Montenegro Airlines a.d. Podgorica, objavljuje

OGLAS
za prikupljanje ponuda za pružanje usluge proizvodnje - štampe periodičnog časopisa

Montenegro Airlines a.d. Podgorica poziva zainteresovane ponuđače da dostave ponude za pružanje usluge štampe periodičnog časopisa.

Opis usluge:

Proizvodnja - štampa periodičnog izdanja - časopis sljedećih karakteristika:

 • Broj izdanja: 4 izdanja za 12 mjeseci;
 • Format izdanja: 210mm x 297mm (A4);
 • Broj strana:
  • Opcija 1: 100 strana + korice (+/- 10%)
  • Opcija 2: 120 strana + korice (+/- 10%)
  • Opcija 3: 140 strana + korice (+/- 10%)
  • Opcija 4: 160 strana + korice(+/- 10%)
 • Papir, unutrašnjost: kunstdruck mat 150gr;
 • Štampa, unutrašnjost: 5/5;
 • Papir, korice: kunstdruck mat 300gr;
 • Štampa, korice: 5/4;
 • Korice, oplemenjivanje: folio štampa (različite boje folije po izdanju) 1/0, blindruk, plastifikacija mat (jednostrana);
 • Povez: broširan - šiven u leđa;
 • Pakovanje: u pakete po 50 komada;
 • Isporuka: na adresu Kupca
 • Rok isporuke: 7 dana od dana dobijanja pripreme
 • Tiraž: 5.000 komada po izdanju

Opšti uslovi učešća:

 • Pravo učešća imaju ponuđači koji su registrovani i ispunjavaju zakonom propisane uslove za obavljanje djelatnosti;
 • Ponuđač može da podnese samo jednu ponudu sa dokazima o ispunjenosti uslova i njen sadržaj se ne može mijenjati nakon podnošenja;
 • Ponuđač u svom pogonu mora posjedovati svu potrebnu tehničko-tehnološku opremu za štampu i izradu časopisa;
 • Zajednička ponuda više Ponuđača nije dozvoljena;
 • Ponuđač je dužan da dostavi ponudu potpisanu i ovjerenu od strane ovlašćenog lica Ponuđača;
 • Dokazi o ispunjenosti uslova za učešće u postupku nabavke dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj kopiji;
 • Od Ponuđača se traži minimalan rok važenja ponude od 60 dana od dana dostavljanja ponuda;
 • Cijena sa PDV-om mora biti iskazana brojevima i slovima u eurima;
 • Ponuđač je dužan o svom trošku izvršiti isporuku proizvedene robe u Podgoricu - magacin Naručioca, kao i da u toku pripreme dostavlja potrebne uzorke i predloge Naručiocu na odobrenje;
 • Sa Ponuđačem koji bude izabran kao najpovoljniji će se zaključiti ugovor, kojim će se na jasan i precizan način definisati prava i obaveze ugovornih strana koji je Ponuđač dužan potpisati u roku od 15 dana od dana dostavljanja obavještenja o izboru njegove ponude kao najpovoljnije;
 • Komisija Naručioca ima pravo da od Ponuđača zatraži pojašnjenje dostavljene ponude;
 • Naknadno dostavljanje dokaza traženih oglasom nije dozvoljeno;
 • Komisija Naručioca će razmatrati samo ispravne i ponude dostavljene u skladu sa oglasom;
 • Ponude dostavljene nakon isteka roka, neispravne, nekompletne i neodgovarajuće ponude neće biti uzete u razmatranje od strane Komisije Naručioca već će biti odbijene;
 • Ponuda se dostavlja na crnogorskom jeziku.

Proizvodnja/ štampa časopisa se vrši isključivo na osnovu odobrenja Naručioca za sve štamparske tabake u toku štampe.

Prije početka štampe časopisa, a po dostavljenoj pripremi, Ponuđač mora dostiviti Naručiocu na odobrenje digitalno odštampan primjerak sa urađenom kompletnom ili djelom folio štampe na korici.

Oplemenjivanje korice (folio štampu i blindruk) se vrši po dobijenom odobrenju Naručioca.

Ponuđač mora posjedovati dokaz o ispunjavanju ISO standrada kvaliteta.

Ponuđač je dužan omogućiti Naručiocu uvid u tehničko-tehnološku mogućnost Ponuđača za izradu.

Grafička priprema, čitavih stranica, je obaveza Naručioca i ista se dostavlja Ponuđaču u PDF formatu ili po dogovoru.

Ponuđači su dužni dostaviti:

 • Izvod iz registara privrednih društava;
 • Dokaz da je registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca ili drugi akt nadležnog organa);
 • Dokaz da u periodu od dvije godine prije objavljivanja oglasa za nabavku nisu osuđeni za krivično djelo i da im nije izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti u vezi sa krivičnim djelom;
 • Dokaz da 3 mjeseca prije objavljivanja oglasa nije bio u blokadi;
 • Dokaz da nad ponuđačem nije pokrenut postupak stečaja ili likvidacije;
 • Dokaz o posjedovanju ISO standrad kvaliteta;
 • Uzorke štampe/ proizvodnje časopisa ili sličnih izdanja koje Ponuđač proizveo/ štampao sa spiskom Naručilaca (Reference);
 • Cijenu proizvodnje (sa uračunatim troškovima isporuke proizvoda Naručiocu) sa uračunatim PDV-om;
 • Uslove plaćanja.

Kriterijumi za vrednovanje ponude su:

 • Ponuđena cijena- 70 bodova
 • Reference - 20 bodova
 • Rok plaćanja- 10 bodova

Kontakt osoba za dodatne informacije u vezi sa oglasom je:

Dostavljanje ponuda:

Ponude se dostavljaju u zatvorenim zapečaćenim kovertama sa natpisom "Pružanje usluge proizvodnje/ štampe časopisa – ne otvarati" na adresu:

"Montenegro Airlines" A.D, Podgorica, ul. Beogradska br.10

Na poleđini koverte Ponuđač naznačava svoj naziv, adresu i kontakt telefon.

Ponude koje se ne dostave na naznačeni način Komisija Naručioca neće razmatrati, kao ni ponude koje se dostave u oštećenoj ili nezapečaćenoj koverti.

Rok za dostavljanje ponuda:

Ponuda se mogu dostavljati neposredno na arhivu na naznačenoj adresi ili putem pošte.

Ponude se dostavljaju u roku 10 (deset) dana od prvog dana objavljivanja oglasa u dnevnim novinama i na web strani www.montenegroairlines.com.

Rok za dostavljanje ponuda računa se od prvog narednog dana od dana objavljivanja oglasa.

Ponude se mogu dostavljati neposredno na arhivu na naznačenoj adresi svaki radni dan do 16 časova.

Ukoliko je posljednji dan navedenog roka neradni dan, rok za podnošenje ponuda se pomjera na prvi sljedeći radni dan do 16:00 časova za ponude koje se dostavljaju neposredno na arhivu.

Ponude koje se dostavljaju putem pošte smatraće se blagovremenim ukoliko prispiju na naznačenu adresu pet dana od posljednjeg dana navedenog roka predaje.

Sve neblagovremeno podnijete ponude Naručilac će po okončanju postupka otvaranja ponuda vratiti neotvorene Ponuđačima, sa naznakom da su podnijete neblagovremeno.

Otvaranje i vrednovanje ponuda:

Otvaranje, vrednovanje i rangiranje dostavljenih ponuda izvršiće Komisija Naručioca u skladu sa kriterijumima i brojem bodova određenim za svaki kriterijum, kako je to definisano ovim oglasom u skladu sa Pravilnikom Naručioca o nabavkama roba, usluga i ustupanja izvođenja radova.

a.d. Montenegro Airlines
Podgorica

Napomena:

 • Montenegro Airlinesima ima pravo, sve do donošenja odluke o izboru najpovoljnije ponude, da odustane od nabavke koja je oglašena, bez davanja posebnog obrazloženja Ponuđaćima.
 • Montenegro Airlines, u slučaju da se javi samo jedan Ponuđač, ima pravo da pristupi pregovaračkom postupku, a u slučaju nepostizanja dogovora ima pravo da odustne od oglašene nabavke.
  U bilo kojoj situaciji iz prethodnih tačaka ni jedan Ponuđač nema pravo od Montenegro Airlines zahtjevati naknadu štete (stvarne štete ili izgubljena dobiti) uključujući i troškove sastavljanja i podnošenja ponude na oglas.

From Departure
To
Adults (25-59) Youth (12-24)
Children (2-11) Infants (0-1)
Seniors (60+)