Montenegro Airlines

Rezervacije

Red letenja

Status putovanja

Hoteli

Check in
više opcija
zatvori
Rezervacije
Povratno putovanje
Jedan smjer
Multisegment letovi
+
Odrasli
>12 god.
+
Djeca
2-11 god.
+
Bebe
<2 god.
Pronađite hotelski smještaj koji Vam odgovara
Booking.com

Prijavite se za let putem interneta od 48 sati do 2 sata prije polijetanja. Web check-in je trenutno dostupan samo za letove iz Podgorice i Tivta.
Detaljnije o opštim uslovima putovanja za destinaciju ka kojoj putujete možete pogledati ovdje.

Poziv za sazivanje redovne Skupštine akcionara "Montenegro Airlines" a.d.Podgorica - 29.06.2018. godine

29. maj 2018.

"Montenegro Airlines" a.d.
Broj: 2778
Podgorica 29.05.2018. godine

Na osnovu člana 36 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 006/02 od 08.02.2002, "Službeni list Crne Gore", br. 017/07 od 31.12.2007, 080/08 od 26.12.2008, 040/10 od 22.07.2010, 036/11 od 27.07.2011, 040/11 od 08.08.2011), člana 17 Statuta "Montenegro Airlines" a.d. Podgorica zavodni broj 1586 od 21.03.2018. godine, odluke Odbora direktora zavodni broj 2777 od 29.05.2018. godine, Odbor direktora

SAZIVA
redovnu Skupštinu akcionara "Montenegro Airlines" a.d. Podgorica

 1. Sjednica redovne Skupštine akcionara održaće se u petak 29.06.2018. godine u Podgorici, ul. Beogradska br.10, sa početkom u 12:00 časova.
 2. Za redovnu Skupštinu akcionara "Montenegro Airlines" a.d. predlaže se sljedeći:

  DNEVNI RED

  1. Izbor predsjedavajućeg Skupštine akcionara.
  2. Izbor zapisničara i ovjerivača zapisnika sa Skupštine akcionara.
  3. Predlog Odluke o usvajanju Godišnjih finansijskih iskaza i Izvještaja Menadžmenta za 2017. godinu.
  4. Predlog Odluke o usvajanju Izvještaja nezavisnog ovlašćenog revizora za 2017. godinu.
  5. Predlog Odluke o imenovanju nezavisnog ovlašćenog revizora Društva za 2018. godinu.
  6. Predlog Odluke o prestanku mandata članova Odbora direktora.
  7. Predlog Odluke o izboru/ imenovanju članova Odbora direktora.
  8. Predlog Odluke o prestanku mandata članova Revizorskog Odbora.
  9. Predlog Odluke o izboru/imenovanju članova Revizorskog Odbora.
 3. Materijal sa predlozima odluka za Skupštinu akcionara biće dostupan na uvid akcionarima, u zakonskom roku, u poslovnoj zgradi "Montenegro Airlines" a.d. Podgorica, ul. Beogradska br. 10 u kancelariji Sekretara Društva svakog radnog dana od 10:00 do 14:00 časova.
 4. Samo oni akcionari koji su na spisku akcionara iz CDA na dan pribavljanja spiska akcionara (najranije dva dana prije održavanja Skupštine) mogu učestvovati na Skupštini i ostvariti prava akcionara.
 5. Indentifikacija akcionara na Skupštini akcionara vrši se na osnovu lične isprave vlasnika akcija, a punomoćnika na osnovu ovjerenog punomoćja i lične isprave ili ovjerene kopije lične isprave.
 6. Kvorum za punopravan rad Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju najmanje polovinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni Skupštini ili zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.
 7. Obavještenje o sazivanju Skupštine akcionara objavljuje se na internet stranici Društva www.montenegroairlines.com, sve dodatne informacije u vezi Skupštine akcionara mogu se dobiti na telefon 020/405-549.

ODBOR DIREKTORA
Predsjednik
Nikola Vukićević s.r.

Poziv za Skupštinu akcionara možete preuzeti i u formatu.

Pregled posljednjih vesti