Montenegro Airlines a.d. Podgorica, objavljuje

OGLAS
za dostavljanje ponuda za pružanje usluge fizičkog i digitalnog arhiviranja dokumentacije na lokaciji Podgorica

 

Montenegro Airlines a.d. poziva zainteresovane ponuđače da dostave ponude za pružanje usluge fizičkog i digitalnog arhiviranja dokumentacije na lokaciji Podgorica.

Opis usluge:

 • Fizičko i digitalno arhiviranje dokumentacije
 • Čuvanje dokumentacije u adekvatno obezbjeđenom prostoru (fizičko obezbjeđenje prostora, video nadzor, alarmni, protivpožarni sistem i sl.)
 • Digitalno arhiviranje dokumentacije na web arhivu, skeniranje i čuvanje digitalizovanih dokumenata, pristup web arhivu
 • Sredjivanje arhivske građe i uništavanje dokumentacije nakon isteka rokova čuvanja
 • Transport i dostava dokumentacije po zahtjevu Montenegro Airlines-a

Ponuđači su dužni dostaviti ponudu koja treba da sadrži:

 • Cijenu usluge
 • Rok plaćanja
 • Uslove plaćanja
 • Podatke o tehničko-tehnološkoj osposobljenosti i opremljenosti za obavljanje predmetnih poslova
 • Podatke o skladišnom prostoru

Ponuđači su dužni uz ponudu dostaviti i:

 • Izvod iz registara privrednih društava;
 • Dokaz da je registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca ili drugi akt nadležnog organa);
 • Dokaz da u periodu od dvije godine prije objavljivanja oglasa za nabavku nisu osuđeni za krivično djelo i da im nije izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti u vezi sa krivičnim djelom;
 • Dokaz da 3 mjeseca prije objavljivanja oglasa nije bio u blokadi i
 • Dokaz da nad ponuđačem nije pokrenut postupak stečaja ili likvidacije.

Ponuda koja se dostavlja mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica.

Cijena sa PDV-om mora biti iskazana brojevima i slovima.

Na poleđini koverte navesti naziv, sjedište i adresu ponuđača.

Pozivaju se zainteresovani ponuđači ili njihovi ovlašteni predstavnici da svoje ponude dostave u zatvorenim kovertama sa naznakom "Ponuda za pružanje usluge fizičkog i digitalnog arhiviranja dokumentacije na lokaciji Podgorica", na adresu a.d. Montenegro Airlines, ul. Beogradska br. 10, Podgorica.

Za izbor najpovoljnije ponude preovlađujući kriterijumi za vrednovanje su:

 • Ponuđena cijena - 70 bodova
 • Rok plaćanja - 10 bodova
 • Tehničko-tehnološke prednosti - 10 bodova
 • Reference - 10 bodova

Kontakt osoba za dodatne informacije u vezi sa oglasom je:

Rok za dostavu ponuda je 7 dana i računa se od prvog narednog dana od dana objavljivanja oglasa na web stranici www.montenegroairlines.com.

Neblagovremene ili nepotpune ponude se neće razmatarati.

Odluka o izboru najpovoljnije ponude biće donešena u roku od 10 dana od dana zatvaranja oglasa.

Napomena:

 • Montenegro Airlinesima ima pravo, sve do donošenja odluke o izboru najpovoljnije ponude, da odustane od nabavke koja je oglašena, bez davanja posebnog obrazloženja Ponuđaćima.
 • Montenegro Airlines, u slučaju da se javi samo jedan Ponuđač, ima pravo da pristupi pregovaračkom postupku, a u slučaju nepostizanja dogovora ima pravo da odustne od oglašene nabavke.
  U bilo kojoj situaciji iz prethodnih tačaka ni jedan Ponuđač nema pravo od Montenegro Airlines zahtjevati naknadu štete (stvarne štete ili izgubljena dobiti) uključujući i troškove sastavljanja i podnošenja ponude na oglas.

From Departure
To
Adults (25-59) Youth (12-24)
Children (2-11) Infants (0-1)
Seniors (60+)