Montenegro Airlines A.D. Podgorica, ul. Beogradska br. 10, raspisuje

OGLAS
za
prikupljanje ponuda za pružanje usluge proizvodnje štampanih materijala

Montenegro Airlines a.d. Podgorica poziva zainteresovane Ponuđače da dostave ponude za pružanje usluge štampe za sljedeće grupe proizvoda:

r/b Grupa roba
1 Propagandni materijal
2 Promotivni materijal
3 Periodični magazin

Obrazac za dostavu ponude sa detaljnim spisakom robe specificiran po grupama roba, vrstama robe sa opisom, jedinicom mjere i orjentacionim količinama i uslovima za zaključenje ugovora zainteresovani Ponuđači mogu preuzeti ovdje:

 1. Propagandni materijal
 2. Promotivni materijal
 3. Periodični magazin

Ponuđači su dužni dostaviti ponude po grupama roba, na obrascima za prikupljanje ponuda.

Ponuđači su dužni da dostave ponudu za najmanje jednu grupu roba sa svim traženim artiklima.

Kontakt osoba za dodatne informacije u vezi sa oglasom je:

Ana Zeković

 • telefon: +382 (0)20 415 462
 • e-mail: ana.zekovic@mgx.me
 • svaki radni dan za vrijme trajanja oglasa, u vremenu od 08 do 16 časova

Sa Ponuđačem koji dostavi najpovoljniju ponudu po grupi proizvoda zaključuje se ugovor o isporuci/ kupovini robe sa rokom realizacije nabavke od 12 mjeseci.

Komisija zadržava pravo da za određene vrste roba zatraži od Ponuđača uzorak robe prije sklapanja ugovora.

Zajednička ponuda više ponuđača nije dozvoljena.

Količine roba date u oglasu su orjentacione i Montenegro Airlines nije u obavezi iste realizovati u cijelosti.

Opšti uslovi učešća su:

 • Pravo učešća imaju Ponuđači koji su registrovani i ispunjavaju zakonom propisane uslove za obavljanje djelatnosti.
 • Ponuđač može da podnese samo jednu ponudu sa dokazima o ispunjenosti uslova i njen sadržaj se ne može mijenjati nakon podnošenja.
 • Zajednička ponuda više Ponuđača nije dozvoljena.
 • Ponuđač u svom pogonu mora posjedovati svu potrebnu tehničko-tehnološku opremu za štampu i izradu materijala.
 • Ponuđač je dužan da dostavi ponudu potpisanu i ovjerenu od strane ovlašćenog lica Ponuđača na obrascu ponude.
 • Dokazi o ispunjenosti uslova za učešće u postupku nabavke dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj kopiji.
 • Od Ponuđača se traži minimalan rok važenja ponude od 60 dana od dana dostavljanja ponuda.
 • Ponuđač je dužan o svom trošku izvršiti isporuku robe koja je predmet nabavke fco Podgorica - magacin Naručioca.
 • Ponuđač je dužan na zahtjev Naručioca, o svom, trošku, u toku pripreme dostaviti potrebne uzorke i predloge na odobrenje.
 • Naknadno dostavljanje dokaza traženih oglasom nije dozvoljeno.
 • Komisija Naručioca će razmatrati samo ispravne i ponude dostavljene u skladu sa oglasom.
 • Ponuđač je dužan omogućiti Naručiocu uvid u tehničko-tehnološku mogućnost Ponuđača za izradu roba koje su predmet nabavke.
 • Grafička priprema za štampu je obaveza Naručioca i ista se dostavlja Ponuđaču u PDF formatu ili po dogovoru.
 • Proizvodnja/ štampa materijala se vrši isključivo na osnovu odobrenja Naručioca za sav materijal.
 • Roba se isporučuje sukcesivno shodno potrebama i porudžbinama Montenegro Airlines-a.
 • Prilikom svake isporuke/ preuzimanja robe između Ponuđača i Montenegro Airlines vršiće se kvantitativna i kvalitativna kontrola.
 • Ukoliko se utvrdi da je isporuka robe lošeg kvaliteta ili je isporučena manja količina od naručene Ponuđač je dužan izvršiti povraćaj robe ili dopunu, u protivnom je dužan nadoknaditi štetu.
 • Ponude dostavljene nakon isteka roka, neispravne, nekompletne i neodgovarajuće ponude neće biti uzete u razmatranje od strane Komisije Naručioca već će biti odbijene.
 • Ponuda se dostavlja na crnogorskom jeziku.

Ponuđači su dužni dostaviti ponudu koja treba da sadrži:

 • Cijenu izraženu u eurima (sa uračunatim troškovima isporuke proizvoda Naručiocu) sa uračunatim PDV-om;
 • Rok plaćanja;
 • Dokaz o posjedovanju ISO standrad kvaliteta;
 • Izvod iz registara privrednih Društava kojom dokazuje da je Ponuđač registrovan za obavljanje djelatnosti;
 • Dokaz da u periodu od dvije godine prije objavljivanja oglasa za nabavku Ponušači nisu osuđeni za krivično djelo i da im nije izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti u vezi sa krivičnim djelom;
 • Dokaz da 3 mjeseca prije objavljivanja oglasa Ponuđač nije bio u blokadi;
 • Dokaz da nad Ponuđačem nije pokrenut postupak stečaja ili likvidacije;
 • Uzorke štampe/ proizvodnje sličnih materijala koji su oglašeni, a koje je Ponuđač proizveo/ štampao sa spiskom Naručilaca (Reference).

Za izbor najpovoljnije ponude preovlađujući kriterijumi za vrednovanje su:

 • Ponuđena cijena - 90 bodova
 • Rok plaćanja - 10 bodova

Adresa za dostavljanje ponuda:

Ponude se dostavljaju u zatvorenim kovertama sa natpisom "Pružanje usluge proizvodnje/ štampe materijala - ne otvarati" na adresu: Montenegro Airlines A.D, Podgorica, ul. Beogradska 10.

Na poleđini koverte Ponuđač naznačava svoj naziv, adresu i kontakt telefon.

Rok za dostavljanje ponuda:

Ponuda se mogu dostavljati neposredno na arhivu na naznačenoj adresi, svaki radni dan do 16 časova, ili putem pošte.

Ponude se dostavljaju u roku deset (10) dana od dana objavljivanja oglasa u dnevnoj štampi i na web strani www.montenegroairlines.com.

Rok za dostavljanje ponuda računa se od prvog narednog dana od dana objavljivanja oglasa.

Ukoliko je posljednji dan navedenog roka neradni dan, rok za podnošenje ponuda se pomjera na prvi sljedeći radni dan do 16:00 časova za ponude koje se dostavljaju neposredno na arhivu.

Ponude koje se dostavljaju putem pošte smatraće se blagovremenim ukoliko prispiju na naznačenu adresu pet dana od posljednjeg dana navedenog roka predaje.

Ponude dostavljene nakon isteka roka, nekompletne ponude, kao i ponude koje nisu dostavljene na obrascu Montenegro Airlines neće biti uzete u razmatranje.

Montenegro Airlines A.D.

Napomena:

 • Montenegro Airlines ima pravo, sve do donošenja odluke o izboru najpovoljnije ponude, da odustane od nabavke koja je oglašena, bez davanja posebnog obrazloženja Ponuđačima.
 • Montenegro Airlines, u slučaju da se javi samo jedan Ponuđač, ima pravo da pristupi pregovaračkom postupku, a u slučaju nepostizanja dogovora ima pravo da odustne od oglašene nabavke.

U bilo kojoj situaciji iz prethodnih tačaka ni jedan Ponuđač nema pravo od Montenegro Airlines zahtjevati naknadu štete (stvarne štete ili izgubljena dobiti) uključujući i troškove sastavljanja i podnošenja ponude na oglas.

From Departure
To
Adults (25-59) Youth (12-24)
Children (2-11) Infants (0-1)
Seniors (60+)