nije krivično gonjen.

Kandidati su dužni da uz prijavu na oglas dostave dokaze o ispunjavanju uslova oglasa, u ovjerenoj kopiji.

Prijave na oglas se dostavljaju na adresu Montenegro Airlines, ul. Beogradska 10, Podgorica, sa naznakom "Prijava na oglas za školovanje pilota".

Oglas je otvoren 15 dana, počev od 26.11.2013. godine.

Neblagovremene ili nepotpune prijave se neće razmatrati.

Odluka po ovom oglasu biće donesena u roku od 60 dana od dana zatvaranja oglasa.

Napomena:

 • Montenegro Airlines će razmatranje prijava i selekciju kandidata obaviti u skladu sa internim procedurama, utvrđenim operativnim priručnikom.
 • Prednost će imati lica sa VI, odnosno VII stepenom stručne spreme, kao i kandidati koji su na studijama, što dokazuju potvrdom sa fakulteta.
 • Montenegro Airlines će nakon razmatranja prijava i selekcije kandidata odlučiti o broju kandidata koji će biti školovani za sticanje ovlašćenja kopilota na Embraeru 195, a koji broj na Fokkeru 100.
 • Montenegro Airlines ima pravo da odustane od oglasa, odnosno da po predmetnom oglasu ne izabere niti jednog kandidata, bez obaveze davanja posebnog obrazloženja kandidatima.
 • Kandidati će biti obaviješteni o ishodu selekcije.
 • Prava i obaveze između Montenegro Airlines-a i izabranih kandidata biće definisana ugovorom o školovanju.

From Departure
To
Adults (25-59) Youth (12-24)
Children (2-11) Infants (0-1)
Seniors (60+)