Montenegro Airlines a.d. Podgorica, objavljuje

OGLAS
za prikupljanje ponuda za zakup poslovnog prostora - restoranska kuhinja u Tivtu

Montenegro Airlines a.d. poziva zainteresovane ponuđače da dostave ponude za izdavanje u zakup poslovnog prostora restoranska kuhinja na teritoriji opštine Tivat.

Opšti uslovi ponude:

 • Pravo učešća na oglasu imaju sva pravna i fizička lica koja imaju u vlasništvu 1/1 poslovni prostor - restoransku kuhinju sa prostorom za magacin, minimalne površine 100-150 m2, koji su u funkciji - privedeni namjeni za traženu djelatnost, sa ili bez kuhinjske opreme i inventara;
 • Pravo učešća na oglasu imaju sva pravna i fizička lica koja imaju u vlasništvu 1/1 poslovni prostor - minimalne površine 100-150 m2 koji nisu privedeni namjeni za traženu djelatnosti;
 • Ponuđeni poslovni prostori ne smije imati terete;
 • Potrebano je da se ponuđeni poslovni prostor nalazi na udaljenosti do 5 km od aerodroma "Tivat";
 • Potrebno je da se ponuđeni poslovni prostor sastoji od maximum 50 m2 pomoćnih prostorija (kancelarija, ostava, dva wc-a i prostor za garderobu radnika ili slično) i minimum 80m2 visine 3 metra jedna prostorija kuhinjskog prostora, ili približno, opremljena po svim standardima za obavljanje navedene djelatnosti ili da ima građevinske i tehničke mogućnosti da se neopremljeni poslovni prostor privede traženoj namjeni;
 • Potrebno je da ponuđeni poslovni prostor ima zasebno napajanje sa vodovodne mreže i sa elektro-mreže i da su priključci za vodovodnu i elektro-mrežu legalizovani od strane nadležnih organa ili da postoji mogućnost za isto (za prostor koji nije priveden namjeni);
 • Potrebno je da da ponuđeni poslovni prostor ima priključak za telefon, ili mogućnost za isto, i prilazni put sa glavnog magistralnog puta;
 • Potrebno je da objekat u kome se nalazi ponuđeni poslovni prostor ima slobodan pristup za manipulaciju dostavnim vozilima od minimu 50 m2;
 • Potrebno je da objekat u kome se nalazi ponuđeni poslovni prostor ili ponuđeni poslovni prostor ima građevinsku i upotrebnu dozvolu nadležnog organa;
 • Minimalni rok zakupa 3 godine sa mogućnošću produženja ugovora;
 • Potrebna je saglasnost Zakupodavca da Zakupac može izvršiti manje adaptacije i prepravke ponuđenog poslovnog prostora koji je priveden namjeni ili saglasnost Zakupodavca da se mogu izvršiti neophodni radovi rad privođenja namjeni tražene djelatnosti za prostor koji nije priveden namjeni, kao i saglasnost za eventualnu dogradnju montažno/ demotažnim materijalima za svoje potrebe od strane Zakupca.
 • Saglasnost Zakupodavca za uvažavanje određenih troškova za izvedene radove, po dogovoru, kako na prostoru koji je priveden namjeni, tako i na prostoru koji nije priveden namjeni, a koji postaju sastavni dio građevinskog objekta;
 • Ponuđač može da podnese samo jednu ponudu sa dokazima o ispunjenosti uslova i njen sadržaj se ne može mijenjati nakon podnošenja;
 • Zajednička ponuda više Ponuđača nije dozvoljena;
 • Ponuđač je dužan da dostavi ponudu potpisanu i ovjerenu od strane ovlašćenog lica Ponuđača;
 • Dokazi o ispunjenosti uslova za učešće u postupku nabavke dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj kopiji;
 • Od Ponuđača se traži minimalan rok važenja ponude od 60 dana od dana otvaranja ponuda;
 • Cijena sa PDV-om mora biti iskazana brojevima i slovima u eurima;
 • Sa Ponuđačem koji bude izabran kao najpovoljniji će se zaključiti ugovor, kojim će se na jasan i precizan način definisati prava i obaveze ugovornih strana koji je Ponuđač dužan potpisati u roku od 30 dana od dana dostavljanja obavještenja o izboru njegove ponude kao najpovoljnije;
 • Komisija Naručioca ima pravo da od Ponuđača zatraži pojašnjenje dostavljene ponude, kao i pregled ponuđenog poslovnog prostora;
 • Naknadno dostavljanje dokaza traženih oglasom nije dozvoljeno;
 • Komisija Naručioca će razmatrati samo ispravne i ponude dostavljene u skladu sa oglasom;
 • Ponude dostavljene nakon isteka roka, neispravne, nekompletne i neodgovarajuće ponude neće biti uzete u razmatranje od strane Komisije Naručioca već će biti odbijene;
 • Ponuda se dostavlja na crnogorskom jeziku.

Ponuđači su dužni uz ponudu dostaviti:

 • Izvod iz registara privrednih društava ili ovjerenu kopiju lične isprave;
 • Dokaz o vlasništvu na poslovnom prostoru, kao i da na poslovnom prostoru nisu uspostvljeni tereti;
 • Dokaz da prostor posjeduje građevinsku i upotrebnu dozvolu (dozvola ili drugi akt nadležnog organa);
 • Dokaz da u periodu od dvije godine prije objavljivanja oglasa za nabavku Ponuđač nije osuđen za krivično djelo i da mu nije izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti u vezi sa krivičnim djelom (za pravna lica);
 • Dokaz da nad Ponuđačem nije pokrenut postupak stečaja ili likvidacije (za pravna lica);
 • Pisanu izjavu o prihvatanju uslova iz oglasa;
 • Pisanu saglasnost za uvažavanje izvedenih radova, kako na prostoru koji je priveden namjeni, tako i na prostoru koji nije priveden namjeni, a koji postaju sastavni dio građevinskog objekta;
 • Pisanu saglasnost za eventualnu dogradnju montažno/ demotažnim materijalima na objektu o trošku Zakupca;
 • Pisanu saglasnost Zakupodavca da za vrijeme važenja ugovora o zakupu neće otuđiti zakupljeni poslovni prostor;
 • Fotografije prostora koji se nudi (unutra i spolja);
 • Cijenu, izraženu u EUR-ima sa uračunatim PDV-om.

Kriterijumi za vrednovanje ponude su:

 • Ponuđena cijena - 65 bodova
 • Opremljenost poslovnog prostora (priveden namjeni/ nepriveden namjeni)- 15 bodova
 • Saglasnost na uvažavanje izvedenih radova - 10 bodova
 • Udaljenost poslovnog prostora od aerodroma Tivat - 5 bodova
 • Rok plaćanja - 5 bodova

Kontakt osoba za dodatne informacije u vezi sa oglasom je:

Dostavljanje ponuda:

Ponude se dostavljaju u zatvorenim kovertama sa natpisom "Ponuda za zakup poslovnog prostora - restoranska kuhinja Tivat – ne otvarati" na adresu:

"Montenegro Airlines" A.D, Podgorica, ul. Beogradska br.10

Ponuda se dostavlja na arhivu na navedenoj adresi Naručioca isključivo neposredno u zatvorenoj i zapečaćenoj koverti svaki radni dan do 16 časova.

Na poleđini koverte Ponuđač naznačava svoj naziv, adresu i kontakt telefon.

Ponude koje se ne dostave na naznačeni način Komisija Naručioca neće razmatrati, kao ni ponude koje se dostave u oštećenoj ili nezapečaćenoj koverti.

Rok za dostavljanje ponuda:

Ponuda se mogu dostavljati neposredno na arhivu na naznačenoj adresi ili putem pošte.

Ponude se dostavljaju u roku 10 (deset) dana od prvog dana objavljivanja oglasa u dnevnim novinama i na web strani www.montenegroairlines.com.

Rok za dostavljanje ponuda računa se od prvog narednog dana od dana objavljivanja oglasa.

Ponude se mogu dostavljati neposredno na arhivu na naznačenoj adresi svaki radni dan do 16 časova.

Ukoliko je posljednji dan navedenog roka neradni dan, rok za podnošenje ponuda se pomjera na prvi sljedeći radni dan do 16:00 časova za ponude koje se dostavljaju neposredno na arhivu.

Ponude koje se dostavljaju putem pošte smatraće se blagovremenim ukoliko prispiju na naznačenu adresu pet dana od posljednjeg dana navedenog roka predaje.

Sve neblagovremeno podnijete ponude Naručilac će po okončanju postupka otvaranja ponuda vratiti neotvorene Ponuđačima, sa naznakom da su podnijete neblagovremeno.

Otvaranje i vrednovanje ponuda:

Otvaranje, vrednovanje i rangiranje dostavljenih ponuda izvršiće Komisija Naručioca u skladu sa kriterijumima i brojem bodova određenim za svaki kriterijum, kako je to definisano ovim oglasom u skladu sa Pravilnikom Naručioca o nabavkama roba, usluga i ustupanja izvođenja radova.

a.d. Montenegro Airlines
Podgorica

Napomena:

 • Montenegro Airlinesima ima pravo, sve do donošenja odluke o izboru najpovoljnije ponude, da odustane od nabavke koja je oglašena, bez davanja posebnog obrazloženja Ponuđačima.
 • Montenegro Airlines, u slučaju da se javi samo jedan Ponuđač, ima pravo da pristupi pregovaračkom postupku, a u slučaju nepostizanja dogovora ima pravo da odustne od oglašene nabavke.
  U bilo kojoj situaciji iz prethodnih tačaka ni jedan Ponuđač nema pravo od Montenegro Airlines zahtjevati naknadu štete (stvarne štete ili izgubljena dobiti) uključujući i troškove sastavljanja i podnošenja ponude na oglas.

From Departure
To
Adults (25-59) Youth (12-24)
Children (2-11) Infants (0-1)
Seniors (60+)