Montenegro Airlines a.d. Podgorica u skladu sa Pravilnikom o stipendiranju (školovanju) pilota raspisuje

OGLAS
za stipendiranje (školovanje) pilota

 

Kandidati treba da ispunjavaju sljedeće uslove:

  1. da su državljani Crne Gore (dokaz: uvjerenje o državljanstvu);
  2. da imaju završen minimum IV stepen stručne spreme (dokaz: diploma IV stepena);
  3. da imaju ostvaren minimum 70% od maksimalno mogućih poena na TEOFL testu (dokaz: pisana potvrda);
  4. da posjeduju ljekarsko uvjerenje sa VMI kriterijum - Klasa 1 (dokaz: ljekarsko uvjerenje ne starije od 6 mjeseci).

Kandidati su dužni uz prijavu na oglas dostaviti CV, kao i navedene dokaze u originalu ili ovjerenoj kopiji.

Visina pojedinačne stipendije koja se dodjeljuje ne može biti veća od 80% ukupne cijene školovanja u pilotskoj školi.

Prijave na oglas dostavljaju se na sljedeću adresu:

Montenegro Airlines a.d., Pogorica, ul. Beogradska br. 10

sa naznakom "PRIJAVA ZA STIPENDIRANJE - NE OTVARATI".

Prijave se mogu dostavljati u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa u dnevnim novinama i na web strani www.montenegroairlines.com.

Prijave se dostavljaju isključivo lično na arhivu Montenegro Airlines-a na gore naznačenoj adresi.

Rok za dostavljanje ponuda računa se od prvog narednog dana od dana objavljivanja oglasa u dnevnoj novini i na web stani Montenegro Airlines www.montenegroairlines.com.

Ukoliko je posljednji dan navedenog roka neradni dan, rok za podnošenje ponuda se pomjera na prvi sljedeći radni dan do 16:00 časova.

Neblagovremene i nepotpune ponude se neće uzeti u razmatranje.

Prijave na oglas razmatra i predlog za izbor kandidata utvrđuje Komisija.

Sa izabranim kandidatima Komisija Montenegro Airlines-a obaviće intervju i organizovati testiranje.

Selekcija Kandidata kojima će biti ponuđena mogućnost stipendiranja biće izvršena od strane Komisije na osnovu procjene nakon obavljenog intervjua i obavljenog testiranja.

Konačan izbor i broj kandidata kojima će se ponuditi stipendiranja određuje nadležni organ Montenegro Airlines-a.

Prednost prilikom izbora imaju imaju Kandidati koji su na redovnom školovanju (potvrda o redovnom školovanju) ili kandidati koji su završili VI ili VII stepen stručne spreme.

Sa izabranim Kandidatima koji prihvate uslove stipendiranja biće zaključen ugovor o stipendiranju kojim će se definisati međusobna prava i obaveze.

Odluku o izboru kandidata donosi Komisija Montenegro Airlines-a u roku od 60 dana od dana zatvaranja oglasa o čemu će kandidati biti na adekvatan način obaviješteni.

Napomena:

  • Montenegro Airlines ima pravo da bez davanja posebnog obrazloženja odustane od oglasa odnosno ne izabere ni jednog kandidata.
  • U navedenom slučaju Kandidati nemaju pravo da od Montenegro Airlines-a zahtjevati bilo kakvu naknadu za učešće na Oglasu.

From Departure
To
Adults (25-59) Youth (12-24)
Children (2-11) Infants (0-1)
Seniors (60+)