"Montenegro Airlines" A.D. Podgorica, ul. Beogradska br. 10, oglašava

JAVNI POZIV
za dostavljanje ponuda za nabavku – kupovinu kancelarijskog materijala

 


Predmet nabavke

Predmet nabavke je kancelarijski materijalpo sljedećim grupama roba:

r/b Grupa roba
1. Papir i proizvodi od papira
2. Kancelarijski pribor
3. Toneri originalni
4. Toneri zamjenski

Detaljan spisak robe specificiran po grupama, vrstama robe sa opisom, jedinicom mjere, orjentacionim količinama i uslovima za zaključenje ugovora zainteresovani Ponuđači mogu preuzeti ovdje u pdf formatu:

 1. Grupa 1: Papir i proizvodi od papira Data/Images/pdfikonica1.png
 2. Grupa 2: Kancelarijski pribor Data/Images/pdfikonica1.png
 3. Grupa 3: Toneri originalni Data/Images/pdfikonica1.png
 4. Gruga 4: Toneri zamjenski Data/Images/pdfikonica1.png

Ponuđači su dužni dostaviti ponude po grupama roba, na obrascima za prikupljanje ponuda. Ponuđači su dužni da dostave ponudu za najmanje jednu grupu roba sa svim traženim artiklima. Ponuda mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica Ponuđača.

Kontakt osobe za preuzimanje obrazaca i dodatne informacije:

svaki radni dan za vrijeme trajanja oglasa, u vremenu od 08-16 časova.

Sa Ponuđačem koji dostavi najpovoljniju ponudu po grupi proizvoda zaključuje se ugovor o isporuci – kupovini robe sa rokom realizacije nabavke od 12 mjeseci.

Komisija zadržava pravo da za određene vrste roba zatraži od Ponuđača uzorak robe prije zaključivanja ugovora.

Količine roba date u oglasu su orjentacione i Montenegro Airlines nije u obavezi iste realizovati u cijelosti.

Ponuđači su dužni dostaviti ponudu koja treba da sadrži:

 • Cijenu izraženu u eurima sa uračunatim PDV-om po jedinici mjere
 • Rok plaćanja

Za izbor najpovoljnije ponude preovlađujući kriterijumi za vrednovanje su:

 • Ponuđena cijena - 90 bodova
 • Rok plaćanja - 10 bodova

Pored navedenog Ponuđači su dužni dostaviti:

 • Reference;
 • Izvod iz registara privrednih Društava kojom dokazuje da je Ponuđač registrovan za obavljanje djelatnosti;
 • Dokaz da u periodu od dvije godine prije objavljivanja oglasa za nabavku Ponuđač nije osuđivan za krivično djelo i da mu nije izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti u vezi sa krivičnim djelom.

Ostali uslovi:

 • Roba se isporučuje sukcesivno shodno potrebama i porudžbinama Montenegro Airlines-a.
 • Prilikom svake isporuke/preuzimanja robe između Ponuđača i Montenegro Airlines vršiće se kvantitativna i kvalitativna kontrola.
 • Ukoliko se utvrdi da je isporuka robe lošeg kvaliteta ili je isporučena manja količina od naručene Ponuđač je dužan izvršiti povraćaj robe ili dopunu, u protivnom je dužan nadoknaditi štetu.
 • Obaveza izabranog Ponuđača je da izvrši dostavu robe do magacina Montenegro Airlines – ul Beogradska br 10 u roku od 24 sata od momenta poručivanja.
 • Usaglašavanje cijena robe vrši se svakih 30 dana.

Rok za dostavljanje ponuda:

Ponude se dostavljaju u roku 10 (deset) dana od dana objavljivanja oglasa u dnevnoj štampi i na web strani www.montenegroairlines.com

Rok za dostavljanje ponuda računa se od prvog narednog dana od dana objavljivanja oglasa.

Ponude dostavljene nakon isteka roka, nekompletne ponude kao i ponude koje nisu dostavljene na obrascu Montenegro Airlines neće biti uzete u razmatranje.

Adresa za dostavljanje ponuda:

Ponude se dostavljaju u zatvorenim kovertama sa natpisom "Oglas za nabavku kancelarijskog materijala – ne otvarati" na adresu:

Montenegro Airlines A.D., Podgorica, ul. Beogradska 10

Odluka o izboru najpovoljnije ponude biće donešena u roku od 10 dana od dana zatvaranja oglasa.

Montenegro Airlines A.D.

 

Napomena:

 • Montenegro Airlines ima pravo, sve do donošenja odluke o izboru najpovoljnije ponude, da odustane od nabavke koja je oglašena, bez davanja posebnog obrazloženja Ponuđačima.
 • Montenegro Airlines, u slučaju da se javi samo jedan Ponuđač, ima pravo da pristupi pregovaračkom postupku, a u slučaju nepostizanja dogovora ima pravo da odustane od oglašene nabavke.
  U bilo kojoj situaciji iz prethodnih tačaka ni jedan Ponuđač nema pravo od "Montenegro Airlines" zahtjevati naknadu štete (stvarne štete ili izgubljene dobiti) uključujući i troškove sastavljanja i podnošenja ponude na oglas.

From Departure
To
Adults (25-59) Youth (12-24)
Children (2-11) Infants (0-1)
Seniors (60+)