Montenegro Airlines A.D. Podgorica, ul. Beogradska br. 10, raspisuje

OGLAS
za
dostavljanje ponuda za vršenje usluge transfera - prevoza avio posada na teritoriji opštine Tivat
za period 2015/2016. godinu

Montenegro Airlines poziva zainteresovane ponuđače da dostave ponude za transfer/ prevoz avio-posada na relaciji aerodrom "Tivat" - Tivat/ grad Tivat.

Opis usluge transfera - prevoz avio posada:

 • Prevoz: transfer avio-posade sa aerodroma Tivat - grad Tivat (hotel) i obratno;
 • Prevozno sredstvo: putnički kombi 1+7 sjedišta, klimatizovan;
 • Prevozno sredstvo: ne starije od 8 godina;
 • Vrijeme transfera/ prevoza: prema važećem redu letjenja Montenegro Airlines-a i po pozivu u slučaju neplaniranih okolnosti;
 • Broj transfera: prema važećem redu letjenja Montenegro Airlines (orijentaciono: 1-2 dnevno u zimskom periodu i 3-4 dnevno u ljetnjem periodu - orijentaciona dužina rotacije do 10 km).

Ponuđači su dužni dostaviti ponudu koja treba da sadrži:

 • Izvod iz registara privrednih Društava kojom dokazuje da je Ponuđač registrovan za obavljanje djelatnosti (dozvola, licenca ili drugi akt nadležnog organa);
 • Dokaz da u periodu od dvije godine prije objavljivanja oglasa za nabavku Ponuđač nije osuđen za krivično djelo i da mu nije izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti u vezi sa krivičnim djelom;
 • Dokaz da 3 mjeseca prije objavljivanja oglasa Ponuđač nije bio u blokadi;
 • Dokaz da nad Ponuđačem nije pokrenut postupak stečaja ili likvidacije;
 • Dokaz o sklopljenom ugovoru o osiguranju putnika u javnom prevozu shodno važećim zakonskim propisima;
 • Cijenu po kilometru za rotaciju (sa uračunatim PDV-om) i sa svim uračunatim troškovima prevoznika (dolazak na poziciju, vozač, putarina, pogonsko gorivo, osiguranje, takse i slično);
 • Rok plaćanja;
 • Spisak prevoznih sredstava sa kojim se vrši prevoz (minimum dva) sa tehničkim podacima za svako prevozno sredstvo kojim se obavlja djelatnost prevoza putnika ponaosob; fotografije prevoznog sredstva (minimum dva prevozna sredstva) kojim obavljaju djelatnost prevoza putnika (minimum 5 fotografija po prevoznom sredstvu).

Pored navedenog Ponuđači su dužni dostaviti:

 • Dokaz o redovnom servisiranju prevoznih sredstava kojima se vrši prevoz putnika;
 • Reference.

Za izbor najpovoljnije ponude preovlađujući kriterijumi za vrednovanje su:

 • Ponuđena cijena - 80 bodova;
 • Kvalitet voznog parka - 10 bodova;
 • Rok plaćanja -10 bodova.

Napomena:

Kvalitet voznog parka se boduje za dva prevozna sredstva na način da se zbira starost oba vozila, a na osnovu čega se vrši dodjela bodova.

Sa Ponuđačem koji dostavi najpovoljniju ponudu zaključuje se ugovor o pružanju usluge transfera-prevoza posada sa rokom realizacije od 12 mjeseci. Zajednička ponuda više ponuđača nije dozvoljena.

Broj transfera dat u oglasu je orijentacion i Montenegro Airlines nije u obavezi iste realizovati u cjelosti.

Ponuda mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica Ponuđača.

Cijena sa PDV-om mora biti iskazana brojevima i slovima.

Kontakt osoba za dodatne informacije u vezi sa oglasom je:

Dalibor Medenica

Adresa za dostavljanje ponuda:

Ponude se dostavljaju u zatvorenim kovertama sa natpisom "Pružanje usluge transfera posada Tivat - ne otvarati" na adresu: Montenegro Airlines A.D., Podgorica, ul. Beogradska 10.

Na poleđini koverte Ponuđač naznačava svoj naziv, adresu i kontakt telefon.

Rok za dostavljanje ponuda:

Ponude se mogu dostavljati neposredno na arhivu na naznačenoj adresi, svaki radni dan od 08 do 16 časova, ili putem pošte.

Ponude se dostavljaju u roku deset (10) dana od dana objavljivanja oglasa u dnevnoj štampi i na web strani www.montenegroairlines.com.

Rok za dostavljanje ponuda računa se od prvog narednog dana od dana objavljivanja oglasa. Ukoliko je posljednji dan navedenog roka neradni dan, rok za podnošenje ponuda se pomjera na prvi sljedeći radni dan do 16:00 časova za ponude koje se dostavljaju neposredno na arhivu. Ponude koje se dostavljaju putem pošte smatraće se blagovremenim ukoliko prispiju na naznačenu adresu tri dana od posljednjeg dana navedenog roka predaje. Ponude dostavljene nakon isteka roka, nekomletne ponude kao i ponude koje nisu dostavljene na obrascu Montenegro Airlines neće biti uzete u razmatranje.

Montenegro Airlines A.D.

Napomena:

 • Montenegro Airlines ima pravo, sve do donošenja odluke o izboru najpovoljnije ponude, da odustane od nabavke koja je oglašena, bez davanja posebnog obrazloženja Ponuđačima.
 • Montenegro Airlines, u slučaju da se javi samo jedan Ponuđač, ima pravo da pristupi pregovaračkom postupku, a u slučaju nepostizanja dogovora ima pravo da odustne od oglašene nabavke.

U bilo kojoj situaciji iz prethodnih tačaka ni jedan Ponuđač nema pravo od Montenegro Airlines zahtjevati naknadu štete (stvarne štete ili izgubljena dobiti) uključujući i troškove sastavljanja i podnošenja ponude na oglas.

From Departure
To
Adults (25-59) Youth (12-24)
Children (2-11) Infants (0-1)
Seniors (60+)