Montenegro Airlines

Rezervacije

Red letenja

Status putovanja

Hoteli

Check in
više opcija
zatvori
Rezervacije
Povratno putovanje
Jedan smjer
Multisegment letovi
+
Odrasli
>12 god.
+
Djeca
2-11 god.
+
Bebe
<2 god.
Pronađite hotelski smještaj koji Vam odgovara
Booking.com

Prijavite se za let putem interneta od 48 sati do 2 sata prije polijetanja. Web check-in je trenutno dostupan samo za letove iz Podgorice i Tivta.
Detaljnije o opštim uslovima putovanja za destinaciju ka kojoj putujete možete pogledati ovdje.

Obavještenje o sazivanju redovne Skupštine akcionara "Montenegro Airlines" a.d. Podgorica

31. maj 2017.

Montenegro Airlines AD Podgorica
Broj: 1036
Podgorica 31.05.2017. godine

Na osnovu člana 36 Zakona o privrednim društvima (Službeni list Republike Crne Gore, br. 006/02 od 08.02.2002, Službeni list Crne Gore, br. 017/07 od 31.12.2007, 080/08 od 26.12.2008, 040/10 od 22.07.2010, 036/11 od 27.07.2011, 040/11 od 08.08.2011), člana 17 Statuta Montenegro Airlines AD Podgorica broj 9372/1 od 06.07.2016. godine, kao i na osnovu odluke Odbora direktora br 1035 od 31.05.2017. godine, Odbor direktora saziva

Redovnu Skupštinu akcionara
Montenegro Airlines AD - Podgorica

 1. Sjednica redovne Skupštine akcionara održaće se dana 30.06.2017. godine u Podgorici, ul. Beogradska br.10, sa početkom u 12:00 časova.
 2. Za sjednicu se predlaže se sljedeći:

  DNEVNI RED

  1. Izbor predsjedavajućeg Skupštine akcionara.
  2. Izbor zapisničara i ovjerivača zapisnika sa Skupštine akcionara.
  3. Usvajanje izvještaja o poslovanju Društva za 2016. godinu.
  4. Usvajanje izvještaja nezavisnog revizora Društva za 2016 godinu.
  5. Imenovanje nezavisnog revizora Društva za 2017 godinu.
  6. Donošenje odluke o promjeni sjedišta Društva.
  7. Izmjena Statuta Društva br. 9372/1 od 06.07.2016.godine (promjena sjedišta Društva).
  8. Razrješenje članova Odbora direktora Društva.
  9. Imenovanje članova Odbora direktora Društva.
  10. Razrješenje članova Revizorskog odbora Društva.
  11. Imenovanju članova Revizorskog odbora Društva.
 3. Materijal sa predlozima odluka za redovnu Skupštinu akcionara biće dostupan na uvid akcionarima, u zakonskom roku, u poslovnoj zgradi Društva u Podgorici, ul. Beogradska br.10 u kancelariji Sekretara Društva svakog radnog dana od 10,00 do 14,00 časova.
 4. Identifikacija akcionara na redovnoj Skupštini akcionara vrši se na osnovu lične isprave, a punomoćnika na osnovu ovjerenog punomoćja, lične isprave ili kopije lične isprave vlasnika akcija.
 5. Kvorum za punopravan rad Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju najmanje polovinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.

ODBOR DIREKTORA
Predsjednik
Nikola Vukićević

Pregled posljednjih vesti