Montenegro Airlines

Rezervacije

Red letenja

Status putovanja

Hoteli

Check in
više opcija
zatvori
Rezervacije
Povratno putovanje
Jedan smjer
Multisegment letovi
+
Odrasli
>12 god.
+
Djeca
2-11 god.
+
Bebe
<2 god.
Pronađite hotelski smještaj koji Vam odgovara
Booking.com

Prijavite se za let putem interneta od 48 sati do 2 sata prije polijetanja. Web check-in je trenutno dostupan samo za letove iz Podgorice i Tivta.
Detaljnije o opštim uslovima putovanja za destinaciju ka kojoj putujete možete pogledati ovdje.

Obavještenje o odlaganju vanredne Skupštine akcionara

25. januar 2017.

Shodno članu 36 i 40 Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG", broj 6/02 od 08.02.2002. godine, "Sl.list CG", br. 17/07 od  31.12.2007, 80/08  od  26.12.2008, 40/10 od  22.07.2010, 73/10 od 10.12.2010, 36/11 od 27.07.2011. i 40/11 od 08.08.2011. godine) i Odluci o odlaganju vanredne Skupštine akcionara, br. 710 od 25.01.2017. godine, dostavlja se akcionarima Montenegro Airlines-a A.D. Podgorica

OBAVJEŠTENJE
O ODLAGANJU VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA
MONTENEGRO AIRLINES A.D. PODGORICA

I. Obavještavaju se akcionari Montenegro Airlines A.D. Podgorica da se vanredna Skupština akcionara, zakazana za 27.01.2017. godine odlaže za 31.01.2017. godine, sa početkom u 13 časova.

II. Vanredna skupština akcionara Montenegro Airlines A.D. Podgorica održaće se u sjedištu Društva, Bul. Svetog Petra Cetinjskog br. 130, Podgorica, zgrada "Normal Company", po istom dnevnom redu, koji glasi:

  1. Otvaranje Skupštine i  izbor radnih tijela
  2. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama  Statuta Društva
  3. Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora direktora Društva
  4. Donošenje Odluke o izboru članova Odbora direktora Društva

Kvorum za Skupštinu akcionara čine akcionari koji posjeduju najmanje jednu polovinu (1.959.784 akcija) od ukupnog broja akcija sa pravom glasa (3.919.567 akcija), a koji prisustvuju ili su zastupani preko punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.

Sve akcije Društva su obične akcije i svaka akcija daje pravo na jedan glas.

Odluka iz tačke 2. predloženog dnevnog reda donosi se većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara ili akcionara koji su glasali putem glasačkih listića, pod uslovom da Skupštini prisustvuju akcionari koji posjeduju najmanje jednu polovinu od ukupnog broja akcija. Za članove Odbora direktora biće izabrani kandidati koji po tzv. kumulativnom principu dobiju najveći broj glasova.

Samo oni akcionari koji su na spisku akcionara CDA na dan pribavljanja spiska mogu učestvovati na Skupštini i ostvariti prava akcionara i to lično, putem punomoćnika ili putem ovjerenih glasačkih listića.

Identifikacija akcionara vršiće se na osnovu lične isprave, a punomoćnika na osnovu punomoćja ovjerenog u skladu sa zakonom i lične isprave punomoćnika.

Ovo obavještenje biće dostupno akcionarima Društva i na internet stranici: www.montenegroairlines.com.

Kontakt telefon: + 382 20 405-512.

ODBOR DIREKTORA

Predsjednik

Daliborka Pejović

Pregled posljednjih vesti