Montenegro Airlines

Бронирование

Расписание рейсов

Статус поездки

Гостиницы

Check in
больше вариантов
закрыть
Бронирование
Туда-обратно
В одну сторону
Стыковочные рейсы
+
Взрослые
>12 г.
+
Дети
2-11 г.
+
Младенцы
<2 г.
Поиск отеля подходящий тебе
Booking.com

Онлайн регистрация на рейс производиться с 48 до 2 часов до вылета. Онлайн регистрация в настоящее время доступна только на рейсы из Подгорицы и Тивата.
Подробную информацию о мерах въезда для отдельных стран можно найти здесь.

Obavještenje o sazivanju ponovljenje vanredne sjednice Skupštine akcionara

11 февраля 2021

"Montenegro Airlines" AD Podgorica

Na osnovu člana 139 stav 8 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 065/20 od 03.07.2020.g.) i člana 17 Statuta "Montenegro Airlines" AD Podgorica, (zav.br. 3724 od 29.06.2020.g.), Odbor direktora Društva saziva:

PONOVLJENU VANREDNU SJEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA
MONTENEGRO AIRLINES AD PODGORICA

 1. Ponovljena vanredna sjednica Skupštine akcionara "Montenegro Airlines" AD Podgorica održaće se u četvrtak 25.02.2021. godine u Podgorici, u poslovnim prostorijama Društva u Ul. Beogradska br. 10, sa početkom u 10:00 časova.
 2. Za ponovljenu vanrednu sjednicu Skupštine akcionara "Montenegro Airlines" AD Podgorica utvrđen je sljedeći:

  DNEVNI RED

  1. Izbor predsjedavajućeg vanredne Skupštine akcionara Društva.
  2. Izbor zapisničara i ovjerivača zapisnika sa vanredne Skupštine akcionara Društva.
  3. Predlog Odluke o razrješenju članova Odbora direktora Društva.
  4. Predlog Odluke o izboru/imenovanju članova Odbora direktora Društva.
 3. Materijal sa predlozima odluka za ponovljenu vanrednu Skupštinu akcionara biće dostupan na uvid akcionarima u poslovnoj zgradi Društva u Podgorici, Ul. Beogradska br. 10, svakog radnog dana od 10:00 do 14:00 časova.
 4. Samo oni akcionari koji su na spisku akcionara, Centralno klirinško depozitarno društvo AD Podgorica, na dan pribavljana spiska akcionara (najranije dva dana prije održavanja Skupštine) mogu učestvovati na ponovljenoj Skupštini i ostvariti prava akcionara.
 5. Identifikacija akcionara na ponovljenoj sjednici Skupštine akcionara vrši se na osnovu lične isprave vlasnika akcija, a punomoćnika na osnovu ovjerenog punomoćja i lične isprave ili ovjerene kopije lične isprave.
 6. Obavještenje o sazivanju ponovljene sjednice Skupštine akcionara će se objaviti najmanje dva puta u najmanje jednom dnevnom štampanom mediju koji se izdaje u Crnoj Gori i na internet stranici Društva: www.montenegroairlines.com. Sve dodatne informacije u vezi održavanja ponovljene sjednice Skupštine akcionara Društva mogu se dobiti na telefon: 020/405-507 i 020/405-502.

Odbor direktora
Predsjednik
Nikola Vukićević s.r.

Poziv za ponovljenu vanrednu sjednicu Skupštine akcionara možete preuzeti i u formatu.

Pregled posljednjih vesti