Montenegro Airlines a.d. Podgorica na osnovu Pravilnika o stipendiranju za sticanje pilotske dozvole br. 4670 od 16.06.2015. godine raspisuje

OGLAS
za
stipendiranje dva pilota za sticanje pilotske dozvole

Kandidat treba da ispunjavaju sljedeće:

 1. Opšte uslove:
  1. da je poslovno sposoban/a;
  2. da je državljani/ka Crne Gore;
  3. da nije stariji/ja od 25 godina.
 2. Posebne uslove:
  1. da ima završen minimum IV stepen stručne spreme (srednje obrazovanje u obimu 240 CSPK) sa ocjenom najmanje dobar (3) iz matematike, fizike i engleskog jezika;
  2. da ima ostvaren minimum 75% na testu iz engleskog jezika po izboru i u organizaciji Montenegro Airlines–a (USA- TEOFL ili (UK) engleski ekvivalent);
  3. da posjeduju ljekarsko uvjerenje sa VMI kriterijum - Klase 1 (dodatni kriterijumi koji su predhodno utvrđeni za potrebe Montenegro Airlines–a od strane ljekarske komisije VMI; pregled na VMI organizuje i troškove snosi Montenegro Airlines odnosno kandidat u slučaju da ne zadovolji kriterijume).

Kandidati su dužni uz prijavu na oglas dostaviti CV kao i navedene dokaze u originalu ili ovjerenoj kopiji.

Visina pojedinačne stipendije koja se dodjeljuje ne može biti veća od 80% ukupne cijene školovanja u pilotskoj školi po izboru Montenegro Airlines.

Prijave na oglas dostavljaju se na aderesu:

Montenegro Airlines a.d, Pogorica, ul. Beogradska br. 10

sa naznakom "PRIJAVA NA OGLAS ZA STIPENDIRANJE PILOTA ZA STICANJE PILOTSKE DOZVOLE" - NE OTVARATI

Prijave se dostavljaju u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa u štampanim medijima i na web strani www.montenegroairlines.com.

Prijave se dostavljaju isključivo lično na arhivu Montenegro Airlines a.d. Podgorica na gore naznačenoj adresi.

Rok za dostavljanje prijava računa se od prvog narednog dana od dana objavljivanja oglasa u štampanim medijima i na web stani Montenegro Ailines www.montenegroairlines.com.

Ukoliko je posljednji dan roka za podnošenje prijava neradni dan, rok se pomjera na prvi sljedeći radni dan do 16:00 časova.

Prijave na oglas razmatra i predlog za izbor kandidata utvrđuje Komisija za dodjeljivanje stipendija.

Neblagovremene i nepotpune prijave se neće se razmatrati.

Komisija za dodjeljivanje stipendija organizuje i sprovodi testiranje i selekciju kandidata prijavljenih po javnom oglasu.

Nadležni organ Montenegro Airlines a.d. Podgorica donosi odluku o izboru kandidata i odluku o dodjeli stipendija kojom određuje visinu svake pojedinačne stipendije.

Odluku o izboru kandidata Montenegro Airlines a.d. Podgorica dostavlja pisanim putem svim prijavljenim kandidatima.

Montenegro Airlines a.d. Podgorica

Napomena:

 • Montenegro Airlines ima pravo da ne izabere ni jednog kandidata.
 • U navedenom slučaju kandidati nemaju pravo da od Montenegro Airlines-a zahtijevaju bilo kakvu naknadu za učešće na oglasu.

From Departure
To
Adults (25-59) Youth (12-24)
Children (2-11) Infants (0-1)
Seniors (60+)