Montenegro Airlines

Rezervacije

Red letenja

Status putovanja

Hoteli

Check in
više opcija
zatvori
Rezervacije
Povratno putovanje
Jedan smjer
Multisegment letovi
+
Odrasli
>12 god.
+
Djeca
2-11 god.
+
Bebe
<2 god.
Pronađite hotelski smještaj koji Vam odgovara
Booking.com

Prijavite se za let putem interneta od 48 sati do 2 sata prije polijetanja. Web check-in je trenutno dostupan samo za letove iz Podgorice i Tivta.
Detaljnije o opštim uslovima putovanja za destinaciju ka kojoj putujete možete pogledati ovdje.

Poziv za sazivanje vanredne Skupštine akcionara "Montenegro Airlines" a.d. Podgorica - 16.03.2018. godine

13. februar 2018.

"Montenegro Airlines" AD Podgorica
Broj: 854
Podgorica 12.02.2018. godine

Na osnovu člana 40 stav 2, tačka 7 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 006/02 od 08.02.2002, Službeni list Crne Gore", br. 017/07 od 31.12.2007, 080/08 od 26.12.2008, 040/10 od 22.07.2010, 036/11 od 27.07.2011, 040/11 od 08.08.2011), člana 39 Statuta "Montenegro Airlines" AD Podgorica broj 1718 od 03.07.2017. godine, kao i na osnovu odluke Odbora direktora br 816 od 12.02.2018.godine,

Saziva se vanredna Skupština akcionara
"Montenegro Airlines" a.d. Podgorica

 1. Vanredna Skupština akcionara održaće se dana 16.03.2018. godine u Podgorici, ul. Beogradska br. 10, sa početkom u 11:00 časova.
 2. Za vanrednu Skupštinu akcionara "Montenegro Airlines" a.d. predlaže se sljedeći:

  DNEVNI RED

  1. Izbor predsjedavajućeg Skupštine akcionara.
  2. Izbor zapisničara i ovjerivača zapisnika sa Skupštine akcionara.
  3. Donošenje odluke o izmjeni Statuta Društva broj 1718 od 03.07.2017. godine.
  4. Usvajanje prečišćenog teksta Statuta Društva.
  5. Donošenje odluke o utvrđivanju naknada članovima Odbora direktora.
 3. Materijal sa predlozima odluka za vanrednu Skupštinu akcionara biće dostupan na uvid akcionarima, u zakonskom roku, u poslovnoj zgradi Društva u Podgorici, ul. Beogradska br. 10 u kancelariji Sekretara Društva svakog radnog dana od 10:00 do 14:00 časova.
 4. Identifikacija akcionara na vanrednoj Skupštini akcionara vrši se na osnovu lične isprave, a punomoćnika na osnovu ovjerenog punomoćja, lične isprave ili kopije lične isprave vlasnika akcija.
 5. Kvorum za punopravan rad Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju najmanje polovinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.

ODBOR DIREKTORA
Predsjednik
Nikola Vukićević

Pregled posljednjih vesti